Stránka 1 z 15

CF 19/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 00:00
od Martin.Kucera
Zahajuji referendum o změně Předpisu o zřízení komisí a odborů, která zavádí novu funkci vedoucího kanceláře strany.
Jednání je zahájeno na žádost Republikového výboru.
Navržené usnesení:
Celostátní fórum
Předkládání alternativních návrhů není možné. Ve věci nejsou jiné návrhy usnesení. Počíná doba na rozmyšlenou. Rozhodující hlasování bude zahájeno 31. 8. v 10.00 a ukončeno 3. 9. ve 22.00.

Prosím předkladatele návrhu o úvodní slovo.

Úvodní slovo navrhovatele
Závěrečné slovo odpůrce (vyjma bodu 4)

EDIT:
Vzhledem k tomu, že hlasování skončilo odročením na jednání celostátního fóra tak jednání pokračuje v tomto vlákně dál. Lhůta na podávání návrhů je do úterý 25.9.2018 včetně. Poté bude následovat doba na rozmyšlenou do čtvrtka 27.9.2018 včetně. Rozhodující hlasování potom proběhne od pátku 28.9.2018 od 10.00 do úterý 2.10.2018 do 22:00 hodin. Vzhledem k tomu, že na pátek připadá státní svátek je hlasování prodlouženo o jeden jeden den. Případné druhé kolo hlasování se bude konat od pátku 5.10.2018 od 10:00 hodin do pondělí 8.10.2018 do 22:00 hodin.

Do hlasování byl zahrnut alternativní návrh Vojtěcha Pikala
Návrh usnesení B píše:Celostátní fórum
 • schvaluje změny předpisu o zřízení komisí a odborů dle Přílohy,
 • stanovuje, že tyto změny vstupují v účinnost 30 dní po schválení.
Příloha píše:
 1. V § 1 odst. (1) se ruší písmeno d); ostatní písmena se přečíslují,
 2. V § 1 2 odst. (2) se před slovo "garanti" doplňuje text "kancelář,"
 3. § 3 včetně nadpisu nově zní:
  § 3 Kancelář a odbory
  Kancelář a odbory vykonávají správu stranických věcí. Republikové předsednictvo úkoluje a kontroluje vedoucího kanceláře a vedoucího odboru, pokud jde o jeho působnost, která není výlučná. Výlučnou působnost odborů stanoví prováděcí předpis.
 4. § 4 včetně nadpisu nově zní:
  § 4 Vedoucí kanceláře
  • (1) Republikové předsednictvo jmenuje a odvolává vedoucího kanceláře.
  • (2) Vedoucím kanceláře může být pouze osoba, která není členem strany.
  • (3) Vedoucí kanceláře ve vnitrostranické politice zachovává striktní neutralitu.
  • (4) Funkce vedoucího kanceláře je neslučitelná s jinou funkcí ve straně a placenou veřejnou funkcí; to neplatí o krátkodobých úlohách ve veřejném zájmu jako členství v okrskové volební komisi.
  • (5) Vedoucí kanceláře zajišťuje plnění strategie strany, měření výsledků, plnění úkolů uložených republikovým předsednictvem a koordinaci činností zahrnující více odborů.
 5. V § 5 se odst. (4) vypouští; následující odstavce se přečíslují.
Vyznačení změn píše: § 1 Zřízení orgánů strany
(1) Celostátní fórum zřizuje (čl. 8(5)b St) tyto odbory:
 • a) mediální odbor,
 • b) administrativní odbor,
 • c) technický odbor,
 • d) finanční odbor,
 • e)d) zahraniční odbor,
 • f)e) personální odbor.
(2) V rámci České pirátské strany dále působí kancelář, garanti a kluby, kteří nemají postavení orgánu strany.

Pravomoc a působnost

§ 3 Pravomoc odborůKancelář a odbory
Kancelář a odbory vykonávají správu stranických věcí. Republikové předsednictvo úkoluje a kontroluje vedoucího kanceláře a vedoucího odboru, pokud jde o jeho působnost, která není výlučná. Výlučnou působnost odborů stanoví prováděcí předpis.

§ 4 Vedoucí kanceláře
 • (1) Republikové předsednictvo jmenuje a odvolává vedoucího kanceláře.
 • (2) Vedoucím kanceláře může být pouze osoba, která není členem strany.
 • (3) Vedoucí kanceláře ve vnitrostranické politice zachovává striktní neutralitu.
 • (4) Funkce vedoucího kanceláře je neslučitelná s jinou funkcí ve straně a placenou veřejnou funkcí; to neplatí o krátkodobých úlohách ve veřejném zájmu jako členství v okrskové volební komisi.
 • (5) Vedoucí kanceláře zajišťuje plnění strategie strany, měření výsledků, plnění úkolů uložených republikovým předsednictvem a koordinaci činností zahrnující více odborů.
§ 5 Působnost odborů

(4) Finanční odbor působí v oblasti plánování financí strany, zejména spravuje pokladnu, dohlíží na toky peněz ve straně, vede účetnictví, sestavuje účetní uzávěrku, spolupracuje s finančním auditorem a zpracovává výroční finanční zprávu strany pro Poslaneckou sněmovnu České republiky.

(5)(4) Zahraniční odbor komunikuje s dalšími členy mezinárodního pirátského hnutí, zejména přináší v zahraničí osvědčené nápady do strany, vypracovává společný postup při projednávání mezinárodních problémů.

(6)(5) Personální odbor má na starosti zapojování dobrovolníků do činností strany, zejména práci s nováčky směřující k jejich osobnostnímu růstu a lepšímu uplatnění v rámci strany, správu přehledu schopností, dovedností a nabídek dobrovolníků a koordinaci hledání lidí vhodných na úkoly.

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 03:15
od Martin.Kucera
Hlavní jednatel republikového výboru upozornil, že v žádosti o projednání chyběla informace, že má být celostátním fórem projednáno v referendu. Opravil jsem tedy úvodní příspěvek, rozhodující hlasování započne již 31. 8.

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 11:21
od Martin.Kucera
Vzhledem k extrémně krátké době pro rozpravu bude možno diskutovat nejpozději od dnešní 18. hodiny, i kdyby do té doby nebylo dodáno úvodní slovo. (RP jsem zaurgoval.)

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 12:32
od Milos.Zmeskal
Já bych jen udělal krátké shrnutí situace.
Takže si tu ve zkrácené verzi projednávání (běží jen do 30. 8. a alternativní návrhy nejsou možné) odhlasuváváme, že si do čela odborů dáme člověka, kterej bude odpovědný RP, nikoliv CF a dokonce ani nebude člen strany. Vytvoříme (zřejmě placenou) pozici s obrovskou mocí, která bude pod kontrolou pouze 5 lidí. Tohle je čisté a nefalšované korporátní řešení a ani trochu se mi to nelíbí. A ještě o trochu víc se mi nelíbí forma, jakou se to děje.
Proto prosím hlasujte pro ODROČENÍ NA ŘÁDNÉ JEDNÁNÍ.

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 13:02
od Martin.Kucera
Oznámení moderátora:
Napomínám Miloše Zmeškala za nevyčkání na úvodní slovo.
(Nějak se tenhle nešvar rozmáhá.)

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 13:31
od Jana.Kolarikova
Martin.Kucera píše:
29 srp 2018, 11:21
Vzhledem k extrémně krátké době pro rozpravu bude možno diskutovat nejpozději od dnešní 18. hodiny, i kdyby do té doby nebylo dodáno úvodní slovo. (RP jsem zaurgoval.)
Martin.Kucera píše:
29 srp 2018, 13:02
Oznámení moderátora:
Napomínám Miloše Zmeškala za nevyčkání na úvodní slovo.
(Nějak se tenhle nešvar rozmáhá.)
To znamená, že pokud RP nedodá úvodní slovo, diskutovat se nebude?

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 14:24
od Jakub.Michalek
Ahoj, přísně vzato by návrh měl uvést republikový výbor, ale protože se tu čeká na republikové předsednictvo, tak si to beru na starost. ;)

Předložený návrh:
 • zlepší koordinaci projektů napříč více odbory,
 • odbřemení republikové předsednictvo, aby se mohlo soustředit na zásadní politické záležitosti, a nemuselo řešit tolik operativu.
Zřízením kanceláře:
 • bude posíleno projektové řízení, abychom věci dotahovali zdárně do konce,
 • sjednotíme finanční a vybrané byrokratické věci pod jednou střechou, aby se zlepšila zastupitelnost,
 • předsednictvo mělo pod sebou věci, za které ze zákona osobně zodpovídá.


Navrhované změny jsou patrné z obrázku níže (vyznačeny zeleně):
Vedouci-kancelare.png
Podrobné zdůvodnění:

V rámci šetření upgrade týmu, ale i z běžného fungování v denním režimu operativy Pirátské strany, je současné gesční rozdělení člen RP - příslušný přiřazený odbor nevyhovující, a to zejména z důvodů, že plnění strategie i běžné činnosti není často jednoodborové, ale “mezirezortní” (například projekt nalodění, který vyžaduje spolupráci personálního odboru, technického odboru a administrativního odboru nebo projekt transparentního účetnictví, který vyžaduje součinnost finančního odboru, technického odboru a také dalších odborů). Stejně tak řada požadavků vyplývající z úkolů RV či dokonce CF směrem na RP následně zasahuje více odborů. Jedna ze zásadních příležitostí pro zlepšení je možnost zvýšit profesionalitu a spolupráci odborů na plnění hlavních úkolů potřebných pro rozvoj strany, které vytyčuje republikové předsednictvo.

V praxi se ukázalo, že administrativní práci (typu obsluha datovky, proplácení atd.) lze sjednotit v jednom organizačním útvaru, proto se navrhuje zřízení celostátní kanceláře, díky čemuž bude zajištěna lepší zastupitelnost, lepší koordinace odborů a jednoznačná zodpovědnost vůči republikovému předsednictvu. Tento model je v organizacích i obvyklejší, než aby bylo více odborů podřízeno jednomu kolektivnímu orgánu. Jde zejména o činnosti, za které je republikové předsednictvo osobně zodpovědné na základě zákona jako statutární orgán (účetnictví, datovka), a tedy neměly by být přenášeny na jiné orgány.

Pro realizaci úkolů řešených vedoucími odborů není efektivní, ale ani splnitelné konstantní angažmá více členů RP v rámci řešení těchto úkolů, ani aby jeden člen RP měl neustálý přehled o vývoji a situaci v jednotlivých dotčených odborech. Člen předsednictva má mnohem větší přidanou hodnotu pro stranu v politických jednáních, mediálním vystupování a motivaci členské základny.

Dojde tak k lepšímu rozlišení úrovně vedení (RP), řízení (vedoucí kanceláře a odborů) a výkonu (zaměstnanci, dlouhodobí spolupracovníci, dobrovolníci), i když tyto role se samozřejmě někdy prolínají. Vedoucí kanceláře je placenou odbornou a nepolitickou funkcí, proto je vyloučeno jeho členství ve straně a zastávání funkcí v odborech a komisích. Protože cílem bylo zřídit exekutivní nepolitickou funkci, nebylo vhodné vyjmenované úlohy svěřovat statutárnímu místopředsedovi.

Tento návrh má jednomyslnou podporu republikového předsednictva, byl projednán republikovým výborem a jsem přesvědčen, že jde o krok správným směrem. Proto budu velmi rád, když ho také podpoříte a bude mít možnost fungování strany dále zlepšovat. Pokud bude návrh schválen, předložíme dále změnu organizačních předpisů na úrovni RV a vypíšeme otevřené výběrové řízení na vedoucího kanceláře.

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 14:56
od Petr.Vileta
Asi jsem někde přehlédl, jestli vedoucí kanceláře bude volen. Ruší se finanční odbor se svým voleným vedoucím, tak bych předpokládal, že člověk s mnohem vyšší mocí, vedoucí kanceláře OFFTOPICFakt kancléř? :o A bude mít knírek? :? volen prostě být musí. Ale napsané to nikde nevidím, proto se ptám.

Pokud má kancléř splňovat nějaká kvalifikační kritéria OFFTOPICnapř. bydliště v Praze, VŠ ekonomického směru a znalost dvou světových jazyků :P , klidně může proběhnout poptávkové řízení a následně ať CF rozhodne hlasováním, kdo z přihlášených bude zvolen. Nedovedu si představit, že o vydávání novin bude rozhodovat volený vedoucí MO, ale o penězích na ty noviny nevolený zaměstnanec, nečlen strany, zodpovědný pouze RP. Tedy ne, že bych trpěl nedostatkem představivosti, já si to představit umím, ale ty důvody, které k takovému řešení vedou se mi vůbec nelíbí.

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 15:05
od Stanislav.Stipl
Dávám procedurální návrh na prodloužení rozpravy o 1 týden. Vzhledem k závažnosti předkládané změny považuji za nepřijatelné, aby rozprava na půdě CF byla takto krátká.

Re: CF 18/2018 Změna ZřKO - vedoucí kanceláře strany

Napsal: 29 srp 2018, 15:15
od Martin.Smida
po mnohych setkanich a debatach s RP,RV,odbory a upgrade teamem Piratu (UTP) a nasledne analyze nejcasteji zmiňovaných problemu a zadrhelu vzesel navrh na zrizeni teto pozice. bude to takovy koordinator pro odbory,akcni meziclanek mezi vedenim a odbory,mozna by tomu nekdo jinej rikal sekretarka nebo manazer,to je vedlejsi.

hlavni je,ze tato potřeba vyplynula,abychom jako strana fungovali lip. efektivita neni sproste slovo.

toto je navrzene reseni. muzete ho zamitnout,tak,holt,budem hledat reseni jiny,ale ta potřeba lepsi koordinace mezi odbory nezmizí...

mozna se nakonec ukaze,ze ani tohle nezafunguje,tak jsme si vysnili,tak,holt, budem hledat reseni jiny.

ale my v UTP i v RV uprimne chceme fungujici a funkcni piratskou stranu. sbirame podnety a navrhy reseni poctive nekolik mesicu a kazdej se muze zapojit. a diky vsem,co to udelali,nebo se alespon zajimali.

ted je rada na clenske zakladne. verim,ze dobry umysl a snaha o upgrade naseho fungovani budou pochopeny.

a dejte si casu kolik potřebujete, my jsme ho tomu venovali taky spoustu ;)