Stránka 1 z 3

RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:35
od Frantisek.Kopriva
Zahajuji hlasování o kodexu pirátského poslance.

Bod navržen zde: post500974.html#p500974
Rozprava proběhla na zasedání 22. 4. 2017: https://pad.pirati.cz/p/r.228e1b0a181e7 ... ace15bccf9

Finální verze v příloze.

Změny oproti předložené verzi:
V bodu 3.3 se mění "straně" na "rozhodčímu orgánu strany".
Bod 1.1 se přesouvá do anotace a doplňuje o větu: "Chceme, aby naši poslanci posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním."
V bodu 1.7 se dává "prát špinavé prádlo" do uvozovek.

Návrh usnesení Lukáše Bartoně (možnost A):
Republikový výbor
schvalujekodex Pirátského poslance,
schvaluje změnu volebního řádu,
ukládá republikovému předsednictvu provést změnu formuláře pro volby do Poslanecké sněmovny v souladu s bodem 2.,
schvaluje teze pro jednací řád poslaneckého klubu,
schvaluje změnu rozhodčího řádu.
Kodex Pirátského poslance - finální verze:
OFFTOPIC[shrnuti]Tento kodex je určen všem kandidátům na kandidátní listině Pirátů do volby do Poslanecké sněmovny. Kandidát vyplní svůj písemným souhlas s kodexem v prohlášení kandidáta, na základě kterého se kodexem zavazuje řídit, pokud bude zvolen do Poslanecké sněmovny.

Piráti chtějí ve sněmovně fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši poslanci posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním.

1. Závazek vůči Pirátské straně
Zavazuji se před hlasováním své záměry a sporné otázky projednat na jednání klubu a zavazuji se vyslechnout doporučení klubu a členské základny Pirátů, bude-li to možné.
Zavazuji se hlasovat v souladu s programem Pirátů (případně koaličním programem) a nebudu hlasovat proti usnesení celostátního fóra.
V případě, že poslanecký klub označí nějaké hlasování za zásadní, zavazuji se hlasovat v souladu s poslaneckým klubem.
Beru na vědomí, že účast Pirátů ve vládě a souhlas s uzavřením koaliční smlouvy jsou ve výlučné pravomoci celostátního fóra. Pro vyjádření důvěry vládě budu hlasovat, pouze pokud se na tom usnese klub nebo celostátní fórum.
Zavazuji se setrvat v klubu poslanců za Piráty po celou dobu trvání mandátu.
Nebudu "prát špinavé prádlo" na veřejnosti a nebudu řešit neshody s kolegy přes média či veřejné výstupy na sociálních sítích.

2. Osobní poctivost
Nebudu přijímat výhody, které určí poslanecký klub nebo Pirátská strana jako společensky neetické.
Nepřijmu žádné účelově přeplácené místo ve státní firmě výměnou za protislužbu nebo za změnu jednání (tzv. „politická trafika“).
Své postavení a privilegovaný přístup k informacím nebudu zneužívat pro osobní prospěch ani pro zvýhodnění své vlastní strany.

3. Průhlednost osobních poměrů
Budu zveřejňovat lobbistické kontakty dle předpisu Pirátské strany a smlouvy týkající se výkonu funkce poslance (např. smlouvy s asistenty a poradci).
Budu ihned po nástupu do funkce a nejméně jednou v roce aktualizovat a zveřejňovat své veřejné majetkové přiznání (včetně případného společného jmění manželů).
Pokud se po skončení výkonu mandátu objeví podezření z nelegálního či neetického obohacení, které mohlo souviset s výkonem funkce, zavazuji se rozhodčímu orgánu na její výzvu předložit majetkové přiznání.

4. Střet zájmů
V případě střetu veřejného a osobního zájmu vždy upřednostním veřejný zájem.
V případě pochybností se budu snažit ověřit možný střet zájmů předem, jak jen to půjde (např. dotazem u svých blízkých, přátel, spřízněných firem apod.).
V případě účasti na projednání věci s možným střetem zájmů to prokazatelně a bez prodlení oznámím poslaneckému klubu nebo jinému orgánu, který věc projednává.
Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele masmédií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém střetu zájmů.
Nebudu využívat zastírací metody (nepřiznané anonymní akcie, advokáti, osoby blízké apod.).
Odmítám klientelismus, nepotismus a jiná nekalá jednání ovlivňující rozhodování.
Nebudu využívat poslanecké imunity u osobních pochybení.

5. Boj s korupcí
Pokud se věrohodně dozvím o korupčním jednání, budu reagovat zcela neutrálně. Celou věc neprodleně oznámím orgánům činným v trestním řízení (nebo případně důvěryhodnějším a nestranným médiím) a budu s nimi spolupracovat na získání důkazů vedoucích ke stíhání pachatele.
V případě obvinění z korupce nebo jiného vážného obvinění (dále jen „obvinění“) se zavazuji bez prodlení poskytnout straně maximální součinnost k prošetření, aby nebylo poškozeno dobré jméno strany.

Prohlašuji, že veškeré závazky vyplývající z kodexu považuji z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění zaslanou soudu včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do státního rozpočtu. To neplatí při výkonu mandátu, kde to Ústava neumožňuje, a v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině, postižitelný disciplinárními prostředky včetně řízení u rozhodčí komise Pirátů.

Česká pirátská strana závazek podle tohoto kodexu přijme tím, že kandidáta, který se ke kodexu písemně přihlásil, zařadí na kandidátní listinu do voleb. Způsob jednání strany uvnitř a navenek včetně postupu prošetření podezření a zveřejnění výsledku prošetření upravují její vnitřní předpisy.

Změna volebního řádu
V § 10 odst. 1 písm. a) volebního řádu se za slova „souhlas kandidáta s demokratickým minimem“ vkládají slova „, kodexem pro danou veřejnou funkci, pokud byl vydán,“

Teze pro Pirátský poslanecký klub

Zásadní hlasování musí být přijato minimálně 3/4 členů klubu a nesmí být v rozporu s programem strany, případně schváleným programovým prohlášením koalice.
V případě účasti v koalici je rozhodující program koalice, který je schválený celostátním fórem jako součást koaliční smlouvy.

Změna rozhodčího řádu

Do rozhodčího řádu se za § 20a doplňuje nadpis „Zvláštní řízení“ a § 20b, který zní:

Zvláštní řízení

§ 20b Řízení u závazku veřejného funkcionáře

(1) Má-li současný nebo bývalý veřejný funkcionář strany právní závazek vůči straně vyplývající z kodexu pro danou veřejnou funkci (např. nepřijímat neetické výhody, poskytnout straně dokumenty nebo jinou součinnost týkající se výkonu jeho funkce), postupuje se podle tohoto ustanovení.

(2) Pokud jsou dány důvody pro prověření, podá kontrolní komise rozhodčí komisi stížnost spojenou s návrhem předběžného opatření, kterým se veřejnému funkcionáři ukládá konkrétní povinnost k poskytnutí součinnosti (např. předložení daňového přiznání, výpisu z účtu či smlouvy, dodatečného majetkového přiznání).

(3) Součinnost se poskytuje výlučně pro účely prověření věci týkající se výkonu funkce. S informací ze soukromí funkcionáře se mohou seznámit pouze členové kontrolní a rozhodčí komise, kteří ve věci jednají a podepsali dohodu o důvěrnosti informací.

(4) Na základě zjištěných informací rozhodčí komise posoudí, zda bylo podezření oprávněné a rozhodne rozhodčím nálezem. V odůvodnění dbá, aby nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí.

(5) Poruší-li funkcionář právní závazek k součinnosti nebo je-li to třeba k uplatnění práv strany, rozhodne rozhodčí komise v řízení o stížnosti, že mají být práva strany uplatněna žalobou.[/shrnuti]


Dále se můžete vyslovit pro tento návrh postupu (možnost B):
B) ukončení projednávání návrhů usnesení bez přijetí usnesení,
Můžete vyjádřit podporu různým návrhům. Hlasujte pro libovolnou kombinaci uvedených možností.

Příklad:
Jsem pro možnosti X, Y a Z.
Do druhého kola postoupí ty možnosti, které obdrží podporu od nadpoloviční části hlasujících. Pokud by do druhého kola postoupila jen jedna z možností, tak automaticky hlasování vyhrává a druhé kolo se nekoná.

Toto kolo hlasování bude trvat 48 hodin, skončí tedy 24. 4. 2017 v 12:35. Hlasování bylo řádně oznámeno.

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:35
od Jan.Lipavsky
Pro A

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:35
od Tomas.Vymazal
Pro A

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:36
od Frantisek.Kopriva
Pro A

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:36
od Josef.Janu
Jsem pro variantu A.

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:37
od Dana.Balcarova
Pro A

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:37
od Lydie.Bartosova
Pro A

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:38
od Lenka.Kozlova
pro A

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:38
od Olga.Richterova
Pro A

Re: RV 18/2017 - Kodex Pirátského poslance - r.h.1.k.

Napsal: 22 dub 2017, 12:38
od Lukas.Barton
Pro A