Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Moderátoři: Zastupitele - komunalni, Zastupitele - krajsti, Zastupitele - HMP

Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1895
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2943 poděkování
Dostal poděkování: 3712 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Jan.Hora »

Komise pro bezpečnost
11.4.2019
1) vyslechnuty reporty PČR, MP, Progressive a Drop-In
2) Debata na téma vybydlených objektů obývaných squattery a co s nimi vůbec můžeme dělat. Z debaty vyplynulo doporučení komise dotlačit magistrát k demolici objektu Znojemská, protože na to už má demoliční výměr (velmi žádoucí krok, protože v objektu se opakovaně vyskytují drogově závislí, kteří se přes den pak přesouvají na Budějovickou)
3) Debata na téma revize a upgradu existujících bezpečnostních kamer (na P4 jsou pouze analogové, přechod na IP bude asi dražší než jsme původně doufali)
4) Příprava nové bezpečnostní strategie včetně strategie prevence kriminality pro Prahu 4 - dohodnuto že já reviduju a doplním osnovu a na příští komisi si rozebereme body k vypracování
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 704
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 507 poděkování
Dostal poděkování: 1085 poděkování

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Viktor.Derka »

Report ze 4. jednání komise majetkové ze dne 15. 4. 2019

Na programu jednání bylo:
  • Diskuse k nájmu budovy ÚMČ Praha 4,
  • Projednání návrhu pana místostarosty Lukáše Zichy nerealizovat další prodej bytových jednotek,
  • Projednání žádosti společnosti KAPTEN s.r.o. k odkupu pozemku v kat. území Michle,
  • projednání žádosti společnosti LOGIK, s.r.o. o odkupu pozemku v kat. území Michle,
  • projednání nabídkového řízení k pronájmu nebytové jednotky v domě Na Klaudiánce 784/28, kat. území Podolí.
Diskuse k nájmu budovy ÚMČ Praha 4

Členové komise diskutovali nad dalšími možnostmi postupu v otázce nájmu budovy Úřadu na ulici Antala Staška, jenž dle smlouvy z roku 2011 má trvat ještě dalších cca 27 let. Nakonec se komise jednomyslně usnesla na doporučení Radě provést analýzu realitního trhu v oblasti pronájmu srovnatelných nemovitostí a jeho předpokládaného vývoje a na jejím základě zvážit jednání o změně podmínek nájemní smlouvy. Věci se každopádně budeme věnovat dále i se zvážením případných alternativ. Tohoto bodu jednání se účastnil za veřejnost pan Ing. Tomáš Papáček, který nabízel též podnětné nápady.

Projednání návrhu pana místostarosty Lukáše Zichy nerealizovat další prodej bytových jednotek

Členové komise projednali návrh na zavedení tzv. privatizační tečky. V souvislosti s tím se objevil jednak rozpočtový problém, neboť rozpočet pro rok 2019 počítal s prodejem a předpokládaným příjmem z prodeje budov a bytů ve výši 48 mil. Kč, dále pak problém správní, neboť některé byty městské části se nachází v převážně privatizovaných domech, kde má městská část postavení menšinového člena SVJ, s čímž jsou jednak spojeny organizační náklady (účast na shromáždění SVJ) a náklady do fondů oprav SVJ. Tohoto bodu jednání se účastnil za veřejnost pan Ing. Tomáš Papáček.
Na tomto základě komise doporučila Radě pozastavit prodej bytových jednotek do vytvoření analýzy nákladů a zisků spojených s pronájmem nebo prodejem bytových jednotek v domech, kde již došlo ke zmíněné částečné privatizaci bytového fondu a doporučila analyzovat finanční plán ekonomické činnosti MČ Praha 4 v souvislosti poklesem příjmů v případě ukončení prodeje jednotek a do zpracování analýzy materiál nepředkládat Zastupitelstvu.

Projednání žádosti společnosti KAPTEN s.r.o. k odkupu pozemku v kat. území Michle

Komise se opakovaně zaobírala se záměrem společnosti Kapten na odkup pozemku svěřeného do správy MČ. Zmíněná společnost provozuje na sousedním pozemku sportovní zařízení, přičemž na daný pozemek chtěla rozšířit svá sportoviště. Jelikož daný pozemek je ovšem dle územního plánu účelově určen jako park, v důsledku čehož byl záměr zmíněné společnosti patrně v nesouladu s tímto určením, doporučila komise Radě neprodat předmětný pozemek, a doporučila vyčlenit finanční prostředky na začlenění prostoru do parku Kapitol.

projednání žádosti společnosti LOGIK, s.r.o. o odkupu pozemku v kat. území Michle

Komise projednala též žádost společnosti LOGIK na odkup pozemku se stavbou bývalé kotelny. Na jednání byla jako zástupce spol. LOGIK za veřejnost přítomna paní Ing. arch. Petra Sladká, která komisi představila záměr společnosti vybudovat v prostoru kotelny sportovní zařízení. Jelikož nebyl zatím ze strany spol. LOGIK předložen konkrétnější projekt záměru, bylo přítomné paní Sladké doporučeno jejího vypracování, načež komise Radě doporučila zvážení prodeje pozemku na základě doložení konkrétní studie, která bude též předložena k vyjádření Komisi pro územní rozvoj.

projednání nabídkového řízení k pronájmu nebytové jednotky v domě Na Klaudiánce 784/28, kat. území Podolí

Komise byla tajemnicí komise informována o záměru pronájmu zmíněného nebytového prostoru, kde na základě zveřejnění záměru do řízení přihlásila jediná účastnice - společnost ScrumWare s.r.o. Jelikož řízení proběhlo dle standardního postupu, doporučila komise uzavřít se zmíněnou společností nájem.

Celý zápis z jednání je dostupný zde: http://praha4.cz/Komise-majetkova.html
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
viktor.derka@pirati.cz
Profil na lide.pirati.cz

Uživatelský avatar
Adam.Jaros
Kontrolní komise
Příspěvky: 858
Registrován: 30 dub 2012, 17:26
Profese: Teoretický alchymista
Dal poděkování: 1909 poděkování
Dostal poděkování: 1918 poděkování

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Adam.Jaros »

Komise pro školství, 29.4.

Probrána stížnost rodičů a zaměstnanců na ZŠ Jeremenkova osobně s danými stěžovateli, pak byla komise rozpuštěna z důvodu převratu v zastupitelstvu.

Uživatelský avatar
Viktor.Derka
Rozhodčí komise
Příspěvky: 704
Registrován: 04 kvě 2017, 17:49
Profese: Právník, doktorand veřejného práva
Bydliště: Praha 4
Dal poděkování: 507 poděkování
Dostal poděkování: 1085 poděkování

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Viktor.Derka »

Kontrolní výbor, 17. 6. 2019
Přítomní členové za Piráty - Tibor Vansa, Viktor Derka
  • Schválení programu jednání.
  • Seznámení s jednacím řádem výboru.
  • Stanovení základních směrů činnosti kontrolního výboru.
  • Dohoda o termínu příštího zasedání kontrolního výboru.
  • Různé.

Seznámení s jednacím řádem výboru
V rámci tohoto bodu provedla předsedkyně Kotvová menší obecný úvod, neboť se jednalo o první jednání kontrolního výboru v aktuálním volebním období. Mimoto se stručně probral jednací řád.

Stanovení základních směrů činnosti kontrolního výboru.

V rámci diskuse vyplynulo, že kontrolní činnost bude sestávat jednak z projednání individuálních podnětů obyvatel Prahy 4 a na ně navazující vlastní činnosti. Dále pak z vlastní činnosti, kdy podněty budou předkládat samotní členové výboru. Nadto bude předsedkyně Kotvová aktivněji kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady. Počítá se taktéž s kooperací s kontrolním odborem, kdy by tajemník výboru Petr Čepek (a zároveň pověřený vedoucí kontrolního odboru) výboru předkládal ke kontrole některé materiály z vlastní činnosti.

Vzhledem k absenci bližších instrukcí od zastupitelstva se nicméně jeví, že činnost bude probíhat spíše nahodile.

Dohoda o termínu příštího zasedání kontrolního výboru

Diskutovalo se nad pevnějším stanovením termínu jednání, kdy z počátku by se jednalo každý měsíc v prvním či druhém týdnu, ideálně v pondělí nebo ve středu. Větší precizace se odložila na září, kdy se uvažuje dle termínu zasedání zastupitelstva nad jednáním v pondělí 9.9. Následně se rozhodne, zda jednání budou probíhat každý měsíc, nebo cca jednou za čtvrtletí.
Viktor Derka
MS Praha 4
Doktorand na Universität Bayreuth
Doktorand na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK
Zastupitel MČ Praha 4
viktor.derka@pirati.cz
Profil na lide.pirati.cz

Uživatelský avatar
Adam.Jaros
Kontrolní komise
Příspěvky: 858
Registrován: 30 dub 2012, 17:26
Profese: Teoretický alchymista
Dal poděkování: 1909 poděkování
Dostal poděkování: 1918 poděkování

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Adam.Jaros »

25.6.2019 komise pro MA21

Sešlo se nás 5, představili jsme se, pak si paní Eismannova a pan Hrdinka hodně povídali o územním rozvoji a generelu veřejných prostranství a do příště si máme rozmyslet, co od MA21 čekáme a chceme.

Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1895
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2943 poděkování
Dostal poděkování: 3712 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Jan.Hora »

25.6. komise pro IT
Program byl následující:
1. Úvod
2. Nadcházející soutěže a výběrová řízení z oblasti IT na P4
3. Návrh řešení směrnice otevřených dat, žádost o školení úředníků k tématu
4. Návrh postupu pro implementaci aplikace CityVizor
5. Upgrade rezervačního systému pro přepážky MČ
6. Plán jednání na 6 měsíců (určení termínů)
7. Návrh bodů na příští jednání
8. Různé

V bodu dvě proběhla živá diskuse na téma kolik na co chceme vynakládat peněz, která se překlopila v rozhodnutí a usnesní, že chceme koncepci IT služeb a chceme ji připravit.

K bodu 3 proběhla diskuse, z mnou navrhovaného usnesení byla vypuštěna část o školení (ta není klíčová a dá se to pohlídat jinou formou, takže to není žádná tragedie).

Bod 4 proběhl dle návrhu, tj. komise podpořila mnou navržené usnesní.

V bodu 5 jsme se dozvěděli, že součástí nabídky není bohužel funkcionalita k objednávání na úřad přes web, takže jsme podle toho upravili usnesení - chceme vědět, co to bude stát.

V bodu 6 jsme schválili termíny schůzek na příští půlrok, členové komise nemají problém se scházet přes léto, což je pozitivní zpráva.

V bodu 7 jsme si stanovili jako hlavní bod koncepci IT a několik podbodů - web, rozpočet na další rok, reorganizaci IT oddělení do odboru, EIDAS a mobilní aplikace poskytované magistrátem.

Zazněl i námět pro magistrát, že by se mohl při rozvoji lítačky a aplikace moje praha inspirovat projektem chytraklicenka.cz

Přijatá usnesení (a hlasy v poměru pro-proti-zdržel se):
Komise doporučuje radě formulovat koncepci IT a digitálních služeb Úřadu Prahy 4 pro období 2020 - 2025
9-0-0

Komise doporučuje radě implementovat vzorovou směrnici pro publikaci a katalogizaci otevřených dat dle přílohy 1 a schválit její verzi přizpůsobenou verzi dle odstavce "Předpoklady a poznámky k použití a přizpůsobení vzoru směrnice" jež je taktéž součástí přílohy 1.
8-0-0

Komise doporučuje radě využít členství ve spolku Otevřená města a konzultovat nejlepší formu implementace a podpory projektu CityVizor tak, aby občanům Prahy 4 byla poskytnuta jeho funkcionalita v maximální možné míře. V případě, že dosud nebyla pověřena osoba pro zastupování MČ Praha 4 ve spolku, komise doporučuje nejprve tuto osobu jmenovat a přípravu projektu jí svěřit.
9-0-0

Komise doporučuje radě přijmout nabídku na modernizaci systému WebCall. Komise dále doporučuje prověřit možnost rozšíření systému o nabídku vzdálené rezervace termínu návštěvy přepážky prostřednictvím internetu.
6-0-2
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Uživatelský avatar
Adam.Jaros
Kontrolní komise
Příspěvky: 858
Registrován: 30 dub 2012, 17:26
Profese: Teoretický alchymista
Dal poděkování: 1909 poděkování
Dostal poděkování: 1918 poděkování

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Adam.Jaros »

27.6.2019 komise pro školství a mládež

Jedním z bodů, který se stal nakonec tím hlavním, bylo seznámení se situací na ZŠ Táborská. Svůj postoj a pohled na věc vysvětlovali členkám a členům komise ředitel školy pan Prokop, paní učitelka Vítková, zástupci rodičů ve školské radě a další rodiče. V. Nürnbergerová navrhla, aby rodiče k urovnání situace ve škole požádali zřizovatele o zajištění profesionální nestranné mediace, která je vhodnou cestou k nalezení dohody a řešení přijatelných pro všechny zúčastněné strany. Znovu se ukázalo, jak důležitou roli mohou sehrávat školské rady, pokud řádně fungují a plní své funkce vyplývající ze školského zákona.

Uživatelský avatar
Tibor.Vansa
Garant programového bodu
Příspěvky: 507
Registrován: 25 kvě 2016, 16:05
Profese: analytik kreditního rizika v bance
Dal poděkování: 247 poděkování
Dostal poděkování: 912 poděkování

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Tibor.Vansa »

2.7. Komise dopravy

Včera (v úterý 2.7.) k tomu proběhla komise dopravy Prahy 4, kde nás současný místostarosta pro dopravu (Zdeněk Kovářík, ODS) seznámil s téměř finální verzí, kterou najdete na tomto odkazu:
https://drive.google.com/open?id=1LuHV4 ... hfHVE92K6G
Mapka není v podrobnosti na jednotlivá parkovací místa, nenajdete na ni proto vyznačení např. žlutých čar před garáží, vjezdem apod. Na komisi bylo přislíbeno, že budou zachovány. Takto podrobnou jí má projektant odevzdat do 8.7.. Tato verze má však jít již přímo na radu 17.7., kde se předpokládá její schválení. Šance na drobnou úpravu je tedy pouze do 8.7.. Vzhledem ke zpoždění vzniklém politickým převratem tak nedojde k rozšíření zón na podzim tohoto roku, ale nejspíše až na prvních měsících příštího roku.
Dále jsou v odkazu dva soubory s částí připomínek od občanů a stručným uvedením, jak s nimi bylo naloženo. Větší část z nich byla skutečně v úpravách reflektována. Mnoho z nich bylo navzájem protichůdných, takže všem ani logicky vyhovět nešlo. Odpovědět na připomínky z participace přímo tazatelům však místostarosta odmítl, se zdůvodněním, že mnohé z nich nebyly podepsané, nebo chyběla kontaktní adresa. Za postačující považuje to, že údajně odpověděl na všechny emailové dotazy občanů k tomuto tématu, které jsem mu přeposlal. Dotazy netýkající se rozšíření ZPS taktéž nebyly zpracovány.
Z původního návrhu byla vypuštěna celá oblast za jižní spojkou okolo tramvajové tratě. Důvodem byly problémy se zařazením některých komunikací a přílišný úbytek reálných parkovacích míst, neboť uličky jsou velmi úzké. Plocha před Bránickým nádražím bude změněna na placené P+R parkoviště. Termín realizace není znám, ale myslím si, že do půl roku by se to stihnout mělo.

Objezdové trasy kvůli rekonstrukci Táborské - budou velkým problém
Rozšíření Vídeňské - v tuto chvíli se na projektu dále pracuje. Vyvstaly nějaké technické potíže - jedna se sítěmi a druhá s hlukem. Tím, že se ten bus pruh posune blíže některým objektům (zejména ústavu mateřství) tak nevycházejí hlukové limity. Nejsou totiž žádné speciální pro bus pruh - který by měl vytvářet o něco menší zátěž. Nevím, jak se s tím vypořádají. Zatím tedy není venku nějaká další verze, která by zapracovávala podněty občanů.

Metro D - Tramvajová trať až Budějovickou nebude, končí na Hvězdově

Uživatelský avatar
Vladimira.Sykorova
Člen KS Praha
Příspěvky: 128
Registrován: 04 úno 2018, 22:08
Profese: úřednice ve veřejné správě
Bydliště: Zapomenutá 4, Praha 4, 14100
Dal poděkování: 561 poděkování
Dostal poděkování: 115 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Vladimira.Sykorova »

Přehled činností za měsíc červen 2019
Trochu opožděně vás musím seznámit s tím, co se událo v sociální oblasti na MČ Praha 4 během června 2019. Po změně ve vedení radnice Prahy 4 v dubnu 2019 se komise Rady sešly opětovně až v červnu 2019.
Komise pro pohledávky, pomoc lidem ve finanční tísni Rady MČ Praha 4 zasedala 25. 6. 2019. Bohužel zatím bez odkazu na vložený zápis z této komise. Projednávaly se žádosti o prominutí smluvních pokut a žádosti o možnost uhradit dlužné nájemné formou splátkového kalendáře. Komise opakovaně řešila žádosti o splátky dlužného nájemného od nájemníků bytů s „vysoutěženým nájemným“, které se pohybuje ve výši kolem 200,00 Kč až 300,00Kč/m2. Zde je nutné konstatovat, že dluhy za byty s vysoutěženým nájemným nejsou ojedinělé a je třeba se do budoucna zaměřit na důraz v prokázání příjmu u těchto nájemníků ještě před podpisem nájemní smlouvy.
Komise pro sociální bydlení Rady MČ Praha 4 zasedala dne 24. 6. 2019. Řešily se sociální byty –prodloužení nájemních smluv, žádosti o nájem sociálních bytů, vyřazení žádostí z evidence, informace o pohledávkách a počtu bytů, startovací byty –informace o pohledávkách u bytů a počtu startovacích bytů, diskuze o sociálním bydlení a seznámení se stavem bytového fondu. Viz zápis z komise http://www.praha4.cz/file/mDO31/ZAPIS-4 ... 6-2019.pdf
Komise pro domy s pečovatelskou službou Rady MČ Praha 4 zasedala dne 20. 6. 2019. Komise projednala celkem 46 žádostí o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou, z toho 17 žádostí nově podaných. Komise rozhodla na základě hlasování o pronájmu 5 bytů. Viz zápis http://www.praha4.cz/file/CmO31/ZAPIS-5 ... 6-2019.pdf
Další velmi přínosný počin je memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy. Přes prázdniny by mělo memorandum projít jednotlivými radami na hl. m. Praze a MČ. https://uloz.to/!72bXLPLJwY1T/r-33795-m ... ojMCD6e5Bg
Jde o možnost vytvořit kontaktní místa, která by pomohla zmapovat a řešit problémy s bezdomovectvím. Magistrátní radní pro sociální bydlení Adam Zábranský https://www.facebook.com/piratzabransky ... __tn__=K-R se nechal inspirovat Skotskem: „Skotsko ukazuje, že když má vláda vůli ukončovat bezdomovectví, tak to jde. V Česku taková vůle na centrální úrovni evidentně chybí, takže jsou to města, kdo musel převzít iniciativu a sama vymýšlejí, jak s bezdomovectvím něco dělat. Oproti Skotsku jsme asi tak 20 let pozadu a odpovídá tomu i úroveň veřejné diskuse na téma bezdomovectví. My v Praze se teď budeme soustředit primárně na ukončování bezdomovectví rodin a seniorů, ale chystáme pilotní projekty i pro jiné cílové skupiny.“
Poslední počin je společná návštěva s Lukášem Findeisem - radním MČ Praha 12 na Úřadu práce Novodvorská na Praze 4, kde jsme se společně sešli s ředitelem úřadu panem Mgr. Tvrdkem, abychom společně probrali nejpalčivější problémy, které nás společně v souvislosti se sociální činností trápí. Zápis z tohoto setkání bude bezodkladně dodán.
Vlaďka Sýkorová
MS Praha 4

https://lide.pirati.cz/personProfile/150/#

"Važte si svých rodičů a milujte svoje děti"

Uživatelský avatar
Vera.Marusiakova
Člen KS Praha
Příspěvky: 76
Registrován: 09 bře 2016, 22:33
Profese: Tajemnice-asistentka poslance
Dal poděkování: 91 poděkování
Dostal poděkování: 136 poděkování

Re: Reporty z komisí RMČ a výborů ZMČ

Příspěvek od Vera.Marusiakova »

Poslední počin je společná návštěva s Lukášem Findeisem - radním MČ Praha 12 na Úřadu práce Novodvorská na Praze 4, kde jsme se společně sešli s ředitelem úřadu panem Mgr. Tvrdkem, abychom společně probrali nejpalčivější problémy, které nás společně v souvislosti se sociální činností trápí. Zápis z tohoto setkání bude bezodkladně dodán.
[/quote]

Kdy se to uskutečnilo? :?
Stačila by fotka a tři věty pro fb. - Takhle s tím moc komunikace nenaděláme, protože to už bude neaktuální.

Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Praha 4“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů