Nový statut Kontrolní komise

Republikovému výboru je svěřena moc zákonodárná. Republikový výbor schvaluje stranické předpisy, programové dokumenty a může přezkoumat kandidátní listiny do voleb.

Moderátor: Jednatele

Pravidla fóra
  • Sem vkládejte připomínky k činnosti republikového výboru. Ke každému podnětu založte nové téma.
  • Pro oznamování zbytečné byrokracie a nedostatků v předpisech využijte prosím zvláštní fórum.
  • Pokud se chcete zapojit do některého jednání RV, podejte si sem žádost. Udejte kterého jednání se chcete zúčastnit a z jakého pověření/důvodu. Pověření ideálně doložte.
  • Na dotazy a podněty odpovídají dobrovolníci, buďte prosím ohleduplní. Svá podání pište slušně a požadavky formulujte dostatečně určitě.
  • Místo odkazů do jiných fór citujte celé texty, protože lidé mají zobrazování některých fór vypnuté.
  • V podatelně se nediskutuje a jakmile bylo podání vyřešeno, téma se zamyká.
Další informace můžete nalézt na následujících místech:
Zamčeno
Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4669
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1309 poděkování
Dostal poděkování: 2170 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Nový statut Kontrolní komise

Příspěvek od Jiri.Rezek » 23 črc 2012, 21:25

Zdravím RV,
jménem KK bych chtěl RV požádat, aby projednal návrh nového statutu Kontrolní komise. Obsahuje několik "vylepšení", které zefektivní práci KK. Chtěl bych podotknout, že na jeho tvorbě se velmi významně podílely i minulé Kontrolní komise, zejména pak Tomáš Vymazal (pokud se nepletu). Všem za toto patří dík. Rovněž žádám, abych mohl být aktivně přítomen případné rozpravě.
Nyní již slíbený návrh:
§1 Působnost:
Podle čl. 13 St je kontrolní komise (dále jen "komise") kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů České pirátské strany (dále jen "strana"). Komise dále:
a) Vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů týkajících se činnosti strany,
b) vyšetřuje kompetenční spory ve straně, které na základě zákona nepřísluší jinému orgánu nezávislému na straně,
c) posuzuje závažnost vyšetřovaných věcí a vydává příslušná doporučení,
d) předkládá důvodné stížnosti spolu s výsledky vyšetřování rozhodčí komisi.

§2 Základní zásady činnosti:

Komise jedná podle běžně platných právních zásad demokratické společnosti, platných předpisů strany, a dbá na to, aby nikomu nestranila.

§3 Společný postup členů komise při kontrole:
Členové komise při provádění kontrol, prošetřování podnětů a řešení stížností postupují dle uvážení samostatně nebo kolektivně. Postup členů komise vždy koordinuje předseda komise nebo jim pověřený člen. Komise může ve svém jednacím řádu stanovit další vhodné postupy. Společně jsou členové komise povinni postupovat pouze při rozhodování o usnesení komise.

§4 Podjatost a střet zájmů komise:
Z činnosti komise v konkrétní věci jsou vyloučeni ti její členové, u nichž je vzhledem k této věci důvodné podezření z podjatosti.

§5 Přístup k informacím podléhajícím kontrole:
(1) Komise má přístup ke všem dokumentům týkajícím se činnosti strany, které členové a orgány strany při své činnosti vytváří. Členové a orgány strany jsou povinni takové dokumenty na požádání zpřístupnit, nebo sdělit místo, na kterém jsou uloženy, a umožnit členům komise pořídit z takových dokumentů kopie pro potřebu komise. Administrativní orgán strany při své činnosti dbá na to, aby komisi zajistil bezproblémový výkon tohoto jejího práva.
(2) Komise má automaticky přístup do všech elektronických systémů strany v režimu "jen pro čtení", zejména do všech částí diskuzního fóra s výjimkou poradního vlákna rozhodčí komise a uzavřeného jednání republikového předsednictva. Komise má rovněž přístup k Datové schránce strany a do Evidence členů. Předseda komise může některým členům komise rozsah přístupu omezit. Přístup komise k obsahu soukromých zpráv je vyloučen.
(3) Komise má právo na informace o nastavení používaných systémů strany, o přístupu jednotlivých úživatelů k nim a o tom, kdo a v jakém rozsahu má k těmto systémům přístup nebo pověření k jejich administraci.

§6 Doručování komisi:
(1)Podání stížnosti komisi je možné učinit těmito standardními způsoby:
a) v podatelně komise na stranickém fóru
b) zasláním soukromé zprávy nebo e-mailu všem členům komise.
Z předmětu takové zprávy musí být na první pohled jasné, že se jedná o oficiální podání stížnosti kontrolní komisi. Komise se nezabývá stížnostmi, které nespňují všechny náležitosti, nebo byly učiněny anonymně. Za anonymní se považuje takové podání, u něhož skutečné jméno odesílatele není uvedeno a není známo nebo jej nelze ověřit.
(2)Podání podnětu je možné učinit standardním způsobem, nebo jakýmkoliv jiným obvyklým doložitelným způsobem. Podněty lze podávát také anonymně, nebo při jejich podání žádat komisi, aby podržela identitu podávájícího v anonymitě. Takové žádosti je komise povinna vyhovět.

§7 Možnost vyžadovat součinnost po členech a orgánech strany:
Členové a ostatní orgány strany jsou povinni poskytnout komisi součinnost ve věcech potřebných pro činnost nebo působnost komise. Zejména jsou povinni poskytnout písemně, bez zbytečného odkladu, na požádání komise odůvodněné stanovisko ke kontrolované záležitosti nebo odpovědi na otázky komise týkající se kontrolované záležitosti.

§8 Kontaktní údaje na členy a orgány strany:
Administrativní orgán strany je povinen zajistit, aby komise měla přístup ke kontaktním údajům na všechny členy strany, zejména takové, které umožní neprodlené kontaktování člena. V případě, že člen bude k nějaké aktivitě využívat nečleny strany, je třeba, aby sám měl k dispozici na ně obdobné kontaktní údaje a kontrolní komisi je na žádost vydal.

§9 Postup při provádění kontrol:
Členové komise při kontrole provádějí šetření korenspodenční, telefonické nebo osobní s cílem zjístit všechna fakta a dokumenty vztahující se ke kontrolované věci. Za tímto účelem mohou dotazovat členy strany, pořizovat kopie dokumentů nebo zajišťovat jejich orginály, sjednávat si přístup k prostředkům a prostorám strany, provádět fyzickou kontrolu stavu, inventuru, revizi účetních dokladů a provádět další činnost nutnou k šetření.

§10 Kontrola na základě stížnosti nebo podnětu:
Komise je povinna zabývat se správně podanými stížnostmi. Podanými podněty se komise nemusí zabývat.

§11 Kontroly z vlastní iniciativy:
Komise může provádět kontrolu i z vlastní iniciativy. V případě zjištění pochybení postupuje obdobně jako u kontrol prováděných na základě stížnosti nebo podání.

§12 Výstup v případě zjištění závadného stavu nebo chování:
(1) Pro všechny záležitosti bez ohledu na jejich závažnost platí:
a) K pochybení dojde v budoucnu – kontrolovaný subjekt bude kontaktován a upozorněn na možnost svého pochybení včetně poučení, jak se mu vyhnout. Způsob kontaktu bude vybrán podle naléhavosti vyřízení situace.
b) K pochybení došlo a závadný stav trvá – kontrolovaný subjekt bude neprodleně kontaktován a upozorněn na své pochybení včetně poučení, jak jeho průběh zastavit a nežádoucí následky zvrátit. Není-li již možné průběh zastavit, postupuje se jako kdyby k pochybení došlo v minulosti. V případě banálního pochybení není nutné postupovat neprodleně, ale stačí postupovat jako u pochybení proběhnuvšího v minulosti.
c) K pochybení došlo v minulosti – kontrolovanému subjektu bude oznámeno, jakého pochybení se dopustil včetně poučení, jak se mu příště vyhnout.
(2) O stupni závažnosti rozhoduje předseda komise, toto rozhodnutí svým usnesením může změnit komise. Stupeň závažnosti určuje:
- okruh informovaných a způsob informování:
a) Nízká závažnost – kromě kontrolovaných subjektů nebude o těchto pochybeních nikdo zvlášť informován. Informace však bude zveřejněna v pravidelné svodce komise.
b) Střední závažnost – o těchto pochybeních bude navíc informováno celostátní fórum a to v rámci pravidelné svodky komise
c) Vysoká závažnost – o těchto pochybeních bude navíc neprodleně informováno republikové předsednictvo.
- možnost předání záležitosti rozhodčí komisi:
Záležitosti mající nízkou závažnost nejsou rozhodčí komisi předávány. Středně závažné záležitosti mohou být rozhodčí komisi předány na základě §13 tohoto statutu. Vysoce závažné záležitosti jsou pro vyšetření rozhodčí komisi předávány vždy.

§13 Předání záležitosti rozhodčí komisi:
Záležitosti jsou rozhodčí komisi předávány na základě rozhodnutí předsedy kontrolní komise nebo usnesení komise. O předání je předávající povinen neprodleně informovat zbylé členy kontrolní komise.

§14 Skládání jistot komisi:
(1) Komise při přijetí stížnosti požádá stěžovatele o složení jistoty, která bude navrácena v případě, že se stížnost ukáže býti oprávněnou, a v opačném případě propadne straně.
(2) Komise nebude složení jistoty po stěžovateli požadovat, pokud uzná bez předchozího šetření podání za oprávněné.
(3) Stěžovateli bude nutnost složit jistotu prominuta, pokud prokáže, že je ve finanční tísni nebo z jiných důvodů jistotu složit nemůže.
(4) V případě, že kontrolní komise po stěžovateli požaduje složení jistoty, musí tak stěžovatel učinit do třiceti dnů ode dne kdy mu byla žádost oznámena. Neučiní-li tak, je komise oprávněna stížnost odložit a dále se jí nezabývat.
(5) Stěžovatel má právo kvůli zajištění důkazů nebo jiných skutečností požádat o prodloužení lhůty ke složení jistoty. Lhůta je následně prodloužena o sedm dní.
(6) Komise zpraví stěžovatele o povinnosti složit jistotu pomocí soukromé zprávy a odpovědí v příslušném vlákně ve svojí podatelně, nebo na e-mail, z nějž bylo podání učiněno.
(7) Jistota činí tři sta korun českých a skládá se na účet strany s variabilním symbolem odpovídajícím kontrolní komisi.
(8) Orgány a organizační jednotky strany skládají jistotu ze svého rozpočtu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Rezek za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Karel.Fuzik
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4669
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1309 poděkování
Dostal poděkování: 2170 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nový statut Kontrolní komise

Příspěvek od Jiri.Rezek » 25 črc 2012, 20:09

Prosím, aby předsedající zasedání RV dal najevo, že bere věc na vědomí.
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Mikulas.Ferjencik
Vedoucí mediálního odboru
Příspěvky: 13323
Registrován: 24 dub 2009, 00:25
Profese: student
Bydliště: Choltice, okres Pardubice
Dal poděkování: 10752 poděkování
Dostal poděkování: 17452 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nový statut Kontrolní komise

Příspěvek od Mikulas.Ferjencik » 27 črc 2012, 02:05

Jako jeden z předsedajících beru na vědomí.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Mikulas.Ferjencik za příspěvky (celkem 2):
Jiri.Rezek, Michaela.Vodova
Pirátský poslanec za Pardubický kraj. mikulas.ferjencik@pirati.cz, 737 943 770

Uživatelský avatar
Jiri.Rezek
Republikový výbor
Příspěvky: 4669
Registrován: 23 čer 2009, 19:35
Profese: výzkumný pracovník
Bydliště: Sokolovská, Plzeň
Dal poděkování: 1309 poděkování
Dostal poděkování: 2170 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nový statut Kontrolní komise

Příspěvek od Jiri.Rezek » 28 srp 2012, 14:03

Prosil bych o vyjádření, zda se i v předvolebním boji najde čas na projednání nového statutu KK. Jeden z důvodů je ten, že stávající StKK dává KK jen minimum šancí nezabývat se nesmyslnými podáními. KK jen za necelých 9 měsíců tohoto roku přijalo 28(!) stížností a podnětů. Nový statut by tak mohl práci podstatně zeefektivnit.
člen RV, tel.: 72tri 175 03devet

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21472
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 28535 poděkování
Dostal poděkování: 22025 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nový statut Kontrolní komise

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 28 srp 2012, 14:15

RV předsedá předsednictvo, vedoucí Ao, nebo jím pověřený člen. Chtěl jsem se do toho pustit po CF, až mi zmizí většina jednání, bohužel se mi vynořila další cca 2-3. Zkusím se domluvit s týmem předsedajících (hlavně Ondřej), jestli by něco nepřevzali a pak bych to zkusil pustit tady. Rád bych nechal předsednictvu volné ruce pro práci na kampani.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 2):
Jiri.Rezek, Mikulas.Ferjencik
člen RP, AO, PO, ZO, FT;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11618
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5015 poděkování
Dostal poděkování: 17994 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nový statut Kontrolní komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 28 srp 2012, 14:26

Chtěl bych to projednat na zasedání republikového výboru, kam bych rád kontrolní komisi pozval jako hosty. Uvědomuji si velké problémy v tom statutu, nicméně si nejsem jist, zda se podaří tu věc projednat ještě před volbami.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvek:
Mikulas.Ferjencik
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11618
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5015 poděkování
Dostal poděkování: 17994 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Nový statut Kontrolní komise

Příspěvek od Jakub.Michalek » 19 zář 2012, 14:50

Republikový výbor nyní zdá se nakloněn projednávání vůbec žádného legislativního díla (musel jsem odložit projednávání statutu personálního odboru). Věřím, že se této věci budeme moci věnovat po volbách.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvek:
Ivan Sirko
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Zamčeno

Zpět na „Podatelna republikového výboru“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů