Komise životního prostředí

Moderátoři: Krajští zastupitelé, Komunální zastupitelé, Zastupitele - HMP

Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

9. Komise životního prostředí RMO P4 9. 9. 2019

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

9. Komise životního prostředí RMO P4 9. 9. 2019

Dne 9. 9. 2019 od 17:00 se uskutečnilo podle plánu deváté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4.
Program:

1) Zahájení – Odsouhlasení programu schůze.
2) Příprava veřejné zakázky na údržbu zeleně – vedoucí odboru životního prostředí jsme byli informováni o průběhu příprav zadávací dokumentace na nadlimitní výběrové řízení, které se bude týkat údržby zeleně na úsecích 1, 2 a 4 (Lobzy, mezi ulicemi Rokycanská, Masarykova, na Kovárně a Hřbitovní). Smlouvy budou uzavřeny na dobu 3 let. Počet sečí bude s ohledem na klimatické podmínky upraven z 5 na 4, vytipované lokality budou sečeny pouze 2-3 krát. Seče nebudou mít fixní termíny, ale budou následovat po výzvě MO k aktuálnímu stavu a potřebě.
3) Realizace trvalkových záhonů – realizace trvalkových záhonů na Habrmanově náměstí byla vysoutěžena a to včetně roční povýsadbové péče na základě nejnižší nabídkové ceny. Realizace proběhne v září a říjnu 2019. V souladu s usnesením KŽP RMO P4 bylo požádáno o dotaci na tuto realizaci z Fondu životního prostředí města Plzně.
5) Různé
– špatná zdravotní stav akátových keřů podél Masarykovy ulice
- poškození mobiliáře ve Špitálském lese
- systém třídění odpadů Door-to-door
- stavba skladových hal v Kyšicích
- urgence navýšení počtů odpadkových košů u Technického úřadu MMP
6) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

10. Komise životního prostředí RMO P4 14. 10. 2019

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

10. Komise životního prostředí RMO P4 14. 10. 2019

Dne 14. 10. 2019 od 17:00 se uskutečnilo podle plánu desáté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4.
Program:

1) Zahájení – Odsouhlasení programu schůze. Jako host byl pozván předseda kontrolního výboru P4.
2) Problematika budovy Carimex – předseda kontrolního výboru P4 sdělil komisi, že Areál budovy je nově pronajat se záměrem provozování autobazaru. Nový nájemce vstřícně spolupracuje s úřadem. Začalo vyklízení odpadu z budovy, areál byl oplocen a bezdomovci opuštěn. Těmto lidem byla nabídnuta sociální pomoc. Stále probíhá soudní řízení ve věci odstranění nepovolených pater budovy.
3) Problematika průmyslových hal v Kyšicích – předseda kontrolního výboru P4 informuje komisi, že investor koupil příslušné pozemky na přelomu století se záměrem postavit zde nákupní středisko, s tímto návrhem obec Kyšice souhlasila. Nyní chce ale investor na těchto pozemcích postavit internetový obchod se skladovými prostory. S touto změnou ovšem obec Kyšice nesouhlasí a namítá, že tento záměr je v rozporu s územním plánem. Stavební úřad magistrátu města Plzně se ovšem domnívá, že tento záměr v souladu s ÚP je. Proti tomuto rozhodnutí podalo několik účastníků řízení odvolání, které bude projednávat Krajský úřad. Paní místostarostka doplňuje, že z pohledu samosprávy nelze do těchto řízení vedených státní správou nikterak zasahovat, vyjma zákonem stanovených možností. Na výsledek řízení tedy nemůže mít samospráva žádný vliv. Člen komise vznesl dotaz, zda byly podány ve věci petice. Pan předseda KV P4 toto potvrzuje s tím, že petice byly adresovány Radě města Plzně, ta je však orgánem samosprávy a do řízení se nemůže vměšovat.
5) Různé
– problém rozdělávání ohňů, oprava altánku a dětského hřiště ve Špitálském lese.
- dotaz na rozšiřování dětského hřiště v Bukovci u Klidné ulice – toto hřiště se v současné době neplánuje rozšiřovat.
- informace o znečištění Úhlavy únikem chemikálii v Klatovech
6) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

11. Komise životního prostředí RMO P4 11. 11. 2019

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

11. Komise životního prostředí RMO P4 11. 11. 2019

Dne 11. 11. 2019 od 17:00 se uskutečnilo podle plánu jedenácté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4.
Program:

1) Zahájení – Odsouhlasení programu schůze.
2) Volba místopředsedkyně KŽP RMO P4 – navržena jediná kandidátka, schválena jednomyslně.
3) Vyjádření k záměru „KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň“ – paní zastupitelka P4 přes stromy a ochranu ovzduší informuje komisi o obsahu dokumentace „KOVOŠROT GROUP CZ s. r. o. – Provoz Plzeň“ a odpovídá na následné dotazy komise. V diskuzi se řeší, jestli požadovat posouzení záměru o výstavbě kovošrotu v bývalém areálu jatek dle zákona č. 100/2001 Sb. Komise se jednohlasně shodla, že je třeba důkladnější posouzení dopadu tohoto záměru na životní prostředí, zejména z hlediska hluku z dopravy a ze samotného provozu. Dopadem na ovzduší a podzemní vody. Dopady na ekologii při skladování a zpracování nebezpečného odpadu. Komise v tomto duchu přijala usnesení a doporučila posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.
5) Různé
– poškozené stromy a nepořádek ve Špitálském lese, poničený altán a doplnění laviček. Pan předseda zjistí, popřípadě bude dotazovat SVSMP – správce parku.
- dotaz, jestli je nutné čistit spadané listí fukary, jestli by nešlo ponechat k zetlení, paní místostarostka doplňuje, že na některých místech je to nežádoucí.
- pan předseda otevírá otázku přetížené dopravy v oblasti ulic Pod Chlumem a Ke Sv. Jiří. Následuje diskuze. SVSMP obdržela od MO P4 již před rokem požadavek na zavedení jednosměrek v této lokalitě. Minulý týden urgováno. Paní místostarostka informuje o projektu Odporu investic MMP na rozšíření parkování v ul. Ke Sv. Jiří.
6) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

12. Komise životního prostředí RMO P4 9. 12. 2019

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

12. Komise životního prostředí RMO P4 9. 12. 2019

Dne 9. 12. 2019 od 17:00 se uskutečnilo podle plánu dvanácté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4.
Program:

1) Zahájení – Odsouhlasení programu schůze.
2) Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2019 – byly předloženy veškeré podklady včetně závěrečných zpráv, faktur a fotografií jediného uskutečněného projektu – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Údržba zeleně v areálu TJ. Sokol Plzeň – Doubravka. Projekt a vyplacení dotace bylo shledáno bez závad – v tomto duchu přijato usnesení.
3) Termíny zasedání KŽP RMO P4 pro rok 2020 – Navržené a následně odsouhlasené termíny:
13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6., 7. 9., 5. 10., 9. 11., 7. 12.
5) Různé
– hlášeny poškozené stromy hlavně v oblasti ulice Družby – informace o existenci aplikace „PlzniTo“ pro nahlašování těchto závad
- dotaz na pokračování využití zrušené tratě Plzeň – Chrást. Paní místostarostka informuje, že věc je momentálně ve stádiu majetkového vypořádání SŽDC – Plzeňský kraj
- informace o výsledcích blokového čištění, které proběhlo 25. – 29. 11. 2019
6) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

1. Komise životního prostředí RMO P4 13. 1. 2020

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

1. Komise životního prostředí RMO P4 13. 1. 2020

Dne 13. 1. 2020 od 16:30 se uskutečnilo podle plánu první zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2020.
Program:

1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze.
2) Prezentace „Územní studie Plzeň, Hřbitovní – Zóna Rokycanská“ – nejprve jsme byli seznámeni s připomínkami komise rozvoje k této studii ze dne 4. 12. 2019. Paní místostarostka konstatovala současný stav z hlediska platného územního plánu, podle kterého jsou dotčené pozemky určeny pro výrobu a skladování, Z tohoto důvodu hrozí v případě jeho změny vyplácení náhrad majitelům pozemků dle stavebního zákona. Dále jsme seznámeni s vymezením základních limitů v území a skutečností, že se jedná o půdy II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu – vysoce chráněné.
V 17 hodin přichází členové komise rozvoje RMO P4 a začíná společná prezentace od autorů studie. Je přítomna i členka Útvaru koncepce a rozvoje MMP. Po skončení prezentace proběhla diskuze, z níž vyšlo následující usnesení:

KŽP RMO P4 doporučuje RMO P4 následující:
- Nesouhlasit s územní studií „Plzeň, Hřbitovní – zóna Rokycanská“;
- Přehodnotit a přizpůsobit parametry studie s ohledem na významné krajinářské hodnoty řešeného území, s větším důrazem na zachování pietního místa Ústředního hřbitova a na zábor půd II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (půdy vysoce chráněné);
- Prověřit, zda není územní studie „Plzeň, Hřbitovní – zóna Rokycanská“ v rozporu s Územní studií krajiny správního obvodu ORP Plzeň, kterou dne 17. 12. 2019 pod č. 1344 odsouhlasila Rada města Plzně;
- Přehodnotit využití řešeného území s ohledem na ochranu přírody a rekreační potenciál daného území a iniciovat návrh na změnu Územního plánu města Plzně, prověřit možnou výši náhrad ze stavebního zákona.
3) Různé – nikdo nevystupuje.
4) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

2. Komise životního prostředí RMO P4 10. 2. 2020

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

2. Komise životního prostředí RMO P4 10. 2. 2020

Dne 10. 2. 2020 od 17:00 se uskutečnilo podle plánu druhé zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2020.
Program:

1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze, schůzi vede kvůli omluvené absenci pana předsedy paní místopředsedkyně.
2) Projednání žádostí o dotaci z programu „Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2020“ – sešly se celkem tři žádosti, splňující všechny podmínky udělení dotace. Tyto tři byly dále hodnoceny komisí ve 2 kolech (0-10 bodů) a byla navržená výše dotace dle tohoto bodového ohodnocení takto:
Žádost č. 1 – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Doubravka – 10/10 bodů  30.000 Kč ze 30.000 Kč
Žádost č. 2 – Svoboda zvířat – 8/10 bodů  30.000 Kč ze 40.000 Kč
Žádost č. 3 – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Letná – 9/10 bodů  40.000 Kč ze 45.000 Kč
V tomto smyslu bylo jednohlasně přijato usnesení komise ŽP.
3) Různé – Členům komise je předložená informativní zpráva o finančních kontrolách provedených v roce 2019. Komise ji bere na vědomí. Dále je vedena diskuze o následcích a opatření v důsledku vichřice „Sabina“. Komise byla také informována, že Rada MO P4 i Zastupitelstvo MO P4 daly nesouhlasné stanovisko k územní studii „Plzeň, Hřbitovní – zóna Rokycanská“. Věc bude dále projednávat Rada města Plzně.
4) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

3. Komise životního prostředí RMO P4 9. 3. 2020

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

3. Komise životního prostředí RMO P4 9. 3. 2020

Dne 9. 3. 2020 od 17:00 se uskutečnilo podle plánu třetí zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2020.
Program:

1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze.
2) Představení aplikace PLZNITO – Členům komise je převedena aplikace PLZNITO pomocí projekce a vysvětleno, jak zadávat podněty a jak se s nimi dále pracuje.
3) Informační zpráva o činnosti Odboru životního prostředí a dopravy MO Plzeň 4 – Vedoucí odboru informuje o výsledcích výběrových řízení na údržbu zeleně, kdy o 6 úseků v obvodu se starají 3 firmy, které aktuálně dokončují prořezávky keřů a zahajují jarní výhraby trávníků, které by měly být dokončeny do konce března. V jarních měsících dojde k založení tří květnatých luk a to v lokalitách poblíž Chrástecké ulice a na křižovatce Rokycanská X Jateční. Měly by zde růst nektarodárné byliny. V rámci jarní výsadby je objednáno 40 ks stromů. Alej 15 ks platanů má být vysázena v parku V Homolkách. Na část výsadby požádal OŽP ÚMO P4 o dotaci z Nadace ČEZ. Probíhá údržba dětských hřišť, zde jsou prováděny revizní prohlídky, výměna písku v pískovištích, prohlídky dopadových ploch, kontroly pomocí detektorů kovů ve spolupráci s MP a rovněž bude prováděno parní čištění vybraných herních prvků, které bylo s úspěchem již testováno. Také byli členové komise seznámeni s plánovaným blokovým čištěním komunikací v termínu 20. – 24. 4. 2020
3) Různé – Je upozorněno na podmáčený terén v okolí panelového domu Družby 17 a dále na propadlý chodník před budovou pošty Masarykova 93.
Komisi je předložen k seznámení Zápis ze setkání zastupitelů České pirátské strany ÚMO P4 s občany ze dne 12. 2. 2020: 4) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

4. Komise životního prostředí RMO P4 4. 5. 2020

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

4. Komise životního prostředí RMO P4 4. 5. 2020

Dne 4. 5. 2020 od 17:00 se uskutečnilo čtvrté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2020, které bylo nahrazením i dubnového zasedání, které bylo zrušeno kvůli epidemii COVID19.
Program:

1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze.
2) Louky v Červeném Hrádku – paní místostarostka sděluje komisi, že byla sestavena pracovní skupina pro Červený Hrádek, jejíž úvodní setkání je plánováno v 5. – 6. měsíci 2020. Informuje o možnostech využití louky, celkové situaci i o plánu jednat s majitelem příslušného soukromého pozemku. Zmiňuje záměr revitalizace a odtrubnění Hrádeckého potoka, i zkoumání příčin jeho znečištění, kterou je pravděpodobně černé používání zrušené dešťové kanalizace.
3) Různé – člen komise vystupuje s návrhem na prezentaci projektové dokumentace rekonstrukce Červenohrádecké ulice, se zaměřením na přechody, zrcadla, chodníky a cyklostezky. Toto téma by mělo být předmětem schůzky SVSMP a občanů Č. H.
Dále je vznesen dotaz na projekt rozhledny na Chlumu a možnost pozvat si na komisi projekční kancelář p. Janouta, kterému byla Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně zadána příprava projektové dokumentace.
Člen komise se také dotazuje na využití bývalé železnice Plzeň – Chrást. Zde je vysvětleno, že město čeká s projekčními pracemi na vyřízení majetkových poměrů trati.
Členové jsou také informováni, že žadatelé o dotaci v programu ŽP budou informováni o schvalování žádostí na červnovém zasedání ZMO P4 – změna oproti původně plánovanému schvalování v dubnu.
4) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

5. Komise životního prostředí RMO P4 1. 6. 2020

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

5. Komise životního prostředí RMO P4 1. 6. 2020

Dne 1. 6. 2020 od 17:00 se uskutečnilo páté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2020.
Program:

1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze.
2) Sběrná místa v lokalitách Červený Hrádek a Újezd – paní místostarostka seznámila komisi s aktuální situací odpadového hospodářství a výskytu černých skládek v uvedených lokalitách. Byly předneseny návrhy několika možných lokalit pro vybudování sběrných míst, přičemž se uvažuje o vybudování jednoho sběrného místa v Červeném hrádku a jednoho v Újezdě. Realizovatelnost projektu v daných lokalitách je nyní úřadem prověřována. Sběrná místa by měla mít podobu 2 oplocených kontejnerů na objemný odpad, které budou zpřístupněný pod dohledem obsluhy 2x týdně po dobu 3-4 hodin. Ke každému sběrnému místu budou přidruženy volně přístupné nádoby na tříděný odpad. V souvislosti s tématem se diskutovalo i kompostování a sběr bio odpadu.
3) Veřejně přístupná dětská hřiště, informativní zpráva – pan tajemník informuje o jarních pracích, které oddělení pro ŽP realizovalo na veřejně přístupných dětských hřištích. Jedná se hlavně o kontrolu dopadových ploch a pískovišť s pomocí MP Plzeň s použitím detektoru kovů. Čištění a dezinfekce herních prvků pomocí suché páry, výměna písku v pískovištích a natření herních prvků v lokalitě Lobezských tůní. Probíhají drobné opravy ostatního mobiliáře na základě podnětů občanů nebo výsledků provedených kontrol.
4) Projednání možnosti pořádat schůze komise prostřednictvím videokonference – pan předseda navrhuje, aby s ohledem na nedávné krizové období, kdy nebylo možné se osobně setkávat na komisích, byla iniciována změna jednacího řádu, kdy by se do něj zanesla možnost pořádat zasedání komise pomocí videokonference. Nyní leze přijímat usnesení bez osobního jednání – tzv. „per rollam“, ale v tomto případě chybí důležitý prvek diskuze. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit vyhlášení podobných opatření i v budoucnu, měla by Rada MO P4 zvážit úpravu Jednacího řádu komisí v tomto smyslu, přičemž upřednostňováno by mělo být vždy osobní jednání a videokonference by se měla používat jen v krajním případě. V tomto duchu bylo přijato usnesení č. 04/20.
5) Různé – paní místostarostka seznamuje členy s výsledky hlasování participativního rozpočtu a upozorňuje na změny v MHD, způsobenou změnou dopravce Plzeňského kraje a dotknou se linek č.
4) Závěr
Uživatelský avatar
Miroslav.Vanacek
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 63
Registrován: 07 bře 2014, 07:28
Profese: Konstruktér
Bydliště: Jaroslav Ježka 21, Plzeň
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 107 poděkování
Kontaktovat uživatele:

6. Komise životního prostředí RMO P4 17. 8. 2020

Příspěvek od Miroslav.Vanacek »

6. Komise životního prostředí RMO P4 17. 8. 2020

Dne 17. 8. 2020 od 17:00 se uskutečnilo páté zasedání komise pro životní prostředí za Plzeň 4 v roce 2020.
Program:

1) Zahájení – odsouhlasení programu schůze.
2) Projednání žádosti o dotaci z programu – byla podána jediná žádost o dotaci z programu „Čtyřka pomáhá“ z oblasti životního prostředí, a to žádost žadatele „Svoboda zvířat Plzeň“ s projektem „Péče o kočky v nouzi“. Žádost o dotaci i zásady pro její poskytování byly na místě k dispozici členům komise a zároveň nám byly zaslány e-mailem spolu s pozvánkou na jednání komise. Komise udělila žádosti 9 bodů z 10 a v tomto duchu přijala jednomyslně usnesení 5/20.
5) Různé – paní místostarostka informuje členy komise o článcích vyšlých v Doubraveckých listech z oblasti ŽP, seznamuje členy s aktualitami ohledně budovaných sběrných míst v Červeném hrádku a Újezdě, osazením medonosné louky u Doubravecké ulice a vzniku záhonů s lučním kvítím u křižovatky ulic Rokycanská X Jateční. Paní místostarostka zve všechny členy na akci ve Špitálském lese 12. 9., kdy zde proběhne edukativní akce k životnímu prostředí a bude zde vysázeno přes 30 nových stromů. Zbytek diskuze se točil ohledně změn v dopravě a byla zmíněna možnost, provést některé další zasedání komise jako výjezdní ve spalovně odpadů nebo třeba v plzeňské vodárně.
4) Závěr
Odpovědět

Zpět na „Zastupitelstvo - Plzeň 4“