MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Moderátoři: Koordinatori, PKS Praha, PMS Praha 6

Odpovědět
Uživatelský avatar
Milos.Vlach
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 59
Registrován: 05 čer 2014, 20:14
Profese: webový specialista
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 26 poděkování
Dostal poděkování: 157 poděkování
Kontaktovat uživatele:

MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Příspěvek od Milos.Vlach »

Vážené MS,
asi někteří víte, že se v Sedlci a okolí chystá celkem bujarý development - byty pro cca. 6000 obyvatel. Do toho tramvajová linka, okruh, radnice plánuje světelné závory jako odvetu Suchdolu... Na magistrátu aktuálně probíhají změny Z 3328/19, Z 3328/018, Z 3306/018 a Z 3000/09, které se týkají těcho oblastí. V Sedlci se sformovalo sdružení občanů, které se snaží změny zastavit. Protože jde o celkem zásadní téma v naší čtvrti, zahajuji jednání v této věci, s cílem přijmout usnesení, které bude sloužit jako stanovisko PP6 pro naše zástupce v ZHMP.

Rozprava potrvá minimálně do 18.12.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milos.Vlach za příspěvky (celkem 3):
Tereza.Hubackova, Michal.Zachar, Vojtech.Tatra

Uživatelský avatar
Milos.Vlach
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 59
Registrován: 05 čer 2014, 20:14
Profese: webový specialista
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 26 poděkování
Dostal poděkování: 157 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Příspěvek od Milos.Vlach »

Pro úplnost informací přikládám znění petice které se k tématu vztahuje:
Ministryni pro místní rozvoj, ministru životního prostředí

Primátorovi hl. m. Prahy, Magistrátu hl.m.Prahy, Radě hl.m. Prahy, Zastupitelstvu hl.m.Prahy, starostovi a zastupitelstvu Městské části Praha 6, Úřadu městské části Praha 6, České komoře architektů, České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec,
a to v souladu s obecně závaznými předpisy a závaznými regulativy, tj. navržení odpovídající zástavby, adekvátních ploch pro zeleň, veřejných ploch, ploch pro odpovídající veřejnou vybavenost, vyřešení dopravy a infrastruktury.

Jedná se o druhou petici. Obyvatelé tzv. Dolního Sedlce již v srpnu 2011 přistoupili k obdobné petici, při které byli úspěšní. Výstavba byla zastavena. Zde je požadavek obdobný. V minulé petici byl zdůrazněn požadavek využití limitu využití území, koeficientu „B“, který je pro naši lokalitu obvyklý. Dnes klademe důraz, vedle tohoto požadavku, především na dodržení obecně závazných předpisů a závazných regulativů.

Máme zájem aby se zde realizovala zástavba, ale v souladu s platnou legislativou. Nemáme ovšem zájem, aby zde v Praze 6 - Sedlec, došlo k návrhu zástavby 40ti hektarového území, a to naprosto nekoncepčně, z důrazem na co nejvyšší míru využití území. Pokládáme za protiprávní, že pro projednávání je území rozděleno na několik částí, kde jsou řešeny izolovaně jednotlivé dílčí změny územních plánů, zasahující pouze na tato oddělená území. Jedná se o změny označené jako Z 3328/19, Z 3328/018, Z 3306/018 a Z 3000/09. Nejsou tak komplexně, pro celé území, posouzeny vlivy na životní prostředí, hluk, vyřešena doprava pro celou lokalitu, veřejná vybavenost, infrastruktura, zeleň. Navíc se ani neřeší další vlivy, které pocházejí z plánovaných záměrů v území, tak i mimo něj (např. plánovaná „satelitní města“ za hranicemi Prahy). Tento postup byl již nazván nezávislými soudy „salámovou“ metodou.

Požadujeme tedy, aby byla řešena zástavba lokality jako celku, a to v souladu s obecně závaznými předpisy a jednotlivými regulativy. Odmítáme, aby zde, vzhledem k zájmům developerů a jednotlivců, vznikly oddělené komplexy typu „betonových ubytoven“, kde by byla stanovena maximální míra využití území „G“ –koeficient podlažních ploch 1,8 tj. 8 a vícepodlažní domy (případně „E“, „D“, „C“), bez odpovídající infrastruktury, zeleně, veřejných ploch, dopravní obslužnosti. Máme zájem, aby zde vznikly například obytné domy a občanská vybavenost s maximálně 4.NP s odpovídající veřejnou zelení, dopravním řešením, infrastrukturou, sportovišti,
veřejnými plochami, vše s maximální mírou využití území „B“, tak jak je obvyklé pro naši lokalitu, kde je koeficient podlažních ploch 0,3 !

Požadujeme tedy dodržení následujících obecně závazných předpisů a regulativů, pokynů.

Ministryni pro místní rozvoj, ministra životního prostředí, primátora hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy, Zastupitelstvo hl. m. Prahy, starostku a zastupitelstvo Městské části Praha 6, Úřad městské části Praha 6, Českou komoru architektů, Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, žádáme: aby byla učiněna veškerá opatření, tj. podána vyjádření, uskutečněna rozhodnutí a projednání k zajištění:

1) Dodržení platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleného usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy, přílohy: REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, oddíl 2, odst. 4 : (4) Vnější pásmo, jehož podstatou je příměstská krajina s původně venkovským osídlením, je v územním plánu doplněno o nízkopodlažními formy bydlení, navazující na zástavbu stávajících sídel…

2) Zastavení projednávání jednotlivých změn Z 3328/19, Z 3328/018, Z 3306/018 a Z 3000/09. Domníváme se, že změny územního plánu jsou navrhovány a projednávány tzv. salámovou metodou. Jednotlivé plochy v našem katastrálním území a v územím navazujícím jsou řešeny naprosto izolovaně. Z tohoto důvodu pokládáme za nesporné, že došlo k porušení § 45i zákona č. 114/1992 Sb , zákon o ochraně přírody a krajiny (ale i dalších obecně závazných předpisů, kde je „salámová“ metoda vyloučena). Celkem se jedná o území o velikosti bez mála 40 hektarů! „(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 (dále jen „předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku, zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Odbor ochrany prostředí MHMP vydal pouze k jedné změně, a to Z 3328/19 své stanovisko, č.j. MHMP 741539/2018, sp. zn. S-MHMP 560015/2018 OCP ze dne 10. 4. 2018 jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. d) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Z jakého důvodu není posuzována budoucí výstavba jako celek, nejsou do posuzování zahrnuty jiné záměry (a to včetně plánované výstavby mnoha satelitních měst ! za hranicí hl. m. Prahy) to skutečně nevíme.

- Z jakého důvodu není respektováno stanovisko ombudsmana k nelegálnosti salámové metody Sp. zn.: 482/2017/VOP/JCZ-11548/2017 z 14. června 2017, které obdržel Magistrát hl. m. Prahy ?

3) Zastavení projednávání jednotlivých změn Z 3328/19, Z 3328/018, Z 3306/018 a Z 3000/09. Domníváme se, že změny územního plánu Z 3328/19, Z 3328/018, Z 3306/018 a Z 3000/09 jsou řešeny v rozporu se stavebním zákonem, kdy není umožněno plnit úkoly územního plánování uvedené v § 19, odst. 2 stavebního zákona:

(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na
životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb. :
například bodu 6 přílohy 6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.

a) Řešení dopravy v oblasti Rybářka - Kamýcká a lokality stávajícího Sedlce – ulice V Sedlci.

Je nutné realizovat generel dopravy, který zohlední současnou a budoucí výstavbu mimo hl. m. Prahu. Nejsou zohledněna nově plánovaná přilehlá satelitní města, kde dřívější malé vesnice získávají velikost větších měst. Najednou by bylo zřejmé, že výstavba, navíc s mírou využití území G, je naprosté science fiction a je zcela nerealizovatelná, a to vzhledem ke kapacitě komunikací a lze ji, s mírou využití B, realizovat pouze pokud se vyřeší budoucí průjezdnost:
  • ulicí Podbabské, Jugoslávských partyzánů a Vítězného náměstí
  • ulice Přerušené na Roztockou, současně je nutná realizace podjezdu železničního koridoru se zaslepením a nemožností vjezdu z nové výstavby na ulici V Sedlci
  • vznik nové ulice, paralelní s ulicí V Sedlci, s vlastním výjezdem na Kamýckou a propojením na Přerušenou

b) Řešení hluku v návaznosti na budoucí stav (nejen současný):
  • navržené paralelní dráhy Letiště Václava Havla a
  • nové řešení Kamýcké (je nutné aby investor, pokud požaduje bytovou výstavbu, se podílel na zatrubnění Kamýcké a to nejen u své lokality, řešení více výjezdů)
  • řešení hluku z Roztocké
  • řešení hluku z železničního koridoru Praha – Ústí n. Labem – Berlín
  • řešení hluku tramvajové trati
  • řešení hluku v návaznosti na plánovanou novou výstavbu plánovanou ve spádovém regionu

c) Řešení životního prostředí jako celku a zátěže komplexně, která výstavbou několika tisíců bytů zde vznikne, a to především s ohledem na budoucí období, kdy vyrostou nové satelity v přilehlé oblasti.

d) Řešení krajinného rázu, tak aby zde nevzniklo sídliště typu Bohnice (naproti na skalách Vltavského údolí) a nebo sídliště „v zeleni“ vybudované ICKM Rezidence Podbaba.

4) Domníváme se, že je nutné zastavení projednávaní změn územního plánu Z 3328/19, Z 3328/018, Z 3306/018 a Z 3000/09. Změny jsou, podle našeho názoru, řešeny v rozporu s §18 stavebního zákona, odstavec 1,2 a 4:

(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

5) Zastavení projednávání jednotlivých změn Z 3328/19, Z 3328/018, Z 3306/018 a Z 3000/09. Domníváme se, že pořizování a projednávání je zcela v rozporu s mnohými z priorit Politiky územního rozvoje ČR. Příkladem mohou být následující republikové priority, které jsou uvedeny:

a) v čl. 16 materiálu Politika územního rozvoje ČR: „Při stanování využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve polupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os. ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.“
b) v čl. 20 materiálu Politika územního rozvoje ČR: „Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.“
c) v čl. 27 materiálu Politika územního rozvoje ČR: „Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury.
d) v čl. 28 materiálu Politika územního rozvoje ČR: „Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu.“
e) v čl. 29 materiálu Politika územního rozvoje ČR: „Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy.

6) Dále žádáme Ministryni pro místní rozvoj, ministra životního prostředí primátora hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy, Radu hl. m. Prahy, Zastupitelstvo hl. m. Prahy, starostu a zastupitelstvo Městské části Praha 6, Úřad městské části Praha 6, Českou komoru architektů, Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:

o prověření, zda skutečně došlo k porušení výše uvedených obecně závazných předpisů a dalších předpisů (i předpisů neuvedených) tak, jak se mi domníváme. V případě, že k tomu tak došlo, tak k vyvození odpovědnosti u osob, které se na zpracování jednotlivých změn podílely. Domníváme se, že se jedná o závažná porušení a osoby, které jsou autorizovány, případně mají zvláštní způsobilosti, či jiná oprávnění, by měly být garanty, že ve změnách územního plánu není žádné pochybení.

Povinnosti autorizovaných osob §12,zákon 360/1992 Sb, „Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních
předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.“
Právě to by mělo být garancí, aby vše bylo v souladu s obecně závaznými předpisy ….a nakonec i zastupitele nebyli vystaveni riziku, že se případně nebudou řídit obecně závaznými předpisy, tak jak jim ukládá platná legislativa. Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích člen zastupitelstva obce skládá slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“

Dále prosíme, v případě nečinnosti některých subjektů, o zásah ministryně pro místní rozvoj.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milos.Vlach za příspěvek:
Michal.Zachar

Uživatelský avatar
Michal.Zachar
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 125
Registrován: 27 říj 2017, 10:24
Profese: lektor soft skills
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 400 poděkování
Dostal poděkování: 232 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Příspěvek od Michal.Zachar »

Za mě jde petice správným směrem. Rozebráním územního celku na několik jakoby menších se ztratí charakter území jako celku. A proti tomu je třeba vystoupit a podpořit Sedlec.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal.Zachar za příspěvek:
Vojtech.Tatra
Michal Zdeněk Zachar
michal.zachar@pirati.cz / 727 835 825
Pirát :arrow: MS Praha 6
Člen MO Pirátů :arrow: vedoucí týmu odpovídačů
Místopředseda KS Praha :arrow: vedoucí MO KS Praha
:fet: Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.

Uživatelský avatar
Jana.Kabelova
Člen KS Praha
Příspěvky: 53
Registrován: 31 led 2018, 15:25
Profese: stavař
Dal poděkování: 195 poděkování
Dostal poděkování: 143 poděkování

Re: MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Příspěvek od Jana.Kabelova »

Komise územního rozvoje se v letošním roce opakovaně zabývala sousedícími oblastmi Sedlec a Suchdol určenými jako rozvojové plochy, ať už v souvislosti s připravovanou tramvajovou tratí nebo bytovou výstavbou.

V souladu se stanovisky, které na Komisi opakuji, navrhuji přijmout takové stanovisko MS Pirátů Prahy 6, které podmíní případné nezbytně nutné změny Územního plánu předchozím koordinovaným řešením pro obě oblasti. Je nutné nejprve vyřešit dopravu, protože kapacita stávající sítě je i v současnosti sině přetížená a novou zástavbu doplnit o všechny prvky občanské a veřejné vybavenosti, které jsou pro život nezbytné a je vhodné mít je v místě bydliště. Ucelený pohled na komplexní řešení území, na kterém má vzniknout zástavba v rozsahu menšího města, je nezbytnou podmínkou k jednotlivým dílčím rozhodnutím ohledně změn ÚP, resp. tímto uceleným řešením budou možné dílčí změny prakticky přesně specifikovány.

Dávat už teď kladná stanoviska MČ Prahy 6 k jednotlivým žádostem na navýšení rozsahu výstavby, či zvětšení výškových koeficientů je silně kontraproduktivní. Docházelo by tím k potlačování veřejného zájmu ve prospěch zájmů privátních.

Podrobněji k řešenému území:
V případě tramvajové trati se jedná o její prodloužení z Podbaby do Suchdola. Trasa TT kopíruje ulici Roztockou a Kamýckou po jejich levé straně ve směru z Prahy.

Pro oblast Suchdola Komise navrhla snížení uvažované kapacity výstavby o 1 500 obyvatel, z původního předpokladu 5 tisíc na 3,5 tisíc. Dále doporučila, aby zástavba respektovala konfiguraci terénu. Komise doporučuje středněpodlažní zástavbu navrhnout jako klesající a ukončit prstencem nízkopodlažní zástavby směrem k chráněným územím s podmínkou ochrany přírodního charakteru území v dálkových pohledech. (viz zápis 03/2019).

Při projednáváních obou oblastí se v Komisi jsem opakovaně požadovala řešit obě oblasti komplexně jako související. Před změnami UP a zahájením výstavby je potřeba vyřešit otázky dopravy, škol, školek, zdravotnických zařízení, obchodů a služeb přímo v místě. V oblasti je uvažováno prakticky se vznikem nového menšího města a nedává smysl postavit pouze byty s tím, že k obstarání všeho potřebného pro život budou obyvatelé odkázáni na existující veřejnou vybavenost v jiných částech Prahy a s používáním již teď silně poddimenzované infrastruktury.

Především současná koalice na radnici Prahy 6 opakovaně požaduje po vedení hl.m. Prahy okamžité vyřešení dopravního kolapsu v oblasti Dejvic (Jugoslávských Partyzánů, Statovítská, Vítězné náměstí). Nelze konzistentně požadovat vyřešení dopravní situace, která se za posledních 30 let prakticky nepohla z místa kromě zahuštění provozu natrasováním a výstavbou tunelového komplexu Blanka a zároveň připustit nekoordinovanou výstavbu V Suchdole a Sedlci bez vyřešení dalšího nárůstu dopravy a požadavků na veřejnou a občanskou vybavenost.

Přidávám části ze Zápisů z Komise územního rozvoje za rok 2019, které se týkají předmětných území:

Zápis z jednání č. 03/2019
3. Tramvajová trať do Suchdola - Vstupní podmínky pro zpracování podkladové studie pro návrh změny ÚP HMP č. Z 3000/09

Ing. arch. Beránek představil členům komise historii projednávání i aktuální stav přípravy nové zástavby v oblasti Kamýcké ulice vymezené změnou ÚPn HMP Z3000/09 v návaznosti na novém vedení tramvajové trati do Suchdola. V minulosti již byla zahájena diskuse mezi přilehlými městskými částmi, tj. MČ Praha 6, Lysolaje a Suchdol o způsobu využití území Nového Suchdola, definování požadavků na veřejnou vybavenost, řešení majetkoprávních vztahů, dopravního napojení, vedení TT a dalších problémů spojených s tímto územím. Ing. Beránek informoval přítomné, že v současné době je jako aktuální podklad městskou částí považována ověřovací studie možného trasování tramvajové trati Podbaba – Suchdol zpracovaná Metroprojektem v roce 2016 s tím, že je možno zapracovat některé výstupy rovněž ze studie D3A (zadal IPR). Členům komise byly v předstihu zaslány vstupní podmínky zpracované IPR – ing. arch. Jebavý. V rámci jednání komise byly vstupní podmínky představeny podrobněji k případnému připomínkování a doplnění.

Usnesení: KÚR podporuje urychlenou přípravu této investice, neopominutelné je ukončení tramvajové trati objektem P+R v minimální kapacitě 1000-1500PM. Doporučujeme snížit uvažovanou limitní kapacitu 5000 obyvatel, za maximální kapacitu území považujeme 3500 obyvatel. Požadujeme, aby území bylo plně vybaveno nezbytnou občanskou vybaveností a zelenou osou s veřejným prostorem. Požadujeme, aby středněpodlažní zástavba byla navržena jako klesající a ukončena prstencem nízkopodlažní zástavby směrem k chráněným územím s podmínkou ochrany přírodního charakteru území v dálkových pohledech. Hlasování pro usnesení: pro 10, proti 0, zdržel se 0 (usnesení schváleno)

Doporučení komise: KÚR doporučuje vedení MČP6 pokračovat v jednání o propojení na pravý břeh Vltavy pro všechny typy dopravy.

Zápis z jednání č. 04/2019
3. Tramvajová trať do Suchdola - Vstupní podmínky pro zpracování podkladové studie pro návrh změny ÚP HMP č. Z 3000/09
Komise opět diskutovala nad uvažovanou hustotou zástavby v závislosti na nutnosti minimální kapacity zástavby pro realizaci tramvajové trati a pro umístění veřejné vybavenosti (zejména mateřské a základní školy). Odbor územního rozvoje na základě proběhlé diskuse prověří a zapracuje do připomínek k zadávacím podmínkám výběr z bodů zmíněných arch. Hodkem.
4.6. k.ú. Sedlec, transformační území bývalých mrazíren, nesouhlas s doporučením v zápise z KÚR 09/18, bod 2.2 – bod vyřazen a projednání posunuto

Zápis z jednání č. 05/2019
3. Tramvajová trať do Suchdola a zástavba území Sedlec – doplnění vstupních podmínek pro zpracování podkladové studie pro návrh změny ÚP HMP č. Z 3000/09 O vstupních podmínkách bylo dále diskutováno s tím, že se členové shodli, že projednání bude přerušeno z důvodu probíhajících jednání na MHMP, kde v rámci pracovní skupiny jsou zastoupeni i zástupci MCP6

Zápis z jednání č. 06/2019
4.5. k. ú. Sedlec, oblast sever, revize stanoviska KÚR 09/2018 – bod vypuštěn

Zápis z jednání č. 07/2019
2.1. k.ú. Sedlec Oblast sever, revize stanoviska KÚR 09/2018, již přerušeno KUR 04/19 a 06/19, parc.č. 521, žadatel Stavomontáže
Komise územního rozvoje se k záměru zástavby území bývalých mrazíren – Transformačního území Sedlec, parc.č. 148/3 a další - vyjadřovala na základě koordinační studie záměrů v lokalitě Nový Sedlec „sever“ v rámci svého jednání 09/2018, kdy souhlasila s pořízením změny územního plánu pro území rozděleného vlastnicky na 3 části, tj. na území fy Sofil o výměře 3,5ha, areál Stavomontáží o výměře 2,8ha a areál El-TI o výměře 1,1ha. Usnesením č.2 k bodu 2.2/KUR 09/2018 ze dne 25.9.2018 komise doporučila rozšíření změny žadatele Sofil o zbývající plochy ulice Přerušená a V Sedlci.
Usnesení: KÚR souhlasí s revokací usnesení č.2 k bodu 2.2 zápisu KUR 09/2018 ze dne 25.9.2018.

Usnesení: KÚR doporučuje zahrnutí ulic Přerušená a V Sedlci do celkové změny ÚP.

Zápis z jednání č. 08/2019
2.6. k.ú. Sedlec, parc.č. 33/1 a další, LV 279 a LV 66, VN na OV – E, zkráceným postupem
Jedná se o již projednávaný podnět na změnu územního plánu dle zpracované územní studie. Aktuálně podaná žádost se týká projednání ve zkráceném režimu pro část území - areál f.Stavomontáže a.s.. MČ P6 má dlouhodobě zájem na koordinaci všech investorů v území a z toho důvodu souhlasila s podáním jednotlivých žádostí všech tří investorů pouze za podmínky vzájemné koordinace. Komise územního rozvoje se k záměru zástavby území bývalých mrazíren – Transformačního území Sedlec, parc.č. 148/3 a další - vyjadřovala na základě koordinační studie záměrů v lokalitě Nový Sedlec „sever“ v rámci svého jednání 09/2018, kdy souhlasila s pořízením změny územního plánu pro území rozděleného vlastnicky na 3 části, tj. na území fy Sofil o výměře 3,5ha, areál Stavomontáží o výměře 2,8ha a areál El-TI o výměře 1,1ha.
Usnesení: KÚR souhlasí s projednáváním předloženého podnětu na změnu ÚPn SÚ pro areál Stavomontáže, a.s. zkráceným postupem za podmínek již dříve stanovených usnesením RMČ 3739/18 ze dne 22.8.2018 k transformaci této lokality jako celku.


POZNÁMKA VLASTNÍ: správné číslo usnesení RMČ s podmínkami pro změnu UP v k.ú. Sedlec je 3759/2018
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jana.Kabelova za příspěvky (celkem 5):
Jiri.Snizek, Bara.Soukupova, Milos.Vlach, Michal.Zachar, Vojtech.Tatra
Jana Kabelová
telefon: 724 749 175
mail: janakab1@seznam.cz

Uživatelský avatar
Jana.Kabelova
Člen KS Praha
Příspěvky: 53
Registrován: 31 led 2018, 15:25
Profese: stavař
Dal poděkování: 195 poděkování
Dostal poděkování: 143 poděkování

Re: MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Příspěvek od Jana.Kabelova »

Zástupci z řad místních občanů Sedlce se na mě obraceli s žádostí o pomoc ve věci usměrnění chystané výstavby. Požadují, aby zástavba byla území přiměřená a doplněna o vyřešení souvisejících problémů (doprava, veřejná vybavenost). Jejich přístup se mi jeví jako rozumný, požadavky důvodné a postoj k investorům vstřícný, pokud budou jejich požadavky včas vyslyšeny. Doporučovala jsem jim s tímto přístupem obracet se na všechny zastupitele. Jsem ráda, že tak činí a nacházejí zastání, soudě podle podnětu Miloše Vlacha.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jana.Kabelova za příspěvky (celkem 2):
Tereza.Hubackova, Michal.Zachar
Jana Kabelová
telefon: 724 749 175
mail: janakab1@seznam.cz

Uživatelský avatar
Bara.Soukupova
Člen KS Praha
Příspěvky: 57
Registrován: 31 říj 2013, 19:16
Dal poděkování: 104 poděkování
Dostal poděkování: 188 poděkování

Re: MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Příspěvek od Bara.Soukupova »

Ahoj, nedokáži to úplně kvalifikovaně posoudit takhle bez bližšího seznámení s argumenty.
Nejvíce překvapující je nově navržený koeficient E v té části severně od Kamýcké (Z3328) - to je strašně moc na tuto lokalitu a v podstatě to znamená další šílené sídliště přímo navazující na vesnickou zástavbu. Tam bych rozhodně trvala na výrazně méně intenzivní zástavbě v vesnického/vilového charakteru, jak je ostatně v Metropolitním plánu (2 patra).
V části jižně od Kamýcké je asi snesitelná intenzivnější zástavba, nicméně souhlas s Janou, že je třeba zároveň řešit hlavně veřejnou vybavenost. Za celým tím návrhem je vidět jasná snaha vytěžit z prostoru co nejvíce kapacit...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Bara.Soukupova za příspěvek:
Vojtech.Tatra

Uživatelský avatar
Milos.Vlach
Předseda místního sdružení
Příspěvky: 59
Registrován: 05 čer 2014, 20:14
Profese: webový specialista
Bydliště: Praha 6
Dal poděkování: 26 poděkování
Dostal poděkování: 157 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Příspěvek od Milos.Vlach »

Tak vzhledem k dosavadním reakcím a absenci dalších si dovolím formulovat usnesení:
MS Praha 6 souhlasí se zněním Petice za přiměřené využití území Praha 6 – Sedlec a podporuje petiční výbor v jeho aktivitách.
Rozpravu necháme běžet do neděle, aby byla možnost formulace pozměňovacích návrhů a v 23.12. pondělí spustíme hlasování.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Milos.Vlach za příspěvky (celkem 4):
Antonin.Stogr, Michal.Zachar, Michal.Dnebosky, Vojtech.Tatra

Uživatelský avatar
Ondrej.Chrast
Člen KS Praha
Příspěvky: 256
Registrován: 04 led 2018, 17:38
Profese: projektový manažer
Bydliště: Praha 6, Bubeneč
Dal poděkování: 518 poděkování
Dostal poděkování: 398 poděkování

Re: MF P6 2019/10 Rozvojová oblast Sedlec (rozprava)

Příspěvek od Ondrej.Chrast »

Zde naprostý souhlas s předloženým usnesením od Miloše, sám jsem se setkal se zástupci ze Sedlece a zkoumal to dopodrobna. Situace imho odpovídá tomu, co popisují v petici.
Předseda Zastupitelského klubu Piráti Praha 6
Asistent poslankyně Lenky Kozlové
tel: 606 914 916

Odpovědět

Zpět na „Místní fórum Praha 6“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti