JA ZUR EU – ABER NICHT UM JEDEN PREIS (8 podminek pro vstup Svycarska do EU)

Moderátor: Resortni tym Bezpecnost

Odpovědět
Uživatelský avatar
HOI21MiloslavDorda
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 219
Registrován: 11 led 2018, 10:37
Profese: student demokracie a meditace
Bydliště: Universum
Dal poděkování: 79 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

JA ZUR EU – ABER NICHT UM JEDEN PREIS (8 podminek pro vstup Svycarska do EU)

Příspěvek od HOI21MiloslavDorda » 11 črc 2019, 22:53

Ja zu einem EU Beitritt – aber nicht um jeden Preis - Ano pro vstup do EU, ale ne za kazdou cenu
Arbeitspapier der Grünen zur Europapolitik - Pracovni dokument Strany zelenych Svycarska o evropske politice (16. September 2006 / Grüne Schweiz)
gr300.jpg
gr300.jpg (36.79 KiB) Zobrazeno 156 x
Vsadim boty (dovezene v ramci podpory prime demokracie ze Svycarska), ze kdyby vsichni EU poslanci denne aspon 5 minut meditovali (stacilo by nad bodem 1), k Brexitu by nedoslo.
(3) JA ZUR EU – ABER NICHT UM JEDEN PREIS
ANO K EU - ALE NE ZA KAZDOU CENU


Ein EU Beitritt ist für die Schweiz auch mit einigen Schwierigkeiten und Nachteilen verbunden. Es gibt Bereiche, die in der Schweiz sensibel sind oder wo die Handhabung hierzulande weitaus fortschrittlicher ist, als diejenige der EU. Auch direktdemokratische Errungenschaften wollen die Grünen bei einem EU Beitritt nicht einfach preisgeben. Im Gegenteil. Diese Bereiche gilt es über einen Beitritt hinaus verbindlich zu schützen. Die Grünen stellen in diesem Sinne Bedingungen an einen Schweizer EU-Beitritt:
Vstup do EU je pro Svycarsko spojen take s nekolika obtizemi a nevyhodami. Existuji oblasti, ktere jsou ve Svycarsku sensitivni nebo kde nase procedury jsou mnohem pokrocilejsi, nez ty v EU. Take vymozenosti prime demokracie nechteji Zeleni pri vstupu do EU pustit k vode. Prave naopak. Tyto oblasti musi byt pravne chraneny i po pristoupeni. V tomto smyslu pozaduji Zeleni nasledujici podminky pro pristup Svycarska do EU:

1. Die Volksrechte der Schweiz dürfen durch einen EU Beitritt nicht eingeschränkt werden. Formal betrachtet erfordert der Beitritt zwar keine Anpassung der föderalistischen Strukturen, der Institutionen und der Volksrechte. Auch die Instrumente der direkten Demokratie können in ihrer jetzigen Form beibehalten werden. Der inhaltliche Anwendungsbereich würde jedoch in denjenigen Bereichen geschmälert, in denen die Kompetenz von der nationalen auf die EU Ebene übertragen wurde. Bei den meisten von der EU erlassenen Rechtsakten besteht nationaler Handlungsspielraum, der mit den direkt-demokratischen Instrumenten ausgeschöpft werden kann. Ein Referendum gegen einen verbindlichen EU-Rechtsakt könnte dennoch ein Problem werden. Um Einschränkungen zu kompensieren bedarf es neuartige Volksrechte, wie die Europamotion, das Europareferendum und das konstruktive Referendum.
Práva Švýcarského lidu nesmí být omezena přistoupením k EU. Vstup formálně nevyžaduje žádnou úpravu federálních struktur, institucí a lidových práv. Nástroje přímé demokracie lze také zachovat ve své současné podobě. Obsahový rozsah působnosti by se však omezil v těch oblastech, kde byla pravomoc převedena z vnitrostátní úrovně na úroveň EU. Většina pravních aktů přijatých EU má prostor pro vnitrostátní adaptaci, který lze využít pomocí nástrojů přímé demokracie. Referendum proti závaznému právnímu aktu EU by se nicméně mohlo stát problémem. Aby bylo možné kompenzovat omezení, je zapotřebí nových typů lidových práv, jako je evropská kampaň, evropské referendum a konstruktivní referendum.

2. Die Neutralität der Schweiz muss über einen EU-Beitritt hinaus erhalten bleiben. Die Schweiz muss weiterhin über eine eigenständige Sicherheitspolitik verfügen. Diese muss auf Friedenspolitik, Entmilitarisierung, Prävention und nicht-militärischen Interventionen basieren. Die Beteiligung der Schweiz an einer EU-Verteidungspolitik oder gar an militärischen Konflikten und Kampfhandlungen via die EU kommt für die Schweizer Grünen keinesfalls in Frage.
Neutralita Švýcarska musí být zachována i po vstupu do EU. Švýcarsko musí mít i nadále svou vlastní bezpečnostní politiku. Musí být založena na mírové politice, demilitarizaci, prevenci a nevojenských intervencích. Účast Švýcarska na obranné politice EU nebo dokonce na vojenských konfliktech a bojových akcích přes EU pro švýcarské Zelené nepřichází v úvahu.

3. Die EU verhärtet sich in einer völlig kontroversen Position zu einer grünen Verkehrspolitik. Die Priorität der Schiene wird aufgegeben, der Strassenbau extrem gefördert. Die LSVA wäre in der EU nicht möglich gewesen. Nach dem Beitritt von Österreich zur EU hat diese als erstes den Verkehrsvertrag zur Beschränkung der Lastwagenflut am Brenner aufgekündigt. Dies darf der Schweiz nicht passieren! Direktdemokratischen Errungenschaften, wie beispielsweise die LSVA und Alpeninitiative müssen über einen EU-Beitritt hinaus erhalten bleiben.
EU se zatvrzuje v naprosto kontroverzním postoji k zelené dopravní politice. Priorita železnice je opuštěna, stavba silnic je extrémně podporována. Poplatky za těžká vozidla v závislosti na výkonu (LSVA) by v EU nebyly možné. Po vstupu Rakouska do EU musela být ze všeho nejdříve vypovězena dopravní smlouva k omezení záplavy kamiónů u Brenneru. To se nesmí stát Švýcarsku! Výdobytky přímé demokracie, jako je LSVA a Alpská iniciativa, musí být zachovány i po vstupu do EU.

4. Die Gemeinsame Agrarpolitik ist ein zentraler Bestandteil der EU. Nach Ansicht der Grünen ist gerade auch für diesen gebeutelten Sektor ein Vollbeitritt einem sektoriellen
Freihandelsabkommen vorzuziehen. Er ist das kleinere Übel. Denn bei einem EU-Beitritt sinken Preise und Kosten in allen Sektoren. Damit der Preisdruck Bauern und Nahrungsmittel nicht übermässig belastet, muss die Schweiz grosszügige Übergangsfristen aushandeln und bereits jetzt verstärkt auf Bio und Gentechfrei setzen. Denn hier kann sich die Schweiz Ausnahmen aushandeln. Das Bio-Vorzeigeland Österreich zeigt hier einen gangbaren Weg auf. Die Autonomie bei Höhe und Art der Direktzahlungen in der Landwirtschaft muss die Schweiz zudem unbedingt behalten.
Společná zemědělská politika je klíčovým prvkem EU. Podle názoru Zelených by mělo být upřednostňováno přistoupení v plném rozsahu než sektorová dohoda o volném obchodu, zejména pro toto drancované odvětví. Je to menší zlo. Protože v případě vstupu do EU, klesnou ceny a náklady ve všech odvětvích. Aby cenový tlak nadměrně nezatížil zemědělce a potraviny, musí si Švýcarsko vyjednat velkorysá přechodná období a již nyní se silně zaměřit na ekologickou a geneticky nemodifikovanou produkci. Protože tady si Švýcarsko může vyjednat výjimky. Ekologická vlajková loď Rakousko zde ukazuje schůdnou cestu. Švýcarsko si musí rovněž bezpodmínečně udržet autonomii ve výši a druhu přímých plateb v zemědělství.

5. Die Entscheidung über die EU-weite Zulassung genmanipulierter Pflanzen wird in Brüssel getroffen. Der Europäische Gerichtshof hat das Anbauverbot für gentechnisch verändertes
Saatgut im Bundesland Oberösterreich gekippt. Bei einer EU-Mitgliedschaft der Schweiz würde eine Abstimmung über eine neue Moratoriumsinitiative schwierig. Daher muss die Schweiz diesen Bereich schon bei den Beitrittsverhandlungen verbindlich schützen. Das Volksrecht muss klar erhalten bleiben – eine gentechfreie Schweiz muss auch in der EU möglich sein.
Rozhodnutí o povolení geneticky modifikovaných rostlin v celé EU bylo v Bruselu přijato. Evropský soudní dvůr zrušil zákaz pěstování geneticky modifikovaného osiva ve spolkovém státě Horní Rakousy. Členství Švýcarska v EU by ztěžovalo hlasování o nové moratoriální iniciativě. Proto musí Švýcarsko tuto oblast závazně chránit již v přístupových jednáních. Právo lidu musí zůstat jasně zachováno - Švýcarsko bez geneticky modifikovaných organismů musí být možné také v EU.

6. Nach EU-Vorstellung ist Boden ein ganz gewöhnliches Gut, das dem grenzüberschreitenden Handel uneingeschränkt offen stehen muss. Immer ungehemmter drängt das internationale Flucht- und Schwarzgeldkapital auf den Grundstückmarkt, was besonders in touristischen Zentren Bodenpreise und Mieten für die Einheimischen in unbezahlbare Höhen treibt. Die Lex-koller, demokratisch abgesegneter Gegenvorschlag zu einer Volksinitiative, muss beibehalten werden.
Podle přestavy EU je půda úplně obyčejnou komoditou, která musí být neomezeně otevřena pro přeshraniční obchod. Stále více bez omezení tlačí mezinárodní přelétavý kapitál a černé peníze na trh s nemovitostmi, což zejména v turistických centrech vyhání ceny pozemků a nájemné pro místní obyvatele na nezaplatitelných výšek. Musí být zachován lidovou iniciativou demokraticky schválený protinávrh Lex-koller (v ústavě zakotvené omezení prodeje půdy zahraničním subjektům).

7. Bei einem EU Beitritt müsste die Mehrwertssteuer in der Schweiz von heute 7,6 auf 15% erhöht werden. Das ist faktisch eine Verdoppelung. Diese von der EU geforderte massive Erhöhung der Mehrwertsteuer ist unbedingt zu kompensieren. Niedere und mittlere Einkommen dürfen durch die Erhöhung der MwSt. nicht zusätzlich belastet werden. Für die Grünen steht als Kompensationsmechanismus die Rückerstattung über die obligatorische Krankenversicherung im Vordergrund. Die Erhöhung der Mehrwertssteuer sollte zudem gestaffelt mit einer grosszügigen Übergangsfrist erfolgen.
V případě přistoupení k EU by musela být daň z přidané hodnoty ve Švýcarsku zvýšena ze současných 7,6% na 15%. To je fakticky dvojnásobek. Tento masivní nárůst DPH, který požaduje EU, musí být bezpodmínečně kompenzován. Nízké a střední příjmy nesmí být zvýšením DPH dodatečně zatíženy. Pro Zelené stojí v popředí jako kompenzační mechanismus refundace přes povinné zdravotní pojištění. Zvýšení DPH by mělo navíc proběhnout stupňovitě s velkorysým přechodným obdobím.

8. Die EU-Beitrittskosten belaufen sich laut Europabericht auf rund 3.4 Milliarden Franken jährlich. Entsprechend dem Finanzausgleich zahlen die reichen EU Mitglieder solidarisch an die ärmeren Länder. Die Grünen unterstützen dieses Prinzip. 3.4 Milliarden in den Zusammenhalt der EU zu investieren macht jedenfalls mehr Sinn, als 4 Milliarden jährlich für das Schweizer Militär auszugeben. Ein Grossteil des Geldes fliesst über die Agrarpolitik, die Regionalpolitik und langfristig in Form von Wirtschaftswachstum wieder von der EU in die Schweiz zurück. Die Finanzierung der Beitrittskosten sollte im Bundesbudget so erfolgen, dass die Profiteure des Abkommens den Löwenanteil der Kosten decken.
Náklady na přistoupení k EU podle Evropské zprávy činí zhruba 3.4 miliardy franků ročně. Podle finančního vyrovnání platí bohatí členové EU solidární příspěvek chudším zemím. Zelení tuto zásadu podporují. Investice 3,4 miliardy do soudržnosti EU každopádně dává větší smysl než výdaje 4 miliardy ročně na švýcarskou armádu. Velká část těchto peněz poplyne zpět prostřednictvím zemědělské politiky, regionální politiky a dlouhodobě ve formě hospodářského růstu z EU zpět do Švýcarska. Financování nákladů na přistoupení by mělo probíhat ve federálním rozpočtu takovým způsobem, aby ti, kdo z dohody profitují, kryli lví podíl nákladů.


--- KONCIM NA PIRATSKEM FORU ---
V tomto tydnu mi byly vymazany (nejmene) tri prispevky k tematu Prima demokracie.
Quis custodiet ipsos custodes? Man kann über alles abstimmen - Hlasovat se muze o vsem VORBILD SCHWEIZ (Svycarsko nemeckou optikou)
Nikdo mi nevysvetlil proc, zadne varovani jsem nedostal, zadna zminka v prichozich zpravach o problemu.
Naposledy upravil(a) HOI21MiloslavDorda dne 12 črc 2019, 14:29, celkem upraveno 2 x.
Tito uživatelé poděkovali autorovi HOI21MiloslavDorda za příspěvek:
Ondrej.Profant
Clovek by nemel placenim dani prispivat na zivobyti tem, ____ "Nadeje na zvrat globalniho oteplovani je ve zmene celeho systemu,
kteri se povazuji za moudrejsi nez cely narod dohromady. ____ na takovy, co funguje lepe, jsme v nem zdravejsi, produktivnejsi,
Patrim do Svycarska - system s vysledky pro budoucnost. ____ a ten system je levnejsi a mirumilovnejsi." Paul Hawken

Uživatelský avatar
Tomas.Pastircak
Člen KS Plzeňský kraj
Příspěvky: 611
Registrován: 02 lis 2017, 07:09
Profese: Informatik
Dal poděkování: 287 poděkování
Dostal poděkování: 943 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: JA ZUR EU – ABER NICHT UM JEDEN PREIS (8 podminek pro vstup Svycarska do EU)

Příspěvek od Tomas.Pastircak » 11 črc 2019, 23:51

Zvažte na pirátském fóru i normálně diskutovat, ne na něj jen zvracet hromadu článků zkopírovaných z internetu, které nemají žádnou souvislost s aktuálním stavem v ČR... Osobně vaše posty spíš ignoruju, protože pouze konstatují stav Švýcarska, často i dost zastaralý. Třeba tenhle (částečný překlad třináct let starého článku o přístupu Švýcarska do EU, se zcela nečtivě ponechanými německými kusy) jsem přestal číst po první větě, protože už z ní nemám dojem, že by to bylo jakkoliv aplikovatelné na ČR. A takhle je to podobně s většinou Vašich postů.

Tož si užijte Švýcarsko.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Tomas.Pastircak za příspěvky (celkem 3):
Josef.Spak, HOI21MiloslavDorda, Vojtech.Pikal
Bojovník za méně argumentů ad hominem

Uživatelský avatar
HOI21MiloslavDorda
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 219
Registrován: 11 led 2018, 10:37
Profese: student demokracie a meditace
Bydliště: Universum
Dal poděkování: 79 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

Re: JA ZUR EU – ABER NICHT UM JEDEN PREIS (8 podminek pro vstup Svycarska do EU)

Příspěvek od HOI21MiloslavDorda » 12 črc 2019, 03:37

Tomas.Pastircak píše:
11 črc 2019, 23:51
Tož si užijte Švýcarsko.
Děkuji, vzácná to přejícnost ve zdejších končinách.

Strávil jsem ve Švýcarsku zatím necelé dva roky, takže pro sdělovaní dojmů je vhodnější přežvýkat citace rodilých domorodců. Hledající se dokážou poučit, historie matka moudrosti.

K té Vaší mantře o neaplikovatelnosti skutečně demokratického systému jen pár slov:
Krajany zpravidla nevyhledávám, nicméně jsem povzpomínal a spočítal, s kolika jsem měl tu čest v zemi přímé demokracie mluvit: cca 17 (slabý ale názorný vzorek z mnoha tisíc).
Nikdo z nich nelamentoval nad tím, že je místní systém pro něj nepochopitelný nebo nevhodný. I brankář Tomáš Vaclík na zadní straně Práva poměry v Basel několikrát velebil.
Lidé utvářejí systém, dobrý systém formuje život mnoha generací.

PS: kdyby jste byl skutecnym Piratem, pozadoval by jste okamzite vylouceni ze strany toho, kdo opakovane porusuje Piratske stanovy i Piratsky program.
Kdyz jsem byl v Ostrave dvakrat na krajskem zasedani, videl jsem tam slusne lidi. Nenapadlo me, ze na sve komunikacni platforme podporuji cenzuru nejhrubsiho zrna ...
Tito uživatelé poděkovali autorovi HOI21MiloslavDorda za příspěvek:
Marek.Necada
Clovek by nemel placenim dani prispivat na zivobyti tem, ____ "Nadeje na zvrat globalniho oteplovani je ve zmene celeho systemu,
kteri se povazuji za moudrejsi nez cely narod dohromady. ____ na takovy, co funguje lepe, jsme v nem zdravejsi, produktivnejsi,
Patrim do Svycarska - system s vysledky pro budoucnost. ____ a ten system je levnejsi a mirumilovnejsi." Paul Hawken

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 19743
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 25711 poděkování
Dostal poděkování: 18641 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: JA ZUR EU – ABER NICHT UM JEDEN PREIS (8 podminek pro vstup Svycarska do EU)

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 12 črc 2019, 09:26

(Cenzura nejhrušího zrna by vás kompletně smazala a zablokovala.)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Pikal za příspěvky (celkem 2):
Ondrej.Profant, HOI21MiloslavDorda
člen RV, AO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
HOI21MiloslavDorda
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 219
Registrován: 11 led 2018, 10:37
Profese: student demokracie a meditace
Bydliště: Universum
Dal poděkování: 79 poděkování
Dostal poděkování: 70 poděkování

Re: JA ZUR EU – ABER NICHT UM JEDEN PREIS (8 podminek pro vstup Svycarska do EU)

Příspěvek od HOI21MiloslavDorda » 12 črc 2019, 14:36

To, o cem se zminujete, je jednani na rovinu, ktereho si velmi vazim a cenim.
(Preferuji nemeckou cenzuru na portalu gmx.de, ktera prispevek premaze vhodnym textem o poruseni podminek, a soucasne Vas o tom emailem informuje)
Clovek by nemel placenim dani prispivat na zivobyti tem, ____ "Nadeje na zvrat globalniho oteplovani je ve zmene celeho systemu,
kteri se povazuji za moudrejsi nez cely narod dohromady. ____ na takovy, co funguje lepe, jsme v nem zdravejsi, produktivnejsi,
Patrim do Svycarska - system s vysledky pro budoucnost. ____ a ten system je levnejsi a mirumilovnejsi." Paul Hawken

Odpovědět

Zpět na „Přímá demokracie“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host