KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Praha

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11625
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5019 poděkování
Dostal poděkování: 18035 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Díky za podnět, Petře, v plné míře jsem ho začlenil:
Návrh usnesení ke kontrolnímu systému KS Praha

KS Praha

1. zřizuje v rámci své oblastní působnosti
- krajský kontrolní tým (dále jen „KT Praha“),
- krajskou rozhodčí komisi (dále jen „RK Praha“),

2. stanoví, že týmy uvedené v bodě 1 se řídí následujícími zásadami:
- jsou voleny krajským fórem Praha,
- zvolen může být člen krajského sdružení Praha či registrovaný příznivec KS Praha,
- každý tým má 3 až 7 členů, z toho 3 členové týmu jsou také členy strany,
- funkce v KT Praha nebo RK Praha jsou neslučitelné jednak navzájem, jednak s funkcemi uvedenými v čl. 6 odst. 10 stanov (vedoucí odboru, člen RV, RP, celostátní KK nebo RK) a dále s funkcí člena PKS a vedoucího krajského odboru Praha, pokud je zřízen,

3. ukládá PKS Praha, místním sdružením a všem týmům, které KS Praha nebo jeho MS zřídily a jim podřízeným týmům,
- na žádost člena KT Praha poskytnout mu přístup ke všem dokumentům, které mají k dispozici a které se činnosti v rámci KS Praha týkají; ti jsou povinni je na požádání zpřístupnit a sdělit místo, na kterém se ukládají,
- zajistit zřízení přístupu KT Praha do všech částí informačních systémů v rámci KS Praha v režimu ke čtení a dále k informacím o nastavení používaných systémů v rámci KS Praha a informacím o tom, kdo a v jakém rozsahu má k těmto systémům přístup,
- poskytnout součinnost potřebnou k plnění úkolů KT Praha a RK Praha,
- umožnit členům PKS Praha, KT Praha, členům Parlamentu ČR zvoleným v Praze a členům ZHMP přístup na jejich jednání, pokud o to požádají (bez hlasovacího práva analogicky § 28 organizačního řádu);
oprávnění podle tohoto bodu se nevztahují na porady KT Praha, RK Praha a obsah soukromých zpráv,

4. ukládá KT Praha:
- dohlížet na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany v rámci KS Praha,
- přijímat oznámení o porušení předpisů včetně oznámení o podezření z korupce mezi představiteli strany v rámci KS Praha,
- pokusit se vždy o smírné řešení sporu, ledaže by takový postup zmařil vyšetřování, a dát druhé straně možnost uvést její vyjádření,
- vyřizovat věci citlivě, kompetentně a bez zbytečného odkladu ve lhůtě, která zpravidla nepřesahuje 30 dnů,
- poskytovat členům sdružení předběžné informace v co nejvíce objektivní podobě včetně stanovisek a argumentů obou stran,
- zajistit, že zpravodajem nebude osoba, u které je důvod pochybovat o nestrannosti,
- projednat konkrétní prověřovanou věc s KK strany, pokud si to KK strany vyžádá svým odůvodněným usnesením,
- zajistit, aby členové KT Praha zachovávali mlčenlivost o důvěrných informacích podle organizačního řádu (§ 26) a nakládali s důvěrnými informacemi až po té, kdy uzavřou se stranou písemnou dohodu o mlčenlivosti (NDA),
- podávat stížnosti KK strany jménem KS Praha v případech, kde na tom shledá významný zájem pro fungování KS Praha, kde lze předpokládat úspěch ve věci a kde nebyla zjednána náprava nebo takové náprava zjevně nedostačuje; tím není dotčené ustanovení vnitřního předpisu (např. § 10 pravidel pro příspěvek),
- poskytnout potřebnou součinnost k vedení rozhodčího řízení před RK Praha a RK strany,
- přednést čtvrtletně zprávu KS Praha o své činnosti za uplynulé čtvrtletí,

5. ukládá RK Praha:
- plnit úkoly rozhodčí komise dle rozhodčího řádu v rámci KS Praha v jím definované působnosti (§ 22), a od okamžiku naplnění této komise předepsaným počtem členů a ve vztahu ke stížnostem, které jí byly podány po tomto okamžiku,
- zajistit, aby členové RK Praha zachovávali mlčenlivost o důvěrných informacích podle organizačního řádu (§ 26) a nakládali s důvěrnými informacemi až po té, kdy uzavřou se stranou písemnou dohodu o mlčenlivosti (NDA),
- rozhodovat v první instanci o stížnostech, kde je dána její působnost; v odvolacích řízeních rozhoduje RK strany; odvolání je třeba podat RK strany do 15 dnů ode dne doručení nálezu RK Praha,
- postoupit dokumentaci v řízeních o odvolání RK strany a plnit jiné úkoly potřebné k řádnému vedení odvolacího řízení,
- přednést čtvrtletně zprávu KS Praha o své činnosti za uplynulé čtvrtletí,

6. žádá PKS Praha, aby rozpočtovým opatřením zřídilo nové položky
- pro náklady KK Praha, případně RK Praha, a to zejména s ohledem na povinnost stěžovatele uhradit náklady řízení nebo zálohu na ně,
- pro zajištění mediace a smírného řešení sporů v rámci KS Praha.

7. ukládá PKS Praha, aby svolalo volbu členů zřizovaných týmů do 30 dnů od schválení tohoto usnesení a zajistilo odpovídající zaškolení nových členů,

8. žádá kluby Pirátů v ZHMP a v ZMČ HMP, aby plnily úkoly podle bodu 3 obdobně,

9. žádá členy strany a registrované příznivce zařazené do KS Praha, aby poskytli součinnost potřebnou k plnění úkolů KT Praha,

10. žádá republikové předsednictvo, aby v rámci přípravy návrhů změn vnitřních předpisů strany a po konzultaci s krajskými sdruženími zvážilo návrh jednotné úpravy krajských přezkumných orgánů.
Ad věta "Odůvodněné usnesení se nevyžaduje na přístup k materiálům, ale na to, aby vznikla krajskému kontrolnímu týmu povinnost svolat nějaké jednání k projednání záležitosti celostátní kontrolní komise ("projednat konkrétní prověřovanou věc s KK strany, pokud si to KK strany vyžádá svým odůvodněným usnesením")."
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvky (celkem 3):
Jan.Hora, Petr.Springinsfeld, Frantisek.Dosedel
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1528
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2371 poděkování
Dostal poděkování: 2904 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Příspěvek od Jan.Hora »

Oznámení moderátora:
Návrh usnesení aktualizován dle návrhu předkladatele

H.
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Uživatelský avatar
Jan.Hora
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 1528
Registrován: 19 led 2016, 15:51
Profese: IT analytik / Software developer (MSSQL)
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 2371 poděkování
Dostal poděkování: 2904 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF Pha 1/2020 - Zřízení krajských přezkumných orgánů

Příspěvek od Jan.Hora »

Vyhlašuji:

Celkem bylo odevzdáno 121 hlasů.
Pro navržené usnesení bylo 80 hlasujících
Pro ukončení jednání bez přijetí usnesení bylo 40 hlasujících.

Usnesení bylo přijato.
PKS Praha
MS Praha 4
jan.hora@pirati.cz
Keep calm and practise Iaido

Odpovědět

Zpět na „Krajské fórum Praha“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jana.Kolarikova, Tereza.Vovesova a 2 hosti