Stránka 1 z 5

KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 21 led 2020, 14:46
od Jan.Hora
Na základě úspěšného členského podnětu zahajuji rozpravu ve věci zřízení krajských přezkumných orgánů.

Návrh usnesení dle členského podnětu:
KS Praha zřizuje
  1. krajskou kontrolní komisi,
  2. krajskou rozhodčí komisi.
KS Praha

1. zřizuje v rámci své oblastní působnosti
- krajský kontrolní tým (dále jen „KT Praha“),
- krajskou rozhodčí komisi (dále jen „RK Praha“),

2. stanoví, že týmy uvedené v bodě 1 se řídí následujícími zásadami:
- jsou voleny krajským fórem Praha,
- zvolen může být člen krajského sdružení Praha či registrovaný příznivec KS Praha,
- každý tým má 3 až 7 členů, z toho 3 členové týmu jsou také členy strany,
- funkce v KT Praha nebo RK Praha jsou neslučitelné jednak navzájem, jednak s funkcemi uvedenými v čl. 6 odst. 10 stanov (vedoucí odboru, člen RV, RP, celostátní KK nebo RK) a dále s funkcí člena PKS a vedoucího krajského odboru Praha, pokud je zřízen,

3. ukládá PKS Praha, místním sdružením a všem týmům, které KS Praha nebo jeho MS zřídily a jim podřízeným týmům,
- na žádost člena KT Praha poskytnout mu přístup ke všem dokumentům, které mají k dispozici a které se činnosti v rámci KS Praha týkají; ti jsou povinni je na požádání zpřístupnit a sdělit místo, na kterém se ukládají,
- zajistit zřízení přístupu KT Praha do všech částí informačních systémů v rámci KS Praha v režimu ke čtení a dále k informacím o nastavení používaných systémů v rámci KS Praha a informacím o tom, kdo a v jakém rozsahu má k těmto systémům přístup,
- poskytnout součinnost potřebnou k plnění úkolů KT Praha a RK Praha,
- umožnit členům PKS Praha, KT Praha, členům Parlamentu ČR zvoleným v Praze a členům ZHMP přístup na jejich jednání, pokud o to požádají (bez hlasovacího práva analogicky § 28 organizačního řádu);
oprávnění podle tohoto bodu se nevztahují na porady KT Praha, RK Praha a obsah soukromých zpráv,

4. ukládá KT Praha:
- dohlížet na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany v rámci KS Praha,
- přijímat oznámení o porušení předpisů včetně oznámení o podezření z korupce mezi představiteli strany v rámci KS Praha,
- pokusit se vždy o smírné řešení sporu, ledaže by takový postup zmařil vyšetřování, a dát druhé straně možnost uvést její vyjádření,
- vyřizovat věci citlivě, kompetentně a bez zbytečného odkladu ve lhůtě, která zpravidla nepřesahuje 30 dnů,
- poskytovat členům sdružení předběžné informace v co nejvíce objektivní podobě včetně stanovisek a argumentů obou stran,
- zajistit, že zpravodajem nebude osoba, u které je důvod pochybovat o nestrannosti,
- projednat konkrétní prověřovanou věc s KK strany, pokud si to KK strany vyžádá svým odůvodněným usnesením,
- zajistit, aby členové KT Praha zachovávali mlčenlivost o důvěrných informacích podle organizačního řádu (§ 26) a nakládali s důvěrnými informacemi až po té, kdy uzavřou se stranou písemnou dohodu o mlčenlivosti (NDA),
- podávat stížnosti KK strany jménem KS Praha v případech, kde na tom shledá významný zájem pro fungování KS Praha, kde lze předpokládat úspěch ve věci a kde nebyla zjednána náprava nebo takové náprava zjevně nedostačuje; tím není dotčené ustanovení vnitřního předpisu (např. § 10 pravidel pro příspěvek),
- poskytnout potřebnou součinnost k vedení rozhodčího řízení před RK Praha a RK strany,
- přednést čtvrtletně zprávu KS Praha o své činnosti za uplynulé čtvrtletí,

5. ukládá RK Praha:
- plnit úkoly rozhodčí komise dle rozhodčího řádu v rámci KS Praha v jím definované působnosti (§ 22), a od okamžiku naplnění této komise předepsaným počtem členů a ve vztahu ke stížnostem, které jí byly podány po tomto okamžiku,
- zajistit, aby členové RK Praha zachovávali mlčenlivost o důvěrných informacích podle organizačního řádu (§ 26) a nakládali s důvěrnými informacemi až po té, kdy uzavřou se stranou písemnou dohodu o mlčenlivosti (NDA),
- rozhodovat v první instanci o stížnostech, kde je dána její působnost; v odvolacích řízeních rozhoduje RK strany; odvolání je třeba podat RK strany do 15 dnů ode dne doručení nálezu RK Praha,
- postoupit dokumentaci v řízeních o odvolání RK strany a plnit jiné úkoly potřebné k řádnému vedení odvolacího řízení,
- přednést čtvrtletně zprávu KS Praha o své činnosti za uplynulé čtvrtletí,

6. žádá PKS Praha, aby rozpočtovým opatřením zřídilo nové položky
- pro náklady KK Praha, případně RK Praha, a to zejména s ohledem na povinnost stěžovatele uhradit náklady řízení nebo zálohu na ně,
- pro zajištění mediace a smírného řešení sporů v rámci KS Praha.

7. ukládá PKS Praha, aby svolalo volbu členů zřizovaných týmů do 30 dnů od schválení tohoto usnesení a zajistilo odpovídající zaškolení nových členů,

8. žádá kluby Pirátů v ZHMP a v ZMČ HMP, aby plnily úkoly podle bodu 3 obdobně,

9. žádá členy strany a registrované příznivce zařazené do KS Praha, aby poskytli součinnost potřebnou k plnění úkolů KT Praha,

10. žádá republikové předsednictvo, aby v rámci přípravy návrhů změn vnitřních předpisů strany a po konzultaci s krajskými sdruženími zvážilo návrh jednotné úpravy krajských přezkumných orgánů.
aktualizováno dle návrhu předkladatele: viewtopic.php?p=687690#p687690

Další možností v hlasování ukončení jednání bez přijetí usnesení.

V případě že budou navržena alternativní usnesení a získají podporu, budou doplněna do tohoto postu.

Vzhledem k rozsahu tématu doba rozpravy poběží do 7.2.2020 21.2.2020 28.2.2020 26.3.2020

Hlasování bude zahájeno 7.2.2020 21.2.2020 28.2.2020 27.3.2020 v 10h a bude trvat nejméně 72 hodin.

V případě že budou předloženy a potřebnou hranici v hlasování překonají i alternativní návrhy dojde tedy i na druhé kolo, bude zahájeno 14.2.2020 28.2.2020 6.3.2020 3.4.2020 a bude taktéž trvat 72 hodin

Tímto prosím navrhovatele @Jakub.Michalek o úvodní slovo. Ostatní prosím aby se zdrželi diskuse do doby, než bude úvodní slovo předneseno.

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 21 led 2020, 14:59
od Jakub.Michalek
Ahoj vsichni,

krajske sdruzeni Praha roste a bylo by podle meho nazoru na miste, abychom prevzali vetsi zodpovednost za chod naseho sdruzeni.

KS Praha ma 242 clenu, 15 mistnich sdruzeni, primatora, 5 poslancu, 7 uvolnenych zastupitelu na Magistratu, 2 starosty, 2 mistostarosty a radu radnich, desitky clenu dozorcich rad. Presto jsou nase zalezitosti reseny primarne celostatnimi prezkumnymi organy, ktere maji hodne prace a v nekterych pripadech se hure orientuji v prazskych realiich. Z hlediska subsidiarity je jasne, ze KS Praha je jiz dost velke, aby si zridilo vlastni kontrolni a rozhodci organ. Proto jsem zalozil tento clensky podnet a navrhuju, aby krajske forum Praha zridilo vlastni kontrolni a rozhodci komisi.

Domnivam se, ze je take ferove, abychom si sve pripadne spory vyresili doma ve sdruzeni a nezatezovali tim zbytek republiky. Zaroven bychom meli vybrat lidi, kteri budou veci resit citlive, kompetentne a soucasne poskytovat celemu sdruzeni pravdive a objektivni informace, na ktere se mohou clenove spolehnout. Soucasne pripadna vyjadreni by mela byt od nasich zastupitelu vyzadana pouze v pripade, kdy je zde vazne podezreni, abychom si vlastni zastupitele nezahlcovali. Take diky tomu vyresime problem dlouhodobe necinnosti v nekterych stiznostech tykajici se Prahy.

Ke zrizeni komisi mame pravomoc podle stanov, pricemz podle predpisu bude mozne se proti rozhodnuti krajske rozhodci komise odvolat k celostatni rozhodci komisi, ktera take bude moci pripad prevzit z vlastni iniciativy. Soucasne RP pripravuje moznost externi mediace sporu, ktera se s tim nijak nevylucuje, ale naopak doplnuje.

Po zrizeni komise by bylo dobre, aby se prihlasili kompetentni kandidati. Verim, ze kvalitni cinnost kontrolnich organu v Praze pomuze zlepsit nasi praci, odbornou kontrolu stranickych veci, informovani clenu i vztahy ve sdruzeni.

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 21 led 2020, 15:04
od Adam.Jaros
Dávám tímto procedurální návrh na uzavření rozpravy do doby, než dojde k vyřešení předběžných otázek KK směrem k RK.

Z diskuze ve vlákně s podnětem vyplývá, že zatím neexistuje shoda na tom, jestli takové komise opravdu lze zřídit a v jakém budou vztahu k dalším orgánům strany. Tímto návrhem bych chtěl ušetřit alespoň trochu času diskutujím, protože bychom se měli od čeho odpíchnout. Díky za zvážení.

EDIT: Přidal jsem odkaz na předběžné otázky.

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 21 led 2020, 15:10
od Jan.Hora
Registruji procedurální návrh - pokud se do 22.1. 15:04 nevysloví nikdo proti, bude návrh konsensuálně schválen.

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 21 led 2020, 15:18
od Kornelia.Gottmannova
Nejsem tak silná v procedurách, takže se nevyjadřuji ke uzavření rozpravy. Co se týče zřízení krajských přezkumných orgánů jsem pro. Přesně z důvodů, které Jakub popisuje. A můžu to říct s čistým svědomím, protože jsem se měla možnost účastnit jednání rozhodčí komise V Ostravě a měla jsem z toho velmi dobrý pocit. Takže jsem pro ne proto, že by to teď nefungovalo, ale proto, že rosteme. A také vypadá, že se my Pražáci můžeme něco naučit od těch, co už to dělají. Potřebujeme tu strukturu, máme potřebné know-how, dokážeme ho sdílet (věřím) a snad se nám podaří najít podobně kvalitní lidi, jaké už máme v celostátním měřítku.

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 21 led 2020, 17:51
od Karel.Nejedlik
Souhlasím se s zřízení krajské KK - to mi dává velký smysl. Úplně mi zatím není jasný záměr se řízením lokální RK. Rád o tom budu diskutovat - jen nevím, zda nebude pozastavena rozprava. OFFTOPICSamozřejmě se můj názor může změnit podle toho, jak se vyjasní sporné otázky, které již byly položeny k RK. I když pokud by byla potřeba změna předpisů, tak se bude muset zapojit ještě RV... a to by mohlo ještě nějaký čas trvat.

Aktuálně bych v případném hlasování tedy chtěl podpořit jen vznik krajské KK. Než něco navrhnu, tak navrhuji dát si kolečko byrokratické férovky. OFFTOPIC
Napadá mě vícero metod, jak se dostat k cíly. Zde krátký výčet:
1. Navrhnu alternativní usnesení: "KS Praha zřizuje krajskou kontrolní komisi." Pak prosím o info, zda mám podnět již založit, když se plánuje pozastavení rozpravy nebo zda mám vyčkat. A zda stačí palečky k příspěvku pro získání podpory. Do již probíhajícího hlasování by měla stačit polovina hlasů oproti zahájení jednání, pokud tedy Jakub sháněl 32, tak na todle by stačilo 16.
2. Myslím, že by se dal tento návrh realizovat i jako návrh postupu, aby se o zřízení krajských komisí hlasovalo jednotlivě (lze implementovat vícero způsoby - například nastavením hlasováním ala A. pro zřízení obou komisí, B. pro zřízeni jen KK, C. pro zřízeni je RK, D. proti zřízení obou krajských komisí, E. zdržuji se).
3. Tak jak návrh formuloval Jakub se imho hlasuje o obou komisích zároveň. Ale tak pořád by to přímo Jakub mohl přeformulovat... Předpokládám, že z další diskuze tak jako tak vypadne jeho záměr.

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 21 led 2020, 17:52
od Roman.Kucera
Pirátská Praha sobě!
Já doufám, že mimo Prahu je ještě dost rozumných Pirátů a zarazí to.
Jinak to, že je v KK hodně Pražáků, je tím, že tam jsou ti REBELOVÉ, kterým se poměry v Prase nelíbí. Moji milí Piráti, myslete!

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 21 led 2020, 20:45
od Ondrej.Vojta
Karel.Nejedlik píše:
21 led 2020, 17:51
Souhlasím se s zřízení krajské KK - to mi dává velký smysl. Úplně mi zatím není jasný záměr se řízením lokální RK. Rád o tom budu diskutovat - jen nevím, zda nebude pozastavena rozprava. OFFTOPICSamozřejmě se můj názor může změnit podle toho, jak se vyjasní sporné otázky, které již byly položeny k RK. I když pokud by byla potřeba změna předpisů, tak se bude muset zapojit ještě RV... a to by mohlo ještě nějaký čas trvat.

Aktuálně bych v případném hlasování tedy chtěl podpořit jen vznik krajské KK. Než něco navrhnu, tak navrhuji dát si kolečko byrokratické férovky. OFFTOPIC
Napadá mě vícero metod, jak se dostat k cíly. Zde krátký výčet:
1. Navrhnu alternativní usnesení: "KS Praha zřizuje krajskou kontrolní komisi." Pak prosím o info, zda mám podnět již založit, když se plánuje pozastavení rozpravy nebo zda mám vyčkat. A zda stačí palečky k příspěvku pro získání podpory. Do již probíhajícího hlasování by měla stačit polovina hlasů oproti zahájení jednání, pokud tedy Jakub sháněl 32, tak na todle by stačilo 16.
2. Myslím, že by se dal tento návrh realizovat i jako návrh postupu, aby se o zřízení krajských komisí hlasovalo jednotlivě (lze implementovat vícero způsoby - například nastavením hlasováním ala A. pro zřízení obou komisí, B. pro zřízeni jen KK, C. pro zřízeni je RK, D. proti zřízení obou krajských komisí, E. zdržuji se).
3. Tak jak návrh formuloval Jakub se imho hlasuje o obou komisích zároveň. Ale tak pořád by to přímo Jakub mohl přeformulovat... Předpokládám, že z další diskuze tak jako tak vypadne jeho záměr.
Připojuji se ke Karlu Nejedlíkovi a rád bych apeloval na to, aby bylo případně možné hlasovat o obou zvažovaných orgánech jednotlivě. Nejlépe, kdyby byl Jakub ochoten návrh přeformulovat. Díky!

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 22 led 2020, 19:17
od Petr.Daubner
Souhlasím s Ondrou. Rovněž se mi zdá lepší, aby se o obou komisích hlasovalo odděleně. Přeformulovat by to šlo tak, aby šlo o dva samostatné návrhy. Osobně si myslím, že pražské KS je už dost veliké (počtem členů) na to, aby zřídilo oba tyto orgány. Zdá se mi to logické, ale nejsem expertem na vnitrostranické předpisy a rád si vyslechnu i opačné argumenty.

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Napsal: 22 led 2020, 19:31
od Ivan.Hruza
Jan.Hora píše:
21 led 2020, 15:10
Registruji procedurální návrh - pokud se do 22.1. 15:04 nevysloví nikdo proti, bude návrh konsensuálně schválen.
Byl tedy návrh schválen, nebo rozprava pokračuje?