Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Fórum pro diskusi a připomínkování připravovaných předpisů a jiných legislativních návrhů.

Moderátor: @Senat

Pravidla fóra
Fórum slouží pro diskuzi, připomínkování a přípravu předpisů vnějšího světa(zákonů, vyhlášek, evropské legislativy, mezinárodních smluv) - vnitrostranické předpisy diskutujeme zde
 • Do fóra vkládejte návrhy předpisů označené jejich názvem případně návrhy na změnu předpisů.
 • Do prvního příspěvku v tématu vložte odkaz na plný text návrhu.
[iwiki]/zakony/start[/iwiki]
Odpovědět
Uživatelský avatar
Mikulas.Ferjencik
Vedoucí mediálního odboru
Příspěvky: 13323
Registrován: 24 dub 2009, 00:25
Profese: student
Bydliště: Choltice, okres Pardubice
Dal poděkování: 10752 poděkování
Dostal poděkování: 17447 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Mikulas.Ferjencik » 28 led 2014, 17:26

Získal jsem text zákona o referendu, který předložil Úsvit. Přikládám sem, budu vděčný za připomínky. Docx to je, protože tak to poslali, nechtěl jsem to konvertovat a cokoli měnit.
Přílohy
zakon o referendu final.docx
(33.39 KiB) Staženo 90 x
Tito uživatelé poděkovali autorovi Mikulas.Ferjencik za příspěvky (celkem 5):
Patrik Koranda, Ivo.Vlasaty, Vojtech.Pikal, Filip.Krska, Michael.xChaos.Polak
Pirátský poslanec za Pardubický kraj. mikulas.ferjencik@pirati.cz, 737 943 770

Uživatelský avatar
Mikulas.Ferjencik
Vedoucí mediálního odboru
Příspěvky: 13323
Registrován: 24 dub 2009, 00:25
Profese: student
Bydliště: Choltice, okres Pardubice
Dal poděkování: 10752 poděkování
Dostal poděkování: 17447 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Mikulas.Ferjencik » 28 led 2014, 17:40

Vkládám pro nepřihlášené (nevidí přílohy)
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne ……… 2014
o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky
Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:
ČÁST první
CELOSTÁTNÍ REFERENDUM
Čl. 1
(1) V celostátním referendu lid České republiky rozhoduje
a) o všech věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu,
b) o návrhu zákona, včetně ústavního, nebo
c) o souhlasu k ratifikaci nebo výpovědi mezinárodní smlouvy
(dále jen „referendum“).
(2) Otázka pro referendum nesmí směřovat ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu, jakož ani
a) ke zrušení nebo omezení ústavně zaručených základních práv a svobod,
b) k rozhodnutí, které by bylo v rozporu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva, nebo
c) k zásahu do výkonu moci soudní.
(3) Otázka pro referendum musí být jednoznačná, srozumitelná a musí být formulována tak, aby bylo možné se k ní vyjádřit slovy „ano“ nebo „ne“. V témže referendu se pokládá k téže věci pouze jedna otázka; lze však položit více otázek k různým věcem.
Čl. 2
(1) Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který nejpozději v den konání referenda dosáhl zletilosti (dále jen „oprávněný občan“).
(4) Hlasování v referendu se koná pouze na území České republiky.
Čl. 3
(1) Iniciativa k vyhlášení referenda má formu společné petice oprávněných občanů.
(2) Zástupcem iniciativy je petiční výbor.
(3) Petiční výbor oznámí zahájení sběru podpisů pro návrh na vyhlášení referenda v Ústředním věstníku České republiky.
(4) Petiční výbor shromáždí podpisy nejméně 100 000 oprávněných občanů nejpozději do 2 let od zahájení sběru podpisů.
Čl. 4
(1) Návrh na vyhlášení referenda je oprávněna prezidentu republiky podat
a) skupina nejméně 50 poslanců nebo skupina nejméně 33 senátorů,
b) vláda, nebo
c) iniciativa.
(5) Prezident republiky rozhoduje jednotlivě o návrzích, které mu byly podle odstavce 1 podány, v pořadí, v jakém mu došly.
Čl. 5
(1) Splňuje-li návrh na vyhlášení referenda požadavky v čl. 3 nebo 4 odst. 1, prezident republiky do měsíce od jeho doručení navrhne Ústavnímu soudu, aby posoudil, zda je položená otázka v souladu s požadavky uvedenými v čl. 1.
(2) Ústavní soud rozhodne, zda je návrh na vyhlášení referenda přípustný a zda navržené otázky, které mají být v celostátním referendu předloženy, jsou jednoznačné a srozumitelné, do měsíce od doručení návrhu prezidenta republiky.
(3) Vyslovil-li Ústavní soud, že návrh na vyhlášení referenda je přípustný a že navržené otázky, které mají být v celostátním referendu předloženy, jsou jednoznačné a srozumitelné, prezident republiky vyhlásí referendum do 14 dnů ode dne, kdy se rozhodnutí Ústavního soudu stalo vykonatelným; jinak referendum nevyhlásí.
(4) Opatření prezidenta republiky o vyhlášení a konání referenda se vyhlašuje obdobným způsobem jako zákon.

Čl. 6
(1) Jsou-li splněny podmínky pro vyhlášení referenda, stanovené tímto ústavním zákonem, prezident republiky vyhlásí referendum ve lhůtě podle čl. 5 odst. 3 tak, aby se konalo nejdříve 6 měsíců a nejpozději rok ode dne, kdy prezident republiky referendum vyhlásí.
(6) Pokud by se při dodržení lhůt pro konání referenda mělo toto referendum konat v posledních 6 měsících volebního období Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu, prezidenta republiky nebo funkčního období zastupitelstev územních samosprávných celků, vyhlásí prezident republiky, v případě voleb prezidenta republiky předseda Senátu, referendum tak, aby se konalo spolu s volbami do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu, prezidenta republiky nebo s celostátními volbami do zastupitelstev územních samosprávných celků.
(7) Referendum se nevyhlásí a je-li vyhlášeno, nevykoná se po dobu, po kterou je vyhlášen stav ohrožení státu, nouzový stav nebo válečný stav. V takových případech se referendum vyhlásí nebo vykoná do 60 dnů poté, co byl takový stav ukončen.
Čl. 7
V době začínající 60 dnů a končící 48 hodin před zahájením hlasování se vyhradí pro referendum v Českém rozhlase minimálně celkem 5 hodin a v České televizi minimálně celkem 5 hodin vysílacího času, který se bezplatně rozdělí rovným dílem mezi navrhovatele a oponenty.
Čl. 8
(1) Rozhodnutí v referendu je přijato, jestliže se pro ně v hlasování vyslovila nadpoloviční většina hlasujících.
(8) Prezident republiky rozhodnutí přijaté v referendu oznámí ve Sbírce zákonů ve lhůtě stanovené zákonem.
(9) Referendum, v němž bylo přijato rozhodnutí oznámené podle odstavce 2, se smí ve stejné věci konat, při dodržení postupu podle tohoto ústavního zákona, nejdříve po uplynutí 2 let ode dne oznámení rozhodnutí přijatého v referendu.
(10) Referendum, v němž nebyl vysloven souhlas s přijetím návrhu zákona, se smí opakovat při dodržení lhůty podle odstavce 3 nejdříve v následujícím volebním období Poslanecké sněmovny.
Čl. 9
(1) Nevyhlásil-li prezident republiky referendum ve lhůtě podle čl. 5 odst. 3, smí se ten, kdo podal návrh na jeho vyhlášení, obrátit do měsíce od uplynutí uvedené lhůty na Ústavní soud s návrhem, aby rozhodl, že prezident republiky byl povinen referendum vyhlásit. Ústavní soud rozhodne ve lhůtě podle čl. 5 odst. 3. Vyhoví-li Ústavní soud tomuto návrhu, své rozhodnutí vyhlásí při splnění požadavků čl. 6 obdobným způsobem jako zákon; dnem vyhlášení tohoto rozhodnutí je referendum vyhlášeno.
(11) Návrh Ústavnímu soudu podle odstavce 1 nelze podat, jestliže Ústavní soud již rozhodl, že návrh na vyhlášení referenda je nepřípustný nebo že navržené otázky, které mají být v celostátním referendu předloženy, nejsou jednoznačné nebo srozumitelné.
Čl. 10
(1) Rozhodnutí přijatá v referendu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.
(12) Je-li rozpor mezi zákonem schváleným v referendu a jinými zákony, postupuje se podle zákona schváleného v referendu.
(1) Zákon schválený v referendu smí být změněn nebo zrušen pouze zákonem schváleným v referendu.
(13) O podepisování, platnosti a způsobu vyhlášení zákona schváleného v referendu platí ustanovení čl. 51 a 52 Ústavy České republiky.
(14) Pokud se podle tohoto ústavního zákona koná referendum k vyslovení souhlasu k ratifikaci nebo výpovědi mezinárodní smlouvy podle čl. 1 odst. 1 písm. c), nahrazuje souhlas v takovém referendu vyslovený souhlas Parlamentu.
Čl. 11
Zákon upraví další podmínky výkonu práva hlasovat v referendu, jakož i podrobnosti navrhování, vyhlašování a provádění referenda, oznamování rozhodnutí přijatého v referendu a soudního přezkumu ve věcech referenda.
ČÁST DRUHÁ
Změna ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
Čl. 12
Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona č. 515/2002 Sb. a ústavního zákona č. 319/2009 Sb., se mění takto:
(15) V čl. 62 písmeno l) zní:
„l) vyhlašuje celostátní referendum a jeho výsledek.“
(16) V čl. 87 odst. 1 písmena l) a m) znějí:
„l) o tom, zda předložený návrh na vyhlášení celostátního referenda je přípustný nebo zda navržené otázky, které mají být v celostátním referendu předloženy, jsou jednoznačné a srozumitelné,
m) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky o návrhu na vyhlášení celostátního referenda,“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. 13
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Mikulas.Ferjencik za příspěvky (celkem 3):
Patrik Koranda, Marcel.Kolaja, Michael.xChaos.Polak
Pirátský poslanec za Pardubický kraj. mikulas.ferjencik@pirati.cz, 737 943 770

Uživatelský avatar
Stanislav.Stipl
Republikový výbor
Příspěvky: 1965
Registrován: 04 úno 2012, 23:32
Profese: programátor
Dal poděkování: 1430 poděkování
Dostal poděkování: 2922 poděkování

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Stanislav.Stipl » 28 led 2014, 18:09

tomio píše:1 Návrh na vyhlášení referenda je oprávněna prezidentu republiky podat
a) skupina nejméně 50 poslanců nebo skupina nejméně 33 senátorů,
b) vláda, nebo
Hrozně málo. Těch 100 000 podpisů snad ok, ale poslanců by mělo být alespoň 101, aby tím nemohla opozice šikanovat vládu. A jestli to dávat do rukou vládě, nevím.
tomio píše:(1) Zákon schválený v referendu smí být změněn nebo zrušen pouze zákonem schváleným v referendu.
Takže časem nepůjde změnit zákon žádným jiným způsobem? Super.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stanislav.Stipl za příspěvky (celkem 2):
Ivo.Vlasaty, Helena Jarolimkova

Uživatelský avatar
Petr.Vileta
Vedoucí administrativního odboru
Příspěvky: 28600
Registrován: 22 črc 2009, 18:12
Profese: Celkem Spokojený Důchodce
Bydliště: Plzeň 2
Dal poděkování: 24677 poděkování
Dostal poděkování: 20761 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Petr.Vileta » 28 led 2014, 18:33

Čl. 3
(4) Petiční výbor shromáždí podpisy nejméně 100 000 oprávněných občanů nejpozději do 2 let od zahájení sběru podpisů.
To mi přijde jako zbytečně dlouhá doba. 2 roky sbírat podpisy? :roll: Rok by stačil.
Kumulovaný zastupitel a člen finančních výborů zastupitelstev Města Plzně a Městského obvodu Plzeň 2.
tel: 608 445 655 (odpoledne a večer)
stínový ministr švihlých nápadů a fórista
----------------------------------------
Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Uživatelský avatar
Martin.Madej
Příznivec Pirátů – Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 146
Registrován: 23 zář 2013, 20:28
Profese: student práva
Dal poděkování: 77 poděkování
Dostal poděkování: 183 poděkování

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Martin.Madej » 28 led 2014, 18:37

Chtěl jsem rozepsat všechny vady tohoto návrhu, ale po už asi šestém bodu jsem zjistil, že to nemá cenu. Je to plné blbostí. Evidentně to není myšleno vážně a jde jenom o populistický krok, strategický tah, který schválně sněmovnou projít nemá, aby mohl Okamura hlásit, jak jsou všichni politici proti nám. Ať táhnou na východ...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Madej za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Marcel.Kolaja
Martin Madej ll Garant programového bodu Právní stát.
Napište mi na: martin.madej@pirati.cz, Facebook
Díky za Vaši podporu Pirátské zákonárny v PaRo
---
Je morální povinnost porušovat amorální zákony“ - Martin Luther King

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Republikové předsednictvo
Příspěvky: 21453
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 28527 poděkování
Dostal poděkování: 22002 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 28 led 2014, 21:43

Jako člen o.s. Pro Referendum OFFTOPIC(hur hur hur) musím říct, že tohle vypadá dost špatně.

(Představa zákonů, které budou srozumitelné a vměnstnatelné do otázky zní vskutku fajn :) )

Poznámky:
 • "a) o všech věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu, " je dokonale gumový pojem,
 • do moci výkoné se tedy referendem zasáhnout může?,
 • proč není možno hlasovat na ambasádách apod?(Jako ve sněmovních či prezidentských volbách, či nakonec, o přistoupení do EU?), občané pobývající v zahraničí nejsou "Lid"?
 • 2 roky na sběr podpisů jsou fakt šíleně dlouhá doba,
 • 100 000 se zase na ústavní zákony a rušení mezinárodních smluv jeví nějak málo.
 • Nepoměr senátu (víc jak 1/3 senátorů) a parlamentu (1/4 poslanců) je tristní.
 • Čl 5(1) je ve svých odkazech jednoznačně špatně, protože čl. 4(1) již odkazuje na čl. 3,
 • nepoměr mezi roky na sběr podpisů a měsícem na posouzení návrhu je značný (vzhledem k tomu, že návrhem obecně může být jakákoliv komplexní novela)
 • Čl.7 5 hodin rozložit na 2 měsíce? No, díky, to budem teda informovaní. also, jak se určí oponenti? (A jak se čas podělí mezi ně?) Čl. 9(1) závěr; vyhlášeno? a na kdy?
 • Čl. 10(1) takže, stanovíme si referendem, že v neděli se nesmí sekat trávník? (Jen jako záležitost vnitropolitickou, nikoliv, jako zákon), nebo, že se tu nesmí stavět mešity?
 • Čl.10(2) Jen více právní džungle!
 • Čl.10(3) Na věčné časy a nikdy jinak!
(I vyhlašování referenda 60 dní po konci války zní fajn. Nehrozí, že takové referendum již bude irelevantní?)

Něco pro porovnání: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-515

Also, přikládám verzi s opraveným číslováním:
zakon o referendu final.docx
(12.63 KiB) Staženo 68 x
Mno, teď co s tím? Důvodová správa? Koncept prováděcích zákonů? (Po failu jaký byl s prezidentskou volbou?)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 2):
Ivo.Vlasaty, Filip.Krska
člen RP, AO, PO, ZO, FT;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Martin.Madej
Příznivec Pirátů – Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 146
Registrován: 23 zář 2013, 20:28
Profese: student práva
Dal poděkování: 77 poděkování
Dostal poděkování: 183 poděkování

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Martin.Madej » 28 led 2014, 22:58

No a jak je to teda s tím počtem lidí, kteří se musí referenda zúčastnit, aby bylo platné? Pochopil jsem to správně tak, že ten limit neexistuje? Že stačí, aby pro návrh hlasovalo 51 ze 100 hlasujících a návrh by byl přijat?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Madej za příspěvek:
Petr.Vileta
Martin Madej ll Garant programového bodu Právní stát.
Napište mi na: martin.madej@pirati.cz, Facebook
Díky za Vaši podporu Pirátské zákonárny v PaRo
---
Je morální povinnost porušovat amorální zákony“ - Martin Luther King

Uživatelský avatar
Stanislav.Stipl
Republikový výbor
Příspěvky: 1965
Registrován: 04 úno 2012, 23:32
Profese: programátor
Dal poděkování: 1430 poděkování
Dostal poděkování: 2922 poděkování

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Stanislav.Stipl » 28 led 2014, 23:31

Martin Madej píše:No a jak je to teda s tím počtem lidí, kteří se musí referenda zúčastnit, aby bylo platné? Pochopil jsem to správně tak, že ten limit neexistuje? Že stačí, aby pro návrh hlasovalo 51 ze 100 hlasujících a návrh by byl přijat?
Chápu to stejně, ale domnívám se, že v návrhu jsou daleko horší jiné problémy. Volby taky platí bez ohledu na volební účast.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Stanislav.Stipl za příspěvky (celkem 2):
Ivo.Vlasaty, Mikulas.Ferjencik

Uživatelský avatar
Martin.Madej
Příznivec Pirátů – Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 146
Registrován: 23 zář 2013, 20:28
Profese: student práva
Dal poděkování: 77 poděkování
Dostal poděkování: 183 poděkování

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Martin.Madej » 28 led 2014, 23:51

To je sice pěkné, ale volby mají úplně jiné renomé. Když přijdou k volbám 4 miliony voličů místo pěti nebo šesti, je z toho téma pro všechny noviny na několik dní.
Myslíš si, že k referendu přijdou 4 miliony lidí? To určitě ne. Důchodci budou říkat, že jich se to netýká a ať s tím za nimi nechodíme. Nene, realita bude taková, že si 100 tisíc cikánů podepíše iniciativu za to, aby se jim jakožto diskriminované menšině poskytla nějaká pěkná afirmativní akce, pak si to v referendu odsouhlasí těsnou většinou 500 tisíc lidí a voilá: Máme tady výsledek referenda se silou zákona, který má dokonce před zákonem přednost a který nelze změnit jinak než referendem. Hele, já bych jako Pirát měl stranit každé podpoře menšin, ale co je moc, to je příliš - tohle je zneužitelné jak prase a tři papoušci k tomu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Martin.Madej za příspěvek:
Petr.Vileta
Martin Madej ll Garant programového bodu Právní stát.
Napište mi na: martin.madej@pirati.cz, Facebook
Díky za Vaši podporu Pirátské zákonárny v PaRo
---
Je morální povinnost porušovat amorální zákony“ - Martin Luther King

Uživatelský avatar
Vaclav Malek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 8117
Registrován: 12 čer 2009, 01:32
Profese: filozof času, meta-politik
Dal poděkování: 4877 poděkování
Dostal poděkování: 8358 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Zákon o referendu z dílny Úsvitu

Příspěvek od Vaclav Malek » 29 led 2014, 00:04

Myslím, že před volbami jsme se vyjadřovali, že žádná omezení platnosti ref. vzhledem k účasti nepodporujeme...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vaclav Malek za příspěvky (celkem 6):
Mikulas.Ferjencik, Ivo.Vlasaty, Marek.Necada, Marcel.Kolaja, Tomas.Klapka, Helena Jarolimkova

Odpovědět

Zpět na „Připravované předpisy“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů