KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, Predsedajici, @medialni-ulk, PKS Ustecky kraj, Krajsti predsedajici

Odpovědět
Uživatelský avatar
Michal.Ketner
Místní předsednictvo
Příspěvky: 2706
Registrován: 09 pro 2012, 13:16
Profese: Panda všeho druhu
Dal poděkování: 1834 poděkování
Dostal poděkování: 2947 poděkování

KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Michal.Ketner »

Zahajuji jednaní ve věci standardizaci přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Důvodem pro zahájení je návrh Vojty Karbana.

Návrhem usnesení je následující návrh Vojty Karbana:
Krajské fórum příjímá tyto pravidla příjmacího řízení

Pravidla pro přijímání členů
Čl. 1 Řízení o přijetí člena
(1) Za řízení o přijetí člena (dále jen „řízení“) se považuje proces, který vede k
hlasování o přijetí zájemce o členství (dále jen „zájemce“) do strany. Cílem
tohoto řízení je, aby mohlo krajské nebo místní předsednictvo rozhodnout
o přijetí zájemce v souladu s demokratickým minimem.
(2) Řízení je vedeno v souladu s těmito pravidly krajským předsednictvem,
nebo, chce-li se stát zájemce členem některého místního sdružení, přís-
lušným místním předsednictvem (dále jen „odpovědné předsednictvo“).
(3) Koordinátor krajského sdružení průběžně poučuje zájemce o průběhu řízení
a pomáhá mu se splněním podmínek pro hlasování o jeho přijetí (čl. 3
odst. 2).

Čl. 2 Zahájení řízení
(1) Řízení je zahájeno tím, že zájemce podá koordinátorovi krajského sdružení
vyplněnou členskou přihlášku a uvede, zda-li chce vstoupit do některého
místního sdružení a o které místní sdružená případně jde.
(2) Koordinátor krajského sdružení, kterému byla podána členská přihláška,
oznámí bez zbytečného odkladu zahájení řízení krajskému předsednictvu
a, chce-li se stát zájemce členem některého místního sdružení, příslušnému
místnímu předsednictvu.
(3) Řízení o přijetí člena nelze zahájit, pokud bylo v předchozích 90 dnech
ukončeno jiné řízení o stejné osobě.

Čl. 3 Hlasování o přijetí zájemce
(1) O přijetí zájemce rozhoduje odpovědné předsednictvo.
(2) Před hlasováním o příjetí zájemce je nutné, aby:
a) zájemce vytvořil příspěvek na technickém systému strany, kde se představí
a umožní členům krajského sdružení mu klást dotazy (dále jen „představení
člena“),
b) zájemce vyplnil dotazník pro zájemce o členství,
c) se zájemce zúčastnil aspoň jednoho zasedání krajského fóra,
d) koordinátor krajského sdružení zajistil poučení zájemce o obsahu stanov,
zejména o právech a povinnostech člena strany,
e) koordinátor krajského sdružení zajistil poučení zájemce o technických
systémech strany aspoň v rozsahu nutném pro obvyklý výkon práv a
povinností člena strany,
f) krajské předsednictvo obdrželo od koordinátora krajského sdružení vyplně-
nou členskou přihlášku,
chce-li se stát zájemce členem některého místního sdružení, je také nutné, aby:
g) se zájemce zúčastnil minimálně dvou zasedání místního fóra,
h) se krajské předsednictvo usneslo na doporučení, zda-li má příslušné místní
předsednictvo zájemce přijmout do strany, (dále jen „doporučení“)
i) bylo ukončeno jednání o vetu krajského fóra, pokud o něj krajské předsed-
nictvo požádá (čl. 4),
j) odpovědné místní předsednictvo obdrželo od koordinátora krajského
sdružení vyplněnou členskou přihlášku,
nechce-li se stát zájemce členem žádného místního sdružení, je také nutné, aby
k) se zájemce zúčastnil minimálně dvou zasedání krajského fóra.
(3) Odpovědné předsednictvo je povinno rozhodnout o přijetí člena nejpozději
45 dnů po splnění podmínek dle odst. 2.
(4) Krajské předsednictvo je povinno usnést se na doporučení (čl. 3 odst. 2 d)
nejpozěji 30 dnů po splnění podmínek dle odst. 2 bodů a, b a c.
(5) Krajské předsednictvo určuje usnesením způsob představení člena a obsah
dotazníku pro zájemce o členství (odst. 2 a, b) a může upřesnit rozsah
poučení dle odst. 2 bodů d, e.

Čl. 4 Veto krajského fóra
Pokud v rámci doporučení (čl. 3 odst. 2 d) krajské předsednictvo nedoporučí
místnímu předsednictvu přijetí člena, navrhne krajské předsednictvo krajskému
fóru projednat ukončení řízení v referendu (dále jen „veto krajského fóra“).

Čl. 5 Ukončení řízení
(1) Řízení končí hlasováním o přijetí člena nebo přijetím veta krajského fóra
(čl. 4).
(2) Řízení může také odpovědné předsednictvo usnesením ukončit předčasně,
takovéto rozhodnutí musí být odůvodněno.

Čl. 6 Zastupování
Je-li to nutné nebo účelné, může v řízení koordinátora krajského sdružení zas-
toupit jiná osoba k tomu pověřená předsedou krajského sdružení.
Odkaz na plne zneni na nextcloudu

Alternativni návrh od Miloslavy Karfilatové podpořen skupinou členů
Pravidla pro přijímání členů
Čl. 1 Řízení o přijetí člena
(1) Za řízení o přijetí člena (dále jen „řízení“) se považuje proces, který vede k
hlasování o přijetí zájemce o členství (dále jen „zájemce“) do strany. Cílem
tohoto řízení je, aby mohlo místní předsednictvo, případně krajské pokud v místě působení zájemce MS není, či zájemce chce být přijat krajským předsednictvem, rozhodnout o přijetí zájemce v souladu s demokratickým minimem.
(2) Řízení je vedeno v souladu s těmito pravidly předsednictvem místního sdružení, kterého se chce stát zájemce členem, případně krajským předsednictvem (dále jen „odpovědné předsednictvo“).
(3) Předsednictvo MS, KS ve spolupráci s Koordinátorem krajského sdružení průběžně poučuje zájemce o průběhu řízení a pomáhá mu se splněním podmínek pro hlasování o jeho přijetí (čl. 3
odst. 2).

Čl. 2 Zahájení řízení
(1) Řízení je zahájeno tím, že zájemce projeví zájem o členství a představí se na technickém systému strany (Nalodění, Forum) a uvede, zda chce vstoupit do některého místního sdružení, a o které místní sdružení případně jde.
(2) Koordinátor krajského sdružení, kontaktuje zájemce a oznámí bez zbytečného odkladu zahájení řízení příslušnému místnímu předsednictvu chce-li se stát zájemce členem některého místního sdružení, nebo krajskému předsednictvu pokud v místě působení MS není, či zájemce projeví zájem být přijat krajským předsednictvem.

(3) Řízení o přijetí člena nelze zahájit, pokud bylo v předchozích 90 dnech
ukončeno jiné řízení o stejné osobě.

Čl. 3 Hlasování o přijetí zájemce
(1) O přijetí zájemce rozhoduje odpovědné předsednictvo.
(2) Před hlasováním o přijetí zájemce je nutné, aby:
a) zájemce vyplnil dotazník pro zájemce o členství, který mu pošle koordinátor, případně člen předsednictva MS, KS prostřednictvím technického systému (Forum) a členové MS, případně KS mohou posílat doplňující dotazy.
b) se zájemce zúčastnil aspoň 2 zasedání příslušného MS, případně 1 zasedání MS a jiných akcí MS (volební kampaň, Úklid), pokud jsou zasedání MS méně častá, a zúčastnit se 1 krajského zasedání.
c) odpovědné místní předsednictvo , resp. krajské předsednictvo obdrželo od zájemce vyplněnou členskou přihlášku.
Nechce-li se stát zájemce členem žádného místního sdružení, je také nutné, aby se zájemce zúčastnil minimálně dvou zasedání krajského fóra.
(3) Odpovědné předsednictvo je povinno rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí člena nejpozději na nejbližším zasedání pokud možno za jeho přítomnosti, nejdéle do 30 dnů po splnění podmínek dle odst. 2. Nepřijetí musí být žadateli podrobně zdůvodněno.

Čl. 4 Úloha krajského předsednictva
a) Krajské předsednictvo určuje usnesením způsob představení člena a obsah
dotazníku pro zájemce o členství (odst. 3 a)
b) Pokud v rámci řízení o přijetí člena (čl. 3 odst. 2 d) krajské předsednictvo zjistí skutečnosti o zájemci, které jsou v rozporu s přijetím, oznámí to bezodkladně místnímu předsednictvu, které je prověří a vezme při hlasování v potaz, případně ukončí řízení.

Čl. 5 Ukončení řízení
(1) Řízení končí hlasováním o přijetí člena příslušným předsednictvem. Výsledek může být kladný, v tom případě se zájemce stává členem dnem, kdy edit uhradil členský příspěvek. Pokud je výsledek negativní, zájemce není přijat. Řízení může být ukončeno předčasně na žádost žadatele nebo z důvodů dl. Čl. 4
Čl. 6 Práva a povinnosti nového člena

a) Koordinátor krajského sdružení zajistil poučení nového člena o obsahu stanov,
zejména o právech a povinnostech člena strany.
b) Koordinátor krajského sdružení zajistí poučení nového člena o technických
systémech strany v rozsahu nutném pro obvyklý výkon práv a
povinností člena strany.
c) Nový člen musí do 30 dnů od hlasování o přijetí zaplatit členský příspěvek, jinak je přijímací řízení neplatné a musí se opakovat od začátku po uplynutí lhůty 90 dnů dle čl. 2 odst. 3
EDIT1 Přidání alternativního návrhu


Jiné návrhy usnesení lze podávat do 18. 4. 2019 22:00. Následuje doba na rozmyšlenou délky 24 hodin.

Jednat budeme na internetu.

1.kolo rozhodující hlasování se bude konat od 19. 4. 2019 22:00 do 22. 4. 2019 22:00
Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal.Ketner za příspěvek:
Vojtech.Karban
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GM/IT/MU/S/CS/P/SS d--- s+:+ a? C++++ U++ P+ L++ E--- W++ N* o-- w--- K+++++ O- M-- V- PS+++ PE-- Y ++ PGP+ t+ 5+ X+ R+++ !tv b+++ DI- D+++ G++++ e h+ r-- z*
------END GEEK CODE BLOCK------

Uživatelský avatar
Jan.Kotas
Člen KS Ústecký kraj
Příspěvky: 117
Registrován: 01 zář 2010, 18:13
Profese: Vývoj systémů autonomního řízení
Dal poděkování: 51 poděkování
Dostal poděkování: 89 poděkování

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Jan.Kotas »

Čl. 4 Veto krajského fóra
Pokud v rámci doporučení (čl. 3 odst. 2 d) krajské předsednictvo nedoporučí
místnímu předsednictvu přijetí člena, navrhne krajské předsednictvo krajskému
fóru projednat ukončení řízení v referendu (dále jen „veto krajského fóra“).

Odkazuje se na doporučení, ale v čl. 3 odst 2 d)
d) koordinátor krajského sdružení zajistil poučení zájemce o obsahu stanov,
zejména o právech a povinnostech člena strany,

...jestli si dobře text vykládám, tak je bod d) o informování koordinátorem stanovy práva, povinnosti a systém atd.
Nechybí vám tam odstavec, že koordinátor na základě schůzky vydá doporučení?
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jan.Kotas za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Karban, Frantisek.Navrkal

Vojtech.Karban
Člen KS Ústecký kraj
Příspěvky: 156
Registrován: 04 zář 2013, 09:43
Profese: OSVČ - Czechseedbank.eu
Bydliště: Mánesova 36, Ústí nad Labem
Dal poděkování: 134 poděkování
Dostal poděkování: 112 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Vojtech.Karban »

Ano Jendo, máš pravdu, děkuji, samozřejmě tam má být čl.3 odst 2h)
Děkuji za kontrolu a prosím o opravdu znění...
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Karban za příspěvek:
Frantisek.Navrkal

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 4575
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr a poslanec
Dal poděkování: 9508 poděkování
Dostal poděkování: 5366 poděkování

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Vojtech.Karban píše:
17 dub 2019, 16:35
Ano Jendo, máš pravdu, děkuji, samozřejmě tam má být čl.3 odst 2h)
Děkuji za kontrolu a prosím o opravdu znění...
Na Nextcloud jsem opravil. Udělal jsme tam další drobné technické změny. Diff předchozí a nové verze je také v odkazované složce na Nextcloud.

Prosím teda Vojtu, aby nové znění zkontroloval a kdyžtak vzal za své.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Frantisek.Navrkal za příspěvek:
Vojtech.Karban
Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil

Uživatelský avatar
Michal.Ketner
Místní předsednictvo
Příspěvky: 2706
Registrován: 09 pro 2012, 13:16
Profese: Panda všeho druhu
Dal poděkování: 1834 poděkování
Dostal poděkování: 2947 poděkování

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Michal.Ketner »

No hlavne byste se tu meli prestat vykecavat dokud prekladatel nezverejni uvodni slovo, ale dejme tomu, že vám to tu nechám, takže prosím Vojtu at se vyjadří jestli výsledný Franty navrh bere za svůj a následne k němu přidal úvodní slovo.
-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.1
GM/IT/MU/S/CS/P/SS d--- s+:+ a? C++++ U++ P+ L++ E--- W++ N* o-- w--- K+++++ O- M-- V- PS+++ PE-- Y ++ PGP+ t+ 5+ X+ R+++ !tv b+++ DI- D+++ G++++ e h+ r-- z*
------END GEEK CODE BLOCK------

Uživatelský avatar
Miloslava.Karfilatova
Místní předsednictvo
Příspěvky: 120
Registrován: 13 črc 2018, 08:53
Profese: Personalistka
Dal poděkování: 535 poděkování
Dostal poděkování: 274 poděkování

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Miloslava.Karfilatova »

Ahoj, Piráti a Pirátky z Ústeckého kraje,
velice si vážím práce Vojtěcha Karbana, kterou věnoval přípravě návrhu na Pravidla pro příjímání nových členů, nicméně na základě předchozích debat mám za to, že pořád nevystihuje to, o co odpůrcům stávající "krajských zvyklostí" šlo a co chtěli změnit. Tedy návrat k větší samostatnosti MS a menšíme vlivu PKS na proces přijímání nových členů. Jelikož se v našem kraji nepotvrdily obavy, že po úspěšných volbách do parlamentu v roce 2017 bude počet žadatelů extrémně stoupat, ani pokud vím, nebyly zaznamenány žádné pokusy o infiltraci nekalých živlů do strany, podávám protinávrh, který vychází ze stanov Pirátské strany a je v podstatě jen doplněn o procesy a odpovědnosti, tak jak jsou v našem kraji vzhledem k počtu členů a rozloze proveditelné. Pokud se Vám můj návrh líbí, prosím o palce na podporu, aby byl tento návrh hlasovatelný. Děkuji všem předem.

Pravidla pro přijímání členů
Čl. 1 Řízení o přijetí člena
(1) Za řízení o přijetí člena (dále jen „řízení“) se považuje proces, který vede k
hlasování o přijetí zájemce o členství (dále jen „zájemce“) do strany. Cílem
tohoto řízení je, aby mohlo místní předsednictvo, případně krajské pokud v místě působení zájemce MS není, či zájemce chce být přijat krajským předsednictvem, rozhodnout o přijetí zájemce v souladu s demokratickým minimem.
(2) Řízení je vedeno v souladu s těmito pravidly předsednictvem místního sdružení, kterého se chce stát zájemce členem, případně krajským předsednictvem (dále jen „odpovědné předsednictvo“).
(3) Předsednictvo MS, KS ve spolupráci s Koordinátorem krajského sdružení průběžně poučuje zájemce o průběhu řízení a pomáhá mu se splněním podmínek pro hlasování o jeho přijetí (čl. 3
odst. 2).

Čl. 2 Zahájení řízení
(1) Řízení je zahájeno tím, že zájemce projeví zájem o členství a představí se na technickém systému strany (Nalodění, Forum) a uvede, zda chce vstoupit do některého místního sdružení, a o které místní sdružení případně jde.
(2) Koordinátor krajského sdružení, kontaktuje zájemce a oznámí bez zbytečného odkladu zahájení řízení příslušnému místnímu předsednictvu chce-li se stát zájemce členem některého místního sdružení, nebo krajskému předsednictvu pokud v místě působení MS není, či zájemce projeví zájem být přijat krajským předsednictvem.

(3) Řízení o přijetí člena nelze zahájit, pokud bylo v předchozích 90 dnech
ukončeno jiné řízení o stejné osobě.

Čl. 3 Hlasování o přijetí zájemce
(1) O přijetí zájemce rozhoduje odpovědné předsednictvo.
(2) Před hlasováním o přijetí zájemce je nutné, aby:
a) zájemce vyplnil dotazník pro zájemce o členství, který mu pošle koordinátor, případně člen předsednictva MS, KS prostřednictvím technického systému (Forum) a členové MS, případně KS mohou posílat doplňující dotazy.
b) se zájemce zúčastnil aspoň 2 zasedání příslušného MS, případně 1 zasedání MS a jiných akcí MS (volební kampaň, Úklid), pokud jsou zasedání MS méně častá, a zúčastnit se 1 krajského zasedání.
c) odpovědné místní předsednictvo , resp. krajské předsednictvo obdrželo od zájemce vyplněnou členskou přihlášku.
Nechce-li se stát zájemce členem žádného místního sdružení, je také nutné, aby se zájemce zúčastnil minimálně dvou zasedání krajského fóra.
(3) Odpovědné předsednictvo je povinno rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí člena nejpozději na nejbližším zasedání pokud možno za jeho přítomnosti, nejdéle do 30 dnů po splnění podmínek dle odst. 2. Nepřijetí musí být žadateli podrobně zdůvodněno.

Čl. 4 Úloha krajského předsednictva
a) Krajské předsednictvo určuje usnesením způsob představení člena a obsah
dotazníku pro zájemce o členství (odst. 3 a)
b) Pokud v rámci řízení o přijetí člena (čl. 3 odst. 2 d) krajské předsednictvo zjistí skutečnosti o zájemci, které jsou v rozporu s přijetím, oznámí to bezodkladně místnímu předsednictvu, které je prověří a vezme při hlasování v potaz, případně ukončí řízení.

Čl. 5 Ukončení řízení
(1) Řízení končí hlasováním o přijetí člena příslušným předsednictvem. Výsledek může být kladný, v tom případě se zájemce stává členem dnem, kdy edit uhradil členský příspěvek. Pokud je výsledek negativní, zájemce není přijat. Řízení může být ukončeno předčasně na žádost žadatele nebo z důvodů dl. Čl. 4
Čl. 6 Práva a povinnosti nového člena

a) Koordinátor krajského sdružení zajistil poučení nového člena o obsahu stanov,
zejména o právech a povinnostech člena strany.
b) Koordinátor krajského sdružení zajistí poučení nového člena o technických
systémech strany v rozsahu nutném pro obvyklý výkon práv a
povinností člena strany.
c) Nový člen musí do 30 dnů od hlasování o přijetí zaplatit členský příspěvek, jinak je přijímací řízení neplatné a musí se opakovat od začátku po uplynutí lhůty 90 dnů dle čl. 2 odst. 3
Naposledy upravil(a) Miloslava.Karfilatova dne 18 dub 2019, 15:38, celkem upraveno 2 x.

Uživatelský avatar
Vaclav.Zidek
Republikový výbor
Příspěvky: 1501
Registrován: 06 dub 2018, 18:25
Profese: OSVČ
Dal poděkování: 1419 poděkování
Dostal poděkování: 2025 poděkování

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Vaclav.Zidek »

Miloslava.Karfilatova píše:
18 dub 2019, 12:35
a) Koordinátor krajského sdružení zajistil poučení nového člena o obsahu stanov,
zejména o právech a povinnostech člena strany.
b) Koordinátor krajského sdružení zajistí poučení nového člena o technických
systémech strany v rozsahu nutném pro obvyklý výkon práv a
povinností člena strany.
c) Nový člen musí do 30 dnů od hlasování o přijetí zaplatit členský příspěvek, jinak je přijímací řízení neplatné a musí se opakovat od začátku po uplynutí lhůty 90 dnů dle čl. 2 odst. 3
Jako koordinátor mám jen dotaz. "zajistí poučení nového člena" - myslí se vysvětlí mu to, nebo naučí ho to. To je podstatný rozdíl a nerad bych byl zodpovědný za uchazečovu schopnost učit se. A také není možné, abych s nim absolvoval "každé" hlasování, nebo každý zápis na fóru, dokud se to nenaučí. :-) (stejnou výtku jsem měl i k původnímu návrhu, když se projednával)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vaclav.Zidek za příspěvek:
Frantisek.Navrkal
Václav Židek

Telefon: 775 198 038, Email: vaclav.zidek@pirati.cz
Facebook: https://www.facebook.com/vaclav.zidek

Uživatelský avatar
Frantisek.Navrkal
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 4575
Registrován: 11 kvě 2012, 23:42
Profese: datový inženýr a poslanec
Dal poděkování: 9508 poděkování
Dostal poděkování: 5366 poděkování

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Frantisek.Navrkal »

Nechť si to autorka nebere osobně, ale návrh @Miloslava.Karfilatova je jak obsahově tak formou velice nekvalitní.

Navrhuji prodloužit dobu pro navrhování a navazující lhůty a termíny o týden.
Flamewar does not determine who is right - only who is left.
Moje poslancování: poslanecký report, stránka na Facebooku, Twitter profil

Vojtech.Karban
Člen KS Ústecký kraj
Příspěvky: 156
Registrován: 04 zář 2013, 09:43
Profese: OSVČ - Czechseedbank.eu
Bydliště: Mánesova 36, Ústí nad Labem
Dal poděkování: 134 poděkování
Dostal poděkování: 112 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Vojtech.Karban »

Frantisek.Navrkal píše:
17 dub 2019, 18:03
Vojtech.Karban píše:
17 dub 2019, 16:35
Ano Jendo, máš pravdu, děkuji, samozřejmě tam má být čl.3 odst 2h)
Děkuji za kontrolu a prosím o opravdu znění...
Na Nextcloud jsem opravil. Udělal jsme tam další drobné technické změny. Diff předchozí a nové verze je také v odkazované složce na Nextcloud.

Prosím teda Vojtu, aby nové znění zkontroloval a kdyžtak vzal za své.

Návrh přijímám za svůj, následuje úvodní slovo:
Vzhledem k současnému nárůstu počtu členů a zřízení místních sdružení vnímám potřebu postupného přenášení odpovědnosti i procesů na předsednictva místních sdružení, které o to i žádají. Vzhledem k faktu, že některá místní sdružení a jejich předsednictva jsou poměrně "mladá" a není tedy předpoklad dlouhodobých zkušeností a řádných znalostí předpisů a procesů, rád bych ponechal v procesu přijímání určitou pojistku, aby mohlo krajské předsednictvo v případě podezření či potřeby zasáhnout. Tento prvek vnímám opravdu čistě jen jako pojistku, aby byla zajištěna rovná práva pro všechna MS a neobjevila se nám zde lobistická skupina, která si do MS nacpe 20 lidí a dostane tak v podstatě celý kraj pod kontrolu. PKS je složeno ze zástupců všech částí našeho regionu, aby pokrývalo potřeby místně příslušných MS.

Prosím současné členy o zodpovědnost a ne zbrklý přístup. V momentě přechodu na tento nový systém bych tedy opravdu rád zachoval, případně alespoň na čas nutnost doporučení PKS. Jak zkušenost z minulosti ukázala, některá MS celkem rychle narostla, trošku na úkor druhých (kterým nebyli doručeny kontakty na zájemce a příznivce) a mohlo by to tedy vyvolat oprávněnou obavu z podobné zkušenosti v budoucnu. Pojďme být zodpovědní, ne jen bažit po právu na něco o čem pořádně ani nevíme jak funguje.

Pojďme se společně učit a případně tento systém na základě reálných zkušeností v budoucnu měnit, dle potřeb celého kraje. Osobně budu velmi rád, pokud budu moci proces přijímání v budoucnu svěřit plně do rukou PMS, zatím však tato doba pro mne ještě nenastala, ale velmi rád se nechám přesvědčit o opaku.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Vojtech.Karban za příspěvky (celkem 2):
Frantisek.Navrkal, Petr.Rysler

Petr.Rysler
Člen KS Ústecký kraj
Příspěvky: 152
Registrován: 02 srp 2018, 13:38
Profese: Restaurater
Dal poděkování: 423 poděkování
Dostal poděkování: 228 poděkování

Re: KF ÚsK 7/2019 Standardizace přijímacího řízení v rámci krajského sdružení i místních sdružení

Příspěvek od Petr.Rysler »

Dovolím si svůj pohled, pokud se pletu, tak mě prosím opravte.
návrh 1.možnost KS zasáhnout do přijímání členů, jen prosím o info, jak by probíhalo hlasování KF
návrh2. přijetí členů zcela na ms, pokud se tam zájemce přihlásí.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Rysler za příspěvky (celkem 3):
Miloslava.Karfilatova, Kamil.Pikal, Hana.Vodrazkova

Odpovědět

Zpět na „Krajské fórum Ústecký kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Janka.Michailidu a 1 host