MF ČB 16/2018 Hlasování o koaliční smlouvě v Týně nad Vltavou

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů místního sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Jihocesky kraj, PMS Ceskobudejovicko

Pravidla fóra
  • Na tomto fóru se vyhlašují závazná hlasování místního fóra. Hlasovat mohou pouze členové místního sdružení.
  • Do tohoto fóra vidí a přispívají členové místního sdružení a jeho registrovaní příznivci (Obrázek Nastavit zobrazovaná fóra).
  • Moderátorem tohoto fóra je místní předsednictvo.
Zamčeno

V hlasování o uzavření koaliční smlouvy v Týně nad Vltavou pro funkční období 2018 - 2022 hlasuji:

Anketa končí za 29 říj 2018, 21:49

Pro
10
100%
Proti
0
Žádná hlasování
Projednat s rozpravou
0
Žádná hlasování
Zdržuji se
0
Žádná hlasování
 
Celkem hlasujících: 10 - Celkem hlasů: 10

Uživatelský avatar
Zuzana.Kudlackova
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 193
Registrován: 12 říj 2016, 17:18
Profese: Chůva
Dal poděkování: 156 poděkování
Dostal poděkování: 158 poděkování

MF ČB 16/2018 Hlasování o koaliční smlouvě v Týně nad Vltavou

Příspěvek od Zuzana.Kudlackova » 27 říj 2018, 22:49

Vážení,
je mi ctí zahájit hlasování o první koaliční smlouvě s účastí Pirátů v našem MS Českobudějovicko. Smlouva byla ujednána v Týně nad Vltavou v tomto znění:
Koaliční smlouva
Tato koaliční smlouva upravuje procedurální vztahy a pravidla spolupráce koaličních stran
a hnutí, které se svobodně rozhodly spolupracovat v zastupitelstvu a radě města Týn nad Vltavou ve volebním období 2018–2022.

I. Koaliční strany a hnutí

1/ Strana svobodných občanů (tři mandáty) – dále jen SSO
2/ Občanská demokratická strana (tři mandáty) – dále jen ODS
3/ Česká strana sociálně demokratická (dva mandáty) – dále jen ČSSD
4/ Česká pirátská strana (dva mandáty) – dále jen Piráti
5/ Tejňáci (jeden mandát) – dále jen TEJ
Dále jen koaliční strany a hnutí nebo koalice.

II. Preambule
1. Zastupitelé z koaličních stran a hnutí zvolení v komunálních volbách v roce 2018 se zavazují spolupracovat v souladu s touto koaliční smlouvou a koaličním programovým prohlášením (nedělitelná příloha této koaliční smlouvy) na správě a rozvoji města Týn nad Vltavou ve volebním období 2018–2022.
2. Všichni zastupitelé z koaličních stran a hnutí se zavazují podílet se na řízení města s potřebnou osobní zodpovědností a souladu se zákonem o obcích v platném znění, jednacím řádem rady města a jednacím řádem zastupitelstva města.
3. Zastupitelé z koaličních stran a hnutí se zavazují podpořit na jednání ustavujícího zastupitelstva města Týn nad Vltavou kandidáty jednotlivých stran a hnutí, kteří jsou navrženi koalicí do funkcí členů rady města, místostarosty a starosty města.

III. Návrh kandidátů z koaličních stran a hnutí do vedení města a do kontrolních orgánů města Týn nad Vltavou

Starosta města: Ing. Ivo Machálek – SSO
Místostarosta města: Mgr. Martina Sudová – ODS
Členové rady města: Karel Moravec – SSO
Ing. Tomáš Tvrdík – ODS
David Slepička – ČSSD
Bc. Jan Novák – Piráti
Mgr. Jiří Šálený – TEJ

Funkce předsedy finančního výboru bude nabídnuta zastupiteli zvolenému za hnutí PROTEJN.
Funkce předsedy kontrolního výboru bude nabídnuta zastupiteli zvolenému za KSČM.

Na ustavujícím jednání zastupitelstva města Týn nad Vltavou bude navrženo, aby volba do všech výše uvedených funkcí proběhla aklamací.

IV. Procedurální vztahy koaliční spolupráce

Pro vzájemná jednání koalice jsou jmenováni tito představitelé jednotlivých koaličních stran a hnutí:

SSO – Ing. Ivo Machálek (zástupce Karel Moravec)
ODS – Ing. Tomáš Tvrdík (zástupce Mgr. Martina Sudová)
ČSSD – David Slepička (zástupce Mgr. Lucie Dudková, DiS.)
Piráti – Bc. Jan Novák (zástupce Bc. Simon Kostadinov)
TEJ – Mgr. Jiří Šálený (zástupce Jaroslav Bezpalec)

Představitelé koaličních stran a hnutí se budou pravidelně scházet minimálně dvakrát ročně. Schůze představitelů koaličních stran a hnutí bude mít v programu zejména vyhodnocení plnění koaličního programového prohlášení za uplynulé období, plán práce do dalšího pololetí, návrhy jednotlivých koaličních stran a hnutí na aktualizaci koaličního programového prohlášení. Svolání těchto koaličních schůzí a příprava programu jednání je dle dohody koalice primárně v kompetenci představitele SSO.

Koaliční strany souhlasí se zavedením institutu práva veta. Každý člen koalice má možnost využít právo veta jedenkrát v průběhu volebního období v případě, že nebude souhlasit s většinovým rozhodnutím členů koalice, které podléhá pravomoci rozhodnutí zastupitelstva a nebude dohodnuto volné hlasování. Ostatní členové koalice budou právo veta bezvýhradně respektovat. Právo veta se nevztahuje na body koaličního programu.

Při projednávání jednotlivých bodů programu rady města rozhoduje o schválení usnesení rady města nadpoloviční většina členů rady města u všech bodů, které jsou v kompetenci rozhodnutí rady města. Členové rady se zavazují postupovat co nejvíce konsensuálně. U bodů programu, které jsou v kompetenci rozhodnutí zastupitelstvem města, kdy nedojde ke shodě všech koaličních stran
a hnutí, bude vždy hledáno kompromisní řešení, takové, které bude přijatelné pro všechny zastupitele koaličních stran a hnutí. Pokud kompromisní řešení nebude nalezeno, bude takový bod zařazen na program jednání zastupitelstva města jen v případě, že se koaliční strany a hnutí dohodnou na volném hlasování.

Koaliční strany a hnutí se dohodly, že jakékoli personální změny ve funkcích členů rady města, místostarosty, starosty města či případné vystoupení kteréhokoli subjektu z koalice budou řešit v Dohodovacím řízení. Kterákoli z koaličních stran
a hnutí má právo navrhnout svolání dohodovacího řízení, pokud nastanou výše uvedené podmínky. Dohodovací řízení svolává starosta města (případně místostarosta města), a to do sedmi kalendářních dnů od výzvy kterékoli koaliční strany nebo hnutí k dohodovacímu řízení. Cílem dohodovacího řízení bude najít řešení vzniklé situace, které bude akceptovatelné pro všechny členy koalice. Pokud se takové řešení nepodaří najít, dohodnou se koaliční partneři na termínu ukončení spolupráce vypovězením koaliční smlouvy tak, aby nebyl narušen chod města
a správa věcí veřejných.

V zásadních otázkách, jako je schválení rozpočtu města, přijímání úvěrů, ručení majetkem města, prodej či nabytí podílů v jiných právních subjektech, rozhodujících investičních projektech města a významných nákupech nebo prodejích nemovitého majetku města, musí vždy dojít k všeobecné shodě všech koaličních partnerů.

Koaliční strany a hnutí se zavazují, že po dobu trvání koaliční smlouvy nebudou uzavírat žádné dohody nebo účelová spojení s jinými politickými subjekty, které nejsou členy této koaliční smlouvy.

V. Poradní orgány rady města

Koaliční strany a hnutí se dohodly, že budou spolupracovat s Osadními výbory přidružených obcí na pravidelných jednáních organizovaných starostou města minimálně dvakrát ročně. Těchto jednání se zúčastní členové rady nebo zastupitelstva města dle odbornosti problematiky, která bude projednávána.

Koaliční strany a hnutí se dohodly na odborných kompetencích jednotlivých členů rady města takto:

- Investice a majetek města, územní plán – ODS Ing. Tomáš Tvrdík
- Školství, sport a cestovní ruch – ČSSD David Slepička
- Zdravotnictví – SSO Ing. Ivo Machálek
- Kultura – TEJ – Mgr. Jiří Šálený
- Sociální oblast – ODS – Mgr. Martina Sudová
- IT a občanská angažovanost Piráti – Bc. Jan Novák
- Doprava – SSO – Karel Moravec


Koaliční strany a hnutí se dohodly na zřízení odborných komisí, které budou spolupracovat s radou města, a to jako poradní orgán rady města. Návrhy na vyjádření odborných komisí může podat každý člen rady města, pokud uzná za potřebné, aby se komise k projednávané problematice vyjádřila. Jednání komisí se vždy zúčastní člen rady města, v jehož gesci je projednávaná problematika.
O výsledku jednání podá zprávu radě města.


Koaliční strany a hnutí zřídí tyto odborné komise:
- Školská komise
- Stavební komise
- Kulturní komise
- Komise pro sociální věci a zdravotnictví
- Komise pro rozvoj a revitalizaci sídlišť
- Komise pro řešení sociálně-patologických jevů
- Sportovní komise
- Komise pro cestovní ruch
- Dopravní komise
- IT komise
Termín pro zřízení odborných komisí je koalicí stanoven do 31. 12. 2018.

VI. Zastoupení v organizacích s majetkovou účastí města

Koaliční strany a hnutí se dohodly na zastoupení v organizacích s majetkovou účastí města takto:
Vltavotýnská teplárenská, a. s.
- Představenstvo – ODS, SSO, Piráti
- Dozorčí rada – ČSSD, TEJ
Vltavotýnská realitní, s. r. o. – jednatel – ODS
Sdružení měst a obcí Bukovská voda – člen představenstva – ČSSD
Rumpold-T, s. r. o. – jednatel – SSO
Domov sv. Anežky, o. p. s.
- Správní rada – TEJ
- Dozorčí rada – Piráti
Změny ve správních orgánech jednotlivých společností s majetkovou účastí města podléhají jednání valné hromady příslušné organizace, proto budou změny provedeny na nejbližších valných hromadách těchto společností.VII. Závěrečná ustanovení

Tuto koaliční smlouvu lze měnit dodatky, které budou koaličními stranami projednány
a schváleny v rámci dohodovacího řízení.
Tato koaliční smlouva je vyhotovena v 11 stejnopisech. Každý člen zastupitelstva, který je členem koalice, dostane jedno originální vyhotovení této koaliční smlouvy.
V Týně nad Vltavou dne 30. 10. 2018
Podpisy koaličních zastupitelů:

Ing. Tomáš Tvrdík (ODS) ………………………………………

Mgr. Martina Sudová (ODS) ………………………………………

Ing. Zuzana Pouzarová, CSc. (ODS) ………………………………………

Ing. Ivo Machálek (SSO) ………………………………………

Karel Moravec (SSO) ………………………………………

Jan Meidl (SSO) ………………………………………

Bc Jan Novák (Piráti) ………………………………………

Bc Simon Kostadinov (Piráti) ………………………………………

David Slepička (ČSSD) ………………………………………

Mgr. Lucie Dudková, DiS. (ČSSD) ………………………………………

Mgr. Jiří Šálený (TEJ) ………………………………………
Její nedílnou součástí je toto Koaliční programové prohlášení:
Koaliční programové prohlášení
Koaliční strany a hnutí, které projevily svou vůli spolupracovat na řízení
a rozvoji města Týn nad Vltavou ve volebním období 2018–2022, schvalují
tento
KOALIČNÍ PROGRAM
který je nedílnou součástí koaliční smlouvy podepsané dne 30. 10. 2018.

Hlavní priority koaličního programu
- Rozpočet města bude prioritně sestavován jako vyrovnaný.
- Koalice bude dbát o zkvalitnění práce státní správy
a samosprávy s cílem vstřícné a dobré služby občanům města
- Koalice nechce zvyšovat mandatorní výdaje na úkor investic
do rozvoje a oprav infrastruktury města
- Koalice se zasadí o co největší transparenci města a všech na
něj navazujících institucí
- Investiční výdaje a výdaje na opravy a údržbu majetku města
budou v rozpočtu plánovány ve výši cca 30 % výdajů města
- Koalice bude stále usilovat o zvyšování bezpečnosti ve městě
- Cílem koalice je udržet ve městě kvalitní a dostupnou
zdravotní péči včetně záchranné služby
- Koalice bude prosazovat projekty, programy a opatření, která
budou směřovat ke kvalitním a dostupným sociálním službám
pro seniory a mladé rodiny
- Koalice bude podporovat rozvoj kultury, sportu a cestovního
ruchu prostřednictvím dotačních a příspěvkových programů
vázaných na rozpočet města a Oranžový rok
- Cílem koalice je zkvalitnění životního prostředí, zejména
kvality ovzduší rozšířením sítě centrálního zásobování teplem
- Připravíme "Bílou knihu", která určí investiční priority města,
v první fázi pro toto volební období. V druhé fázi jako
střednědobý program.

Tyto hlavní cíle koaličního programu jsou rozpracovány podrobněji
v následujících kapitolách dle jednotlivých resortů.

Investice do rozvoje a oprav infrastruktury města:
- Dostavíme páteřní komunikaci v průmyslové zóně včetně komunikačního
napojení na areál (2. etapa – 2. část), projekčně připravíme k realizaci
propojení komunikace v průmyslové zóně na kruhový objezd na
Červeném vrchu
- Ve spolupráci s krajským úřadem realizujeme opravu Havlíčkovy ulice
a úpravu parku a vybudování dětského hřiště
- Realizujeme opravu Orlické ulice
- Budeme pokračovat v realizaci projektu stavby Domova pro seniory,
realizace je podmíněna získáním potřebné dotace a zařazením do krajské
sítě sociálních služeb nebo rozhodnutím o přijetí úvěru pro stavbu
- Ve spolupráci s ŘVC budeme realizovat projekt Zvýšení podjezdné výšky
železného mostu, budeme hledat cesty k minimalizaci doprovodných
investic hrazených z rozpočtu města
- Budeme pokračovat v realizaci projektu Rekonstrukce parkoviště pod
kostelem
- Projekčně dokončíme realizaci projektu Revitalizace sídliště Hlinky.
Realizace projektu bude zahájena po dokončení rekonstrukce tepelných
rozvodů na sídlišti Hlinky
- Budeme pokračovat ve výměně veřejného osvětlení ve městě za úsporné
osvětlení LED
- Investujeme do opravy tribuny a zázemí fotbalového stadionu
- Připravíme k realizaci projekty rozšíření parkovacích míst na sídlištích
Malostranská, Vodňanská a Hlinky a dále u městské polikliniky a v lokalitě
Podskalí
- Provedeme rekonstrukci ulic Pivovarská a Matěje Kopeckého
- Územně vyřešíme a připravíme k realizaci projekt výstavby minimálně 10
malometrážních bytů pro mladé začínající rodiny
- Připravíme k realizaci projekt stavby smuteční obřadní síně
- Připravíme projekt realizace opravy ulic Nádražní a Vojnovy
- Budeme řešit územní přípravu budoucího obchvatu města. Cílem je
zařadit budoucí obchvatu města do ZÚR
- Ve spolupráci s občany připravíme plán přírodního koupaliště

u Hlineckého sídliště
- Zasadíme se o vytvoření participativního rozpočtu ve výši minimálně
2 mil. Kč.
Investice do infrastruktury přidružených obcí
- Realizujeme stavbu ČOV v Hněvkovicích na levém břehu Vltavy
- Z rozpočtu města budou každoročně investovány 2–3 mil Kč do oprav
místních komunikací dle požadavků a priorit osadních výborů
přidružených obcí
- Opravíme fasádu bývalého špýcharu v Kolodějích nad Lužnicí a budeme
hledat využití tohoto objektu k veřejnému prospěchu
- Zajistíme připojení částí města Červený vrch a Kohout na veřejný
vodovodní řad
- V obci Předčice dokončíme rozvod veřejného vodovodu.

Bezpečnost ve městě a v přidružených obcích
- Stav městské policie chceme udržet na současném počtu strážníků.
Budeme dbát na to, aby městská policie měla kvalitní vybavení
k zabezpečení výkonu služby obyvatelstvu
- Budeme podporovat moderní prevenci proti společensko-patologickým
jevům a dopravní výchovu ve školách
- Ve městě nebudou rozšiřovány kamerové systémy.

Školství, kultura a cestovní ruch
- Stávající úroveň financování školských zařízení zůstane zachována
- Budeme podporovat grantové programy škol pro zkvalitnění výuky
a opravy školských zařízení
- Přispějeme školám na nákup školního vybavení pro prvňáky ve výši
1000,- Kč na každého prvňáka
- Budeme jednat s krajským úřadem o možnostech otevření učebních
oborů v učilišti Hněvkovice, které jsou potřebné pro podnikatelské
subjekty ve městě

- S postupným rozvojem turistiky, vodní turistiky a cykloturistiky vytvoříme
podmínky pro podnikatele k rozvoji potřebné infrastruktury a zázemí pro
turisty
- Budeme podporovat kulturně-společenské a sportovní akce nejen
formou dotací z Oranžového roku.
Sport a využití volného času
- Zachováme příspěvkový program pro podporu sportující mládeže
a navýšíme příspěvkový program na podporu sportovních klubů
- Budeme udržovat a rozvíjet pěší cesty a cyklotrasy v městském regionu
- V průběhu volebního období vybudujeme dvě víceúčelová a nová dětská
hřiště. Priority umístění určí občané města
- Provedeme kompletní rekonstrukci beachvoleyballových hřišť. Prvního již
v roce 2019, druhého nejpozději v roce 2020
- Ve spolupráci s MCKV a sportovními kluby připravíme anketu k ocenění
nejlepších sportovců roku města Týn nad Vltavou
- Naši podporu budou mít rovněž místní spolky a akce pořádané pro naše
seniory
- Odbor školství, kultury a cestovního ruchu bude mít ve své pracovní
náplni vyhledávání a zpracování dotačních titulů vhodných pro město,
kluby a spolky na území města a bude součinný při podávání
a zúřadování veškeré agendy radou i odbornou pomocí sportovním
klubům a spolkům.

Zdravotnictví a sociální služby
- Naší prioritou je udržení dostupné a kvalitní zdravotní péče. Víme, že
v tomto volebním období bude tento úkol velmi těžký
- Chceme zachovat záchranou zdravotní službu pro potřeby regionu
- Příspěvky pro organizace, které poskytují v regionu sociální služby, budou
zachovány
- Hlavní prioritou koalice je realizace projektu Domova pro seniory.

Životní prostředí a čistota ovzduší ve městě

- Ve spolupráci s Vltavotýnskou teplárenskou, a. s., budeme připravovat
projekty rozšíření sítě centrálního zásobování teplem se snahou vyřadit
co největší počet lokálních zdrojů znečištění ovzduší ve městě
- Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty podnikajícími v zemědělství
budeme hledat řešení k omezení odtoku vody z krajiny, a to zejména při
přívalových deštích
- Budeme dbát na kvalitní údržbu městské zeleně.
Otevřené město – IT, informatika a angažovanost občanů
- Veškerá hlasování Rady budou jmenovitá
- Veškerá hlasování zastupitelstva budou jmenovitá
- Vstoupíme do Otevřená města, z. s.
- Budeme prosazovat transparenci města a městských firem v rámci platné
legislativy
- Ve spolupráci s odborníky provedeme analýzu a připravíme záměr
upgrade IT systémů města, které usnadní práci úředníkům i občanům
města
- Každý zásadní investiční záměr města překračující částku 25 milionů Kč
bude podložen relevantními studiemi a bude důsledně projednán
s občany města
- V případě závažnějších rozhodnutí podpoříme využití práva na místní
referendum.

Koaliční partneři podpisem koaliční smlouvy projevili souhlas
s plněním tohoto koaličního programu. Tento koaliční program
bude sloužit k sestavování jednotlivých ročních rozpočtů města
Týn nad Vltavou. Koaliční partneři budou hledat podporu
i zastupitelů města politických stran a hnutí, kteří nejsou součástí
koalice.

V Týně nad Vltavou 30. 10. 2018
Vzhledem k časové tísni zahajuji toto hlasování jako zkrácené, bez rozpravy na 48 hodin tj do 29. 10. 2018 23:00

Hlasujeme
Pro
Proti
Projednat s rozpravou
Zdržuji se
Každý má jeden hlas a lze jej změnit
Tito uživatelé poděkovali autorovi Zuzana.Kudlackova za příspěvky (celkem 2):
Josef.Spak, Jan.Novak
Zuzana Kudláčková- MS Českobudějovicko
"Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne."

Uživatelský avatar
Jan.Novak
Kontrolní komise
Příspěvky: 1410
Registrován: 22 čer 2010, 19:12
Profese: Politolog, Historik
Bydliště: Týn nad Vltavou
Dal poděkování: 1656 poděkování
Dostal poděkování: 1365 poděkování

Re: MF ČB 16/2018 Hlasování o koaliční smlouvě v Týně nad Vltavou

Příspěvek od Jan.Novak » 27 říj 2018, 22:58

Děkuji za vyhlášení volby. Na naši žádost je bez rozpravy (konzultováno s Martinem Kučerou). V úterý by se měla smlouva případně podepsat. Do včerejška jsme ladili poslední detaily, také je zde změna na postu starosty. Z vážných zdravotních důvodů stáhl svou kandidaturu Ing. Tomáše Tvrdík (ODS), místo něj nastoupí Ing. Ivo Machálek (SSO). Tuto změnu jsme projednali včera - a finálně upravili koaliční smlouvu.

Z Pirátských bodů se nám podařilo prosadit prakticky vše, jmenovitá hlasování, transparentní účty, atp. Stejně tak jsme docílili toho, že nepřibude ani jedna nová kamera. V zásadě jsme si vyjednali téměř vše co jsme měli v programu. A věříme tomu, že zbytek koalice má dobrou vůli všechny tyto body splnit.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Novak za příspěvky (celkem 2):
Zuzana.Kudlackova, Josef.Spak

Uživatelský avatar
Ivo.Vlasaty
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 1838
Registrován: 31 led 2012, 09:15
Bydliště: České Budějovice/Praha 4
Dal poděkování: 6851 poděkování
Dostal poděkování: 2631 poděkování

Re: MF ČB 16/2018 Hlasování o koaliční smlouvě v Týně nad Vltavou

Příspěvek od Ivo.Vlasaty » 28 říj 2018, 09:30

Jednání s lidmi nebyla vždycky tvoje silná stránka, tak doufám, že ti ty roky ve straně daly průpravu, abys to jako radní zvládnul ;)

Tak se předveďte, držím palce.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivo.Vlasaty za příspěvek:
Zuzana.Kudlackova
Ivo Vlasatý
toho času řadový člen :)
ivojr@seznam.cz
733224619

Uživatelský avatar
Jan.Novak
Kontrolní komise
Příspěvky: 1410
Registrován: 22 čer 2010, 19:12
Profese: Politolog, Historik
Bydliště: Týn nad Vltavou
Dal poděkování: 1656 poděkování
Dostal poděkování: 1365 poděkování

Re: MF ČB 16/2018 Hlasování o koaliční smlouvě v Týně nad Vltavou

Příspěvek od Jan.Novak » 29 říj 2018, 22:06

Děkuji všem za důvěru.

Uživatelský avatar
Zuzana.Kudlackova
Člen KS Jihočeský kraj
Příspěvky: 193
Registrován: 12 říj 2016, 17:18
Profese: Chůva
Dal poděkování: 156 poděkování
Dostal poděkování: 158 poděkování

Re: MF ČB 16/2018 Hlasování o koaliční smlouvě v Týně nad Vltavou

Příspěvek od Zuzana.Kudlackova » 30 říj 2018, 09:59

Hlasování skončilo. Deset pro, nikdo proti. Gratulace do Týna nad Vltavou :) Zamykáme
Zuzana Kudláčková- MS Českobudějovicko
"Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne."

Zamčeno

Zpět na „Místní fórum Českobudějovicko“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů