Vyhlášení nouzového stavu

Moderátoři: PKS Moravskoslezský kraj, KoKS Moravskoslezský kraj

Pravidla fóra
  • Toto je veřejné fórum. Stanoviska nevyjadřují názor Pirátů, pokud nebyla schválena příslušnými orgány. Stanoviska se publikují na krajském webu.

  • V anketách mohou hlasovat i návštěvníci bez přihlášení. Ankety proto nelze v žádném případě považovat za závazná hlasování.

  • Moderátorem tohoto fóra je krajské předsednictvo.

  • Toto fórum je viditelné pro návštěvníky bez přihlášení. Kdokoliv do něj může psát nebo hlasovat v anketách.

  • Registrovaní uživatelé (včetně členů a RegP) si mohou fórum zneviditelnit, viz návod.

Uživatelský avatar
Lukas.Cernohorsky
Republikový výbor
Příspěvky: 1961
Registrován: 05 lis 2009, 21:54
Profese: Projektový manažer
Dal poděkování: 109 poděkování
Dostal poděkování: 1978 poděkování

Vyhlášení nouzového stavu

Příspěvek od Lukas.Cernohorsky »

Můj kraji,

byl vyhlášen nouzový stav, níže je malé shrnutí, co to znamená vypracované našim legislativcem.

Úprava: Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Máme 3 stupně krizových stavů. V této situaci přišel v úvahu pouze “nouzový stav“. Dále existují stav ohrožení státu a válečný stav - tyto v době epidemie nepřipadají v úvahu, jelikož mají vojenský charakter. Poté existuje stav nebezpeční, který ale vyhlašuje hejtman pro území kraje (nebo primátor pro Prahu).

Nouzový stav dle čl. 5-6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky vyhlásila vláda pro celé území ČR po dobu 30 dnů. Prodloužit může vláda tento stav pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny.

Co to konkrétně znamená.

Vláda má v nouzovém stavu velmi široké možnosti. Konkrétní opatření určí ve svém usnesení, to ještě není venku, dám odkaz hned jak bude dostupné.

Možnosti jsou uvedené v § 5 a § 6 krizového zákona, je však na vládě, které si zvolí:

§ 5

Za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit

a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku (§ 29 a 31), pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada,
c) svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
d) právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
e) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
f) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.

§ 6

(1) Vláda je oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nařídit
a) evakuaci osob a majetku z vymezeného území,
b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezených místech nebo území,
c) ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky,
d) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace.

(2) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna
a) nařídit povinné hlášení přechodné změny pobytu osob, kterou se rozumí opuštění místa trvalého pobytu osoby, k němuž je hlášena v místě, ze kterého byla organizovaně evakuována nebo které o své vůli opustila z důvodu ohrožení svého života nebo zdraví, pokud tato změna pobytu bude delší než 3 dny,
b) přijmout opatření k ochraně státních hranic, k pobytu cizinců nebo osob bez státní příslušnosti, v oblasti zbraní, výbušnin, nebezpečných chemických látek a přípravků, jaderných zařízení a zdrojů ionizujícího záření,
c) nařídit přemístění osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné věznice nebo vyloučit volný pohyb těchto osob mimo věznici,
d) nařídit nasazení vojáků v činné službě a jednotek požární ochrany k provádění krizových opatření,
e) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
f) nařídit přednostní zásobování:
1. dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení,
2. ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud se podílejí na plnění krizových opatření,
3. prvku kritické infrastruktury, a to v nezbytném rozsahu,
g) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče), kterými se rozumí dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, důchodového zabezpečení, státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče, a o jejich výplatě.

(3) Vláda v době trvání nouzového stavu je dále oprávněna nařídit zákaz

a) nabývání peněžních prostředků v cizí měně, cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky, jakož i penězi ocenitelných práv a závazků od nich odvozených, za českou měnu,
b) provádění veškerých plateb z České republiky do zahraničí, včetně plateb mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami,
c) ukládání peněžních prostředků na účty v zahraničí,
d) prodej cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž emitentem je osoba s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice, osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
e) přijímání úvěrů od osob s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky,
f) zřizování účtů v České republice osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky a ukládání peněžních prostředků na jejich účty,
g) provádění veškerých plateb ze zahraničí do České republiky mezi poskytovateli platebních služeb a jejich pobočkami.

Důrazně upozorňuji, že porušení nařízení vlády je trestný čin.

Dále požádám, pokud je to možné, převeďte setkání KETů, METů a dalších na online platformy. Republikový výbor zrušil své zasedání a převedl ho na mumble.
Budu-li mít další informace dám hned vědět.
tel. : 601573955
Odpovědět

Zpět na „Moravskoslezský kraj“