Vyosení v Třebíči-proběhlo 6.4.2018

Moderátoři: Koordinatori, PKS Vysocina, PMS Trebicsko

Uživatelský avatar
Ivan.Muzik
Člen KS Vysočina
Příspěvky: 111
Registrován: 28 říj 2017, 19:37
Profese: ekonom
Bydliště: Třebíč
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 155 poděkování

Organizační zajištění Třebíčského Vyosení

Příspěvek od Ivan.Muzik » 27 úno 2018, 15:41

Budeme potřebovat:
  • - moderátora
    - přiměřený počet pořadatelů k zajištění ujednání 2., 5. a 6. odstavce části III. smlouvy
Bylo by obecně vhodné, aby si organizaci těchto věcí ještě spolu s ozvučením vzal na starosti někdo, kdo má s organizací podobných akcí zkušenosti.
Já samozřejmě s organizací rád pomůžu.
Vzhledem k sankčnímu ujednání v odstavci 2. písm. b) části IV. smlouvy jsem pozastavil podpis smlouvy do doby, než budeme mít v tomto jasno.

Na určení benefice se ještě domluvíme.

Text návrhu smlouvy:
OFFTOPICSMLOUVA O PODNÁJMU SPOLEČENSKÝCH PROSTOR
kterou uzavřeli:
1. STŘED, z. ú.

Mládežnická 229, 67401 Třebíč
zastoupené ředitelkou Mgr. Martinou Bártovou
IČ: 70870896
Bankovní spojení: WSPK č.ú.: 9500006266/7940
(dále jen provozovatel-nájemce)
2. Česká pirátská strana

Řehořova 943/19, 130 00 Praha 3
Krajské sdružení Vysočina
zastoupené předsedou krajského sdružení Janem Pošvářem
IČ: 71339698
(dále jen podnájemce)
I.
1. Předmětem podnájmu jsou tyto prostory:

SPOLEČENSKÝ SÁL v budově Klub Hájek, Mládežnická 229, 67401 Třebíč
2. Střed,z.ú. je provozovatelem-nájemcem objektu Klub Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, který je ve vlastnictví města Třebíče na základě nájemní smlouvy č. 0303034313.
3. Provozovatel-nájemce pronajímá tyto prostory podnájemci za účelem: Pořádání koncertu

dne: 06. 04. 2018 od 16:00 do 24:00 hodin
II.
1. Úhrada za podnájem společenských prostor v budově se sjednává mezi smluvními stranami ve smyslu zák. č.89/2012 Sb., obč. zákoníku a zák. č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění s tím, že do této úhrady jsou po dohodě smluvních stran zakalkulovány veškeré provozní náklady týkající se pronajatých prostor. Vycházeje z výše uvedeného a s ohledem na účel podnájmu ve smyslu této smlouvy, dohodly smluvní strany kalkulaci nájemného (včetně veškerých provozních nákladů) formou jednorázové sazby, která činí: 6.500,-Kč vč. DPH 21%, slovy: šest tisíc pět set korun českých. Za užívání podnájmu nad sjednanou dobu bude podnájemci doúčtováno nájemné nad tuto smluvenou částku ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu.

2. Fakturaci úhrady za nájemné včetně provozních nákladů ve smyslu ustanovení čl. II. odst 1. této smlouvy provede provozovatel-nájemce po skončení podnájmu.
3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti této faktury nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Pro případ prodlení s úhradou provozovatelem vystavené faktury v souvislosti s touto smlouvou dohodli smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

III.
1. Provozovatel-nájemce předá podnájemci prostory v úpravě: prázdný sál (kapacita sálu 180 osob), zázemí bufetu, v přísálí stůl + 2 židle
2. Podnájemce se zavazuje dodržet kapacitu sálu a zajistit dostatečným počtem viditelně označených pořadatelů klidný průběh pořádané akce, a to i v přilehlých prostorách (přísálí, WC, apod.). Podnájemce odpovídá za škody vzniklé na majetku provozovatele a zařízení budovy, způsobené činností podnájemce nebo návštěvníky akce v podnajatých prostorách podnájemcem pořádané a je povinen uhradit nejen přímé škody, ale i nepřímé náklady na uvedení prostor do pořádku včetně zisku ušlého v důsledku neprovozuschopnosti sálu.
3. Podnájemce se zavazuje k odvozu pevných obalů (sklo, PET láhve, kartonáž, apod.) po skončení akce.
4. Nedodrží-li podnájemce ustanovení čl. III. odst. 2. této smlouvy, může jej provozovatel postihnout pokutou do výše 5 000,- Kč.
5. Podnájemce se dále zavazuje zaplatit náklady, které by prokazatelně vznikly zanedbáním pořadatelské činnosti při neopodstatněném zneužití požárního poplachu a zbytečného příjezdu zásahové požární jednotky (kouření na nepovoleném místě, zneužití požárního tlačítka – cena výjezdu 2000,- Kč bez DPH).
6. Podnájemce byl seznámen se zákazem kouření dle ust. § 8, odst.1, písm. j) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně souvisejících zákonů. Přebírá odpovědnost za veškeré důsledky, které vyplynou z porušení tohoto zákona.

IV.
1. Podnájem se sjednává na dobu a v rozsahu specifikovaném v čl. I. odst. 3. této smlouvy.
2. Podnájemní vztah zanikne:
a) dohodou smluvních stran
b) odstoupením od této smlouvy oběma smluvními stranami, přičemž se smluvní strany dohodly, že podnájemce může od této smlouvy odstoupit bez zatížení smluvní pokutou nejpozději do 9.3.2018 jinak pro možnost odstoupení podnájemce od této podnájemní smlouvy po tomto datu sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 50% celkově ujednané úhrady za podnájem předmětných společenských prostor, tj. Smluvní pokutu ve výši
3 250,- Kč. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody s tímto pozdním odstoupením (tj. po 9.3.2018) spojené. Odstoupení lze oznámit druhé smluvní straně pouze písemně, přičemž účinky s ním spojené nastávají dnem doručení písemnosti druhé smluvní straně.
c) Provozovatel-nájemce si vyhrazuje právo na vypovězení smlouvy o nájmu z důvodu pořádání svých kulturních a společenských akcí nebo změny termínu s těmito akcemi souvisejících, a to nejpozději do jednoho měsíce před termínem těchto akcí, přičemž své rozhodnutí musí nájemníkovi písemně oznámit.
V.
1. Provozovatel neodpovídá za bezpečnost, a majetek nebo jiné poškození osob, které se v době pořádání akce ze strany podnájemce zdržují v podnajatých prostorách a na přístupových komunikacích v souvislosti s provozem a činností podnájemce.
2. Po celou dobu užívání společenských prostor je podnájemce povinen dodržovat a zabezpečit dodržování všech platných požárních, bezpečnostních, hygienických a jiných předpisů.
3. Podnájemce je povinen na svůj náklad odstranit či nést škody, které způsobil sám svou činností, a rovněž které způsobily osoby, jimž umožnil přístup do podnajatých prostor, a to bez zbytečného odkladu.
4. Provozovatel neodpovídá za škody na věcech podnájemce, ke kterým by došlo v souvislosti s realizací tohoto podnájemního vztahu

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro podnájemní vztah obecné ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
2. Souhlas vlastníka objektu dále předmět nájmu pronajímat je uveden v nájemní smlouvě č. 0303034313 uzavřenou mezi Městem Třebíč jako vlastníkem a Středem,


z.ú. jako nájemcem-provozovatelem
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
5. Jakákoliv změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou dodatků k této smlouvě, z nichž po jednom obdrží provozovatel i podnájemce.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že se na jejím obsahu dohodly úplně a tak, aby mezi nimi do budoucna nedocházelo k rozporům.

V Třebíči dne: 26. února 2018
-------------------------------- --------------------------------
za provozovatele-nájemce za podnájemce

Zdenal diesel machine attack
Návštěvník – není člen Pirátů

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od Zdenal diesel machine attack » 06 bře 2018, 11:01

Ahoj chtel bych se optat jako to vypada z akci zatim jsem nikde nenasel zadnej plakat udalost nic... + co jsem si psal s kapelou bermudskej kvadr tak tam dle infa meli hrat taky a vubec nejsou uvedeni. Diky za odpoved singer z diesel machine attack

flowerpunk
Příznivec Pirátů – Vysočina
Příspěvky: 3
Registrován: 26 črc 2012, 01:01
Profese: rozpočtář
Dostal poděkování: 9 poděkování

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od flowerpunk » 06 bře 2018, 11:43

Ahoj,

už asi měsíc a půl je domluvená kapela Bermudský kvádr, která kvůli tomu zrušila několik koncertů a já ji tu nějak nevidím. Může mi někdo napsat kde se stala chyba?

Díky Radek

EDIT : Pomáhal jsem s tím trochu Krulisovi, že by Diesel Machine Attack mohli a Bermudský kvádr taky. Nechápu tedy proč Diesel tady je a Bermudský kvádr nikoliv a hlavně proč jim teda nikdo nedal vědět!!

Návrh řešení : Já to vidím tak, že sedmá kapela by tam klidně mohla být, vystoupení by se akorát zkrátilo na standardních 45 minut.

Dejte mi prosím vědět, nejlépe rovnou tady.
Tito uživatelé poděkovali autorovi flowerpunk za příspěvek:
Filip.Krska

Uživatelský avatar
Michaela.Vodova
Koordinátor krajského sdružení
Příspěvky: 4081
Registrován: 18 kvě 2011, 13:08
Profese: osvč
Bydliště: okr. Třebíč
Dal poděkování: 3905 poděkování
Dostal poděkování: 4937 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od Michaela.Vodova » 07 bře 2018, 23:09

Zápis z dnešního setkání v Třebíči, kde jsme Vyosení řešili
trebicsko-f915/zapisy-ze-schuzi-trebics ... ml#p547135
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michaela.Vodova za příspěvky (celkem 2):
Ivan.Muzik, Filip.Krska
Koordinátorka KS Vysočina, předsedkyně KS Vysočina.
tel. 6O2 276 233, michaela.vodova(a)pirati.cz
wiki kraje, web kraje můj profil, web JiPiCe
nejrychlejší způsob jak mne kontaktovat je zavolat
PROVOZNÍ DOBA KoKS VYS: Po-Pá 11-19

flowerpunk
Příznivec Pirátů – Vysočina
Příspěvky: 3
Registrován: 26 črc 2012, 01:01
Profese: rozpočtář
Dostal poděkování: 9 poděkování

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od flowerpunk » 08 bře 2018, 09:33

Problém s další kapelou vyřešen. Děkuji moc.
Tito uživatelé poděkovali autorovi flowerpunk za příspěvky (celkem 3):
Roman.Pasek, Ivan.Muzik, Filip.Krska

Uživatelský avatar
Ivan.Muzik
Člen KS Vysočina
Příspěvky: 111
Registrován: 28 říj 2017, 19:37
Profese: ekonom
Bydliště: Třebíč
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 155 poděkování

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od Ivan.Muzik » 09 bře 2018, 07:38

Díky Romanovi!
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivan.Muzik za příspěvek:
Filip.Krska

Uživatelský avatar
Michaela.Vodova
Koordinátor krajského sdružení
Příspěvky: 4081
Registrován: 18 kvě 2011, 13:08
Profese: osvč
Bydliště: okr. Třebíč
Dal poděkování: 3905 poděkování
Dostal poděkování: 4937 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od Michaela.Vodova » 11 bře 2018, 12:56

pad pro organizaci vyoseni
https://pad.pirati.cz/p/vyoseni_trebic
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michaela.Vodova za příspěvek:
Filip.Krska
Koordinátorka KS Vysočina, předsedkyně KS Vysočina.
tel. 6O2 276 233, michaela.vodova(a)pirati.cz
wiki kraje, web kraje můj profil, web JiPiCe
nejrychlejší způsob jak mne kontaktovat je zavolat
PROVOZNÍ DOBA KoKS VYS: Po-Pá 11-19

Uživatelský avatar
Roman.Pasek
Místní předsednictvo
Příspěvky: 283
Registrován: 12 led 2018, 21:12
Profese: programátor analytik
Bydliště: Třebíč
Dal poděkování: 564 poděkování
Dostal poděkování: 322 poděkování

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od Roman.Pasek » 12 bře 2018, 10:53

Událost je zveřejněna na FB - https://www.facebook.com/events/2040164666240846

Zbytek úkolů, které ještě nejsou dotažené do konce řešit v padu, případně na schůzích. Už nemůžeme couvnout.
Zastupitel města Třebíč.
http://spolecneotevremetrebic.cz

Uživatelský avatar
Jan.Posvar
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 590
Registrován: 11 čer 2010, 11:33
Profese: Poslanec
Bydliště: Chválkov / Kamenice nad Lipou / Havlíčkův Brod / Praha
Dal poděkování: 676 poděkování
Dostal poděkování: 587 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od Jan.Posvar » 19 bře 2018, 08:30

Ahoj, víte, jestli smlouva dorazila?
člen rozpočtového a zemědělského výboru, místopředseda podvýboru pro daně, cla a loterie
místopředseda KS Vysočina, člen FO
https://www.pirati.cz/lide/jan-posvar/

Uživatelský avatar
Ivan.Muzik
Člen KS Vysočina
Příspěvky: 111
Registrován: 28 říj 2017, 19:37
Profese: ekonom
Bydliště: Třebíč
Dal poděkování: 100 poděkování
Dostal poděkování: 155 poděkování

Re: Vyosení v Třebíči

Příspěvek od Ivan.Muzik » 19 bře 2018, 19:56

Ano, podepsanou smlouvu už má Míša.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Ivan.Muzik za příspěvek:
Jan.Posvar

Zamčeno

Zpět na „Třebíčsko“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host