Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Moderátor: Komise - kontrolni

Uživatelský avatar
Petr.Holek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 839
Registrován: 24 zář 2012, 16:00
Profese: Housenka
Dal poděkování: 358 poděkování
Dostal poděkování: 1082 poděkování

Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Petr.Holek »

Na základě konzultace se členem KK Jakubem Michálkem tímto upřesnuji své podání ve stížnost.
Podání na které navazuji je podatelna-kontrolni-komise-f233/pospine ... 20785.html
Vážení, v souladu s rozhodčím řádem podávám následující stížnost ve věci závěžného porušení předpisů Pirátské strany:

Účastníci řízení

1.
Petr Holek (stěžovatel)
2. Janek Wagner (odpůrce)

Vylíčení rozhodných skutkových okolností

Dne 8. 1. 2014 podal odpůrce na oficiálním fóru Pirátské strany podnět ke Kontrolní Komisi č.j. KK1/2014, ve kterém žádal o „prošetření podezřelých účetních dokladů předložených k proplacení“, ve kterém byl stěžovatel nařčen z toho, že porušil obecné předpisy o účetnictví a stranická pravidla o hospodaření, jakož i z toho, že se dopustil trestního činu podvodu. Ve svém předběžném vyjádření ze dne 6. 4. 2014 Kontrolní Komise tato nařčení odmítla jako neopodstatněná, až zcestná.
Není možné si nevšimnout časové souslednosti, kdy byl stěžovatel nejdříve upozorněn členy Krajských Sdružení, ve kterých žádal o nominaci do Republikového Předsednictva, že v souvislosti s jeho jménem šíří odpůrce informace o tom, že je defraudant, následně stěžovatel vznáší dotaz na fóru, ve kterém se zároveň situaci pokusí vysvětlit, a o pár hodin později odpůrce podává výše uvedený podnět. Ten byl navíc zcela netradičně nadepsaný tak, aby obsahoval stěžovatelovo jméno a vrhnul tak na něj stín pochybností. Je nasnadě, že tato manipulace měla zcela jasnou vazbu k veřejně známým názorům stěžovatele, a posloužila mj. jako útok na stěžovatelovu morální autoritu v souvislosti s jeho kandidaturou do Republikového Předsednictva.

Tvrzení porušení předpisů

Na základě výše uvedených tvrzení se stěžovatel domnívá, že se odpůrce svým jednáním dopustil porušení následujících předpisů:
a) § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu – úmyslná závažná újma jinému členovi; je na posouzení jiných orgánů, naplnil-li odpůrce svým jednáním trestný čin pomluvy dle § 206 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákoníku, či zda se dopustil přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V obou případech se však jednalo o jednání úmyslné, s cílem poškodit stěžovatele křivým obviněním na jeho dobrém jméně.
b) § 5 odst. 2 písm. d) rozhodčího řádu – úmyslná závažná újma straně nebo jejímu demokratickému řádu; odpůrce svým chováním, tedy tím, že zcela ignoroval obvyklý styl řešení podobných situací v Pirátské straně, kdy si zúčastněné strany nejdříve nad problémem sednou v soukromí a pokusí se ho vyřešit či si nějaké podezření nechají vysvětlit, dopustil poškození vztahů a vazeb uvnitř strany. Újmu demokratickému řádu pak stěžovatel spatřuje v tom, že se odpůrce pokoušel dosáhnout svým jednáním vyřazení stěžovatele z volebního boje, a to tak, aby byla, pravděpodobně předběžným opatřením vzhledem k potřebě věc rychle vyřešit v souvislosti s celostátním fórem, stěžovateli omezena jeho práva dle § 8 rozhodčího řádu či aby byl rovnou vyloučen dle § 9 tamtéž.
c) § 5 odst. 2 písm. e) rozhodčího řádu – opakované poškození dobrého jména strany; výše popsaným stylem komunikace a opakovaným nerespektováním přátelských vazeb může odpůrce vzhledem k tomu, že je pirátské fórum veřejně přístupné, touto svou akcí vyvolávat v náhodném návštěvníkovi a potencionálním voliči dojem, že jsou členy Pirátské strany zloději. Takové jednání je nepřípustné a odporuje základnímu principu Pirátské strany jako transparentní entity.

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti

Stížnost je podle mého názoru přijatelná (§ 11 RŘ), neboť:
1. Smírného řešení nelze dosáhnout. Odpůrce se k problematice již nevyjadřuje, hodnocení kontrolní komise nijak nekomentuje a vzhledem k tomu, že náš poslední rozhovor ve věci vlajek Pirátské strany skončil tím, že jsem byl zasypán vulgaritami a bylo mi i vyhrožováno, si ani nedokážu žádné smírné řešení představit.
2. Zálohu na úhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč složím na požádání KK a to na hlavní bankovní účet České pirátské strany s účelovým určením ve prospěch rozhodčí komise.

Návrh výroku rozhodčího nálezu

Proto navrhuji, aby rozhodčí komise vydala následující rozhodčí nález (§ 4 RŘ):
1. Svým jednáním v souvislosti s podnětem ke Kontrolní Komisi ze dne 8. 1. 2014 porušil Janek Wagner závažně stanovy Pirátské strany.
2. Za toto porušení předpisů odpovídá Janek Wagner sám.
3. Janek Wagner je povinen zjednat nápravu tak, že se omluví Petru Holkovi, a to jak na platformě širší, tedy na Pirátském fóru založením nového vlákna s názvem „Omluva Janka Wagnera Petru Holkovi“ do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, tak i na platformě užší, tedy osobně, ústně a veřejně formou zvláštního bodu programového bodu na nejbližší schůzi Krajského sdružení Praha.
4. Janek Wagner je povinen nahradit náklady řízení Petru Holkovi do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11730
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5052 poděkování
Dostal poděkování: 18414 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Bereme na vědomí. Obsahově navazuje na toto oznámení.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Michalek za příspěvek:
Petr.Holek
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11730
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5052 poděkování
Dostal poděkování: 18414 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Založen spis KK 5/2014, kde budou zveřejňovány všechny podstatné i aktuální informace. Účastníci řízení i zájemci o řízení z řad strany i veřejnosti se žádají, aby nejprve vždy nahlédli do informací ve spise. Následuje vyhlášení opatření vyzývající k doplnění náležitosti stížnosti OFFTOPICKontrolní komise rozhodla zpravodajem Jakubem Michálkem dne 10. 4. 2014 o stížnosti Petra Holka ze dne 9. 4. 2014 ve věci ochrany jeho dobrého jména vedené u kontrolní komise pod sp. zn. KK 5/2014 následujícím opatřením:

Stěžovatel se vyzývá, aby ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto opatření složil na hlavní účet strany č. 2100048174/2010 u banky FIO zálohu na náklady řízení ve výši 300 Kč s variabilním symbolem 120800 (rozhodčí komise) nebo prokázal kontrolní komisi nemajetnost.

Odůvodnění:

Podle § 18 rozhodčího řádu je stěžovatel před podáním stížnosti povinen složit zálohu na náhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč na bankovní účet strany s účelovým určením ve prospěch rozhodčí komise. Kontrolní komise složení zálohy stěžovateli odpustí, pokud stěžovatel prokáže nemajetnost a stížnost je na první pohled opodstatněná. Nesplnění podmínky má podle § 11 odst. 1 písm. e) za následek nepřijatelnost stížnosti. Podle § 11 odst. 2 rozhodčího řádu nejde-li o stížnost zjevně nedůvodnou, kontrolní komise pomůže stěžovateli odstranit vady stížnosti, aby byla přijatelná, nebo ho odkáže na jiný způsob řešení sporu. Podle § 23 rozhodčího řádu o povinnostech účastníků řízení v zájmu vedení rozhodčího řízení a lhůtách pro jejich splnění anebo o jiných podmínkách rozhodčího řízení rozhoduje kontrolní komise písemným opatřením, které se doručuje některým z uznávaných způsobů. Za komisi může v každé záležitosti jejím jménem jednat zpravodaj, ledaže tento předpis nebo jednací řád komise stanoví jinak. Zpravodaj zejména vede spis, vydává opatření, připravuje návrhy, zasílá písemnosti účastníkům řízení a přiměřeně je poučuje o postupu v řízení. Vadu spočívající v nepřijatelnosti stížnosti lze odstranit tím, že stěžovatel stížnost na výzvu kontrolní komise doplní o potřebnou náležitost.

Poučení:

Podle § 10 rozhodčího řádu je stížnost písemný návrh, kterým se zahajuje řízení, ve kterém se stěžovatel domáhá vydání rozhodčího nálezu. Stížnost je v určitém výroku důvodná, jen pokud je přijatelná. Stížnost musí být opatřením odložena před přijetím návrhu kontrolní komise, pokud není přijatelná, a tedy ani důvodná (§ 14 odst. 1 písm. a) rozhodčího řádu). Odložením stížnosti rozhodčí řízení končí (§ 14 odst. 2 rozhodčího řádu). Pokud stěžovatel stížnost na výzvu kontrolní komise nedoplní tak, aby byla stížnost přijatelná, bude stížnost odložena a rozhodčí řízení ukončeno.
a dále výzva k odpovědi na stížnost zaslaná dnes odpůrci OFFTOPIC-------- Původní zpráva --------
Předmět: Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)
Datum: 10 dub 2014 21:38
Od: Jakub Michalek
Komu: Janek Wagner

[quote="Jakub Michalek"]
Ahoj Janku, posílám žádost o odpověď na stížnost Petra Holka, viz níže.

Kontrolní komise rozhodla zpravodajem Jakubem Michálkem dne 10. 4. 2014 o stížnosti Petra Holka ze dne 9. 4. 2014 proti odpůrci Janku Wagnerovi ve věci ochrany jeho dobrého jména vedené u kontrolní komise pod sp. zn. KK 5/2014 následujícím opatřením:

Odpůrce se vyzývá, aby ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto opatření zaslal odpověď na přiloženou stížnost.

Odůvodnění: Kontrolní komise je orgánem, který vyšetřuje stížnosti na porušení předpisů ve stranických věcech (čl. 13 odst. 2 písm. a) stanov). Kontrolní komise obdržela v nadepsané věci stížnost na porušení předpisů, kde jste byl označen jako ten, kdo za porušení předpisů odpovídá (odpůrce). Kontrolní komise tímto apeluje, abyste se věc pokusili vyřešit smírně, pokud je to možné. Podle § 13 rozhodčího řádu stížnost doručuje kontrolní komise ostatním účastníkům řízení se lhůtou k odpovědi. Kontrolní komise tímto odpůrci poskytuje prostor k vyjádření, k němuž přezkumné orgány při rozhodování přihlédnou. Podle § 23 rozhodčího řádu o povinnostech účastníků řízení v zájmu vedení rozhodčího řízení a lhůtách pro jejich splnění anebo o jiných podmínkách rozhodčího řízení rozhoduje kontrolní komise písemným opatřením, které se doručuje některým z uznávaných způsobů. Za komisi může v každé záležitosti jejím jménem jednat zpravodaj. Zpravodaj zejména vede spis, vydává opatření, připravuje návrhy, zasílá písemnosti účastníkům řízení a přiměřeně je poučuje o postupu v řízení.

Kontrolní komise doplňuje, že v nadepsané věci bude vycházet z toho, co bylo prokázáno v řízení KK 1/2014. Tam prokázané skutečnosti není třeba opětovaně uvádět a dokazovat.

Poučení: Odpověď podejte písemně některým z uznávaných způsobů a zřetelně ji označte jako odpověď na konkrétní stížnost. Odpověď musí obsahovat obdobné náležitosti jako stížnost. K prokázání svých tvrzení jsou účastníci řízení povinni předložit nebo označit důkazy. Náležitostí odpovědi odpůrce jsou vyjádření k označení stěžovatele a odpůrce, vyjádření k vylíčeným skutkovým okolnostem a označeným důkazům, případně označení vlastních důkazů, vyjádření odpůrce k tvrzení o tom, jak bylo porušením předpisů přímo zasaženo do stěžovatelových práv nebo byl porušen veřejný zájem, vyjádření odpůrce k přijatelnosti stížnosti a vyjádření odpůrce k návrhu výroku rozhodčího nálezu, případně návrh jiného výroku, který uvede odpůrce. Zaslání odpovědi je právem, nikoliv povinností odpůrce. Pokud nicméně odpůrce požadované skutečnosti na výzvu neuvede, mohou být vykládány k jeho tíži (§ 2 rozhodčího řádu). Je tedy v zájmu odpůrce, aby uvedl a doložil všechny podstatné skutečnosti, na základě kterých by přezkumné orgány mohly věc nestranně posoudit. Zpravodajem nemůže být osoba, u které je důvod pochybovat o nestrannosti. Důvod pochybnosti musí být oznámen komisi bez odkladu po tom, co se o něm osoba nebo účastník řízení dozví.

Předmět: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

[quote="Petr Holek"]Na základě konzultace se členem KK Jakubem Michálkem tímto upřesnuji své podání ve stížnost.
Podání na které navazuji je podatelna-kontrolni-komise-f233/pospine ... 20785.html

[shrnuti]Vážení, v souladu s rozhodčím řádem podávám následující stížnost ve věci závěžného porušení předpisů Pirátské strany:

Účastníci řízení

1.
Petr Holek (stěžovatel)
2. Janek Wagner (odpůrce)

Vylíčení rozhodných skutkových okolností

Dne 8. 1. 2014 podal odpůrce na oficiálním fóru Pirátské strany podnět ke Kontrolní Komisi č.j. KK1/2014, ve kterém žádal o „prošetření podezřelých účetních dokladů předložených k proplacení“, ve kterém byl stěžovatel nařčen z toho, že porušil obecné předpisy o účetnictví a stranická pravidla o hospodaření, jakož i z toho, že se dopustil trestního činu podvodu. Ve svém předběžném vyjádření ze dne 6. 4. 2014 Kontrolní Komise tato nařčení odmítla jako neopodstatněná, až zcestná.
Není možné si nevšimnout časové souslednosti, kdy byl stěžovatel nejdříve upozorněn členy Krajských Sdružení, ve kterých žádal o nominaci do Republikového Předsednictva, že v souvislosti s jeho jménem šíří odpůrce informace o tom, že je defraudant, následně stěžovatel vznáší dotaz na fóru, ve kterém se zároveň situaci pokusí vysvětlit, a o pár hodin později odpůrce podává výše uvedený podnět. Ten byl navíc zcela netradičně nadepsaný tak, aby obsahoval stěžovatelovo jméno a vrhnul tak na něj stín pochybností. Je nasnadě, že tato manipulace měla zcela jasnou vazbu k veřejně známým názorům stěžovatele, a posloužila mj. jako útok na stěžovatelovu morální autoritu v souvislosti s jeho kandidaturou do Republikového Předsednictva.

Tvrzení porušení předpisů

Na základě výše uvedených tvrzení se stěžovatel domnívá, že se odpůrce svým jednáním dopustil porušení následujících předpisů:
a) § 5 odst. 2 písm. c) rozhodčího řádu – úmyslná závažná újma jinému členovi; je na posouzení jiných orgánů, naplnil-li odpůrce svým jednáním trestný čin pomluvy dle § 206 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákoníku, či zda se dopustil přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V obou případech se však jednalo o jednání úmyslné, s cílem poškodit stěžovatele křivým obviněním na jeho dobrém jméně.
b) § 5 odst. 2 písm. d) rozhodčího řádu – úmyslná závažná újma straně nebo jejímu demokratickému řádu; odpůrce svým chováním, tedy tím, že zcela ignoroval obvyklý styl řešení podobných situací v Pirátské straně, kdy si zúčastněné strany nejdříve nad problémem sednou v soukromí a pokusí se ho vyřešit či si nějaké podezření nechají vysvětlit, dopustil poškození vztahů a vazeb uvnitř strany. Újmu demokratickému řádu pak stěžovatel spatřuje v tom, že se odpůrce pokoušel dosáhnout svým jednáním vyřazení stěžovatele z volebního boje, a to tak, aby byla, pravděpodobně předběžným opatřením vzhledem k potřebě věc rychle vyřešit v souvislosti s celostátním fórem, stěžovateli omezena jeho práva dle § 8 rozhodčího řádu či aby byl rovnou vyloučen dle § 9 tamtéž.
c) § 5 odst. 2 písm. e) rozhodčího řádu – opakované poškození dobrého jména strany; výše popsaným stylem komunikace a opakovaným nerespektováním přátelských vazeb může odpůrce vzhledem k tomu, že je pirátské fórum veřejně přístupné, touto svou akcí vyvolávat v náhodném návštěvníkovi a potencionálním voliči dojem, že jsou členy Pirátské strany zloději. Takové jednání je nepřípustné a odporuje základnímu principu Pirátské strany jako transparentní entity.

Vyjádření k přijatelnosti stížnosti

Stížnost je podle mého názoru přijatelná (§ 11 RŘ), neboť:
1. Smírného řešení nelze dosáhnout. Odpůrce se k problematice již nevyjadřuje, hodnocení kontrolní komise nijak nekomentuje a vzhledem k tomu, že náš poslední rozhovor ve věci vlajek Pirátské strany skončil tím, že jsem byl zasypán vulgaritami a bylo mi i vyhrožováno, si ani nedokážu žádné smírné řešení představit.
2. Zálohu na úhradu nákladů řízení ve výši 300 Kč složím na požádání KK a to na hlavní bankovní účet České pirátské strany s účelovým určením ve prospěch rozhodčí komise.

Návrh výroku rozhodčího nálezu

Proto navrhuji, aby rozhodčí komise vydala následující rozhodčí nález (§ 4 RŘ):
1. Svým jednáním v souvislosti s podnětem ke Kontrolní Komisi ze dne 8. 1. 2014 porušil Janek Wagner závažně stanovy Pirátské strany.
2. Za toto porušení předpisů odpovídá Janek Wagner sám.
3. Janek Wagner je povinen zjednat nápravu tak, že se omluví Petru Holkovi, a to jak na platformě širší, tedy na Pirátském fóru založením nového vlákna s názvem „Omluva Janka Wagnera Petru Holkovi“ do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu, tak i na platformě užší, tedy osobně, ústně a veřejně formou zvláštního bodu programového bodu na nejbližší schůzi Krajského sdružení Praha.
4. Janek Wagner je povinen nahradit náklady řízení Petru Holkovi do 5 dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu.[/shrnuti][/quote]
[/quote]
.
Naposledy upravil(a) Jakub.Michalek dne 10 dub 2014, 21:41, celkem upraveno 1 x.
Důvod: doplnění výzvy k odpovědi
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Petr.Holek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 839
Registrován: 24 zář 2012, 16:00
Profese: Housenka
Dal poděkování: 358 poděkování
Dostal poděkování: 1082 poděkování

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Petr.Holek »

Platba odeslána dne 10.4.2014
Tito uživatelé poděkovali autorovi Petr.Holek za příspěvek:
Jakub.Michalek

Uživatelský avatar
Petr.Holek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 839
Registrován: 24 zář 2012, 16:00
Profese: Housenka
Dal poděkování: 358 poděkování
Dostal poděkování: 1082 poděkování

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Petr.Holek »

Informuji KK že, 14.4.2014 byla platba přijata na účet Pirátské strany.

14.04.2014 300,00 Bezhotovostní příjem 0000 120800 0 HOLEK PETR KK 5/2014 PETR HOLEK

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11730
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5052 poděkování
Dostal poděkování: 18414 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Potvrzuji přijetí platby. Nyní počkáme na vyjádření Janka Wagnera.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11730
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5052 poděkování
Dostal poděkování: 18414 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Kontrolní komise uzavřela případ KK 1/2014, na kterém tento případ závisel. Pravdivost skutkových tvrzení ohledně hospodaření kontrolní komise již uvedla ve sdělení. Je na místě, aby kontrolní komise upozornila účastníky řízení, že se může v návrhu omezit jen na stanovisko, že ve sporu není třeba zvlášť hájit veřejný zájem.

V takovém případě mohou účastníci uzavřít smír, který by byl vhodným řešení tohoto problému.

Předpokládám, že všichni účastníci byli při svém jednání vedeni snahou o prospěch Pirátů. Pokud se ukáže, že některá tvrzení byla nepravdivá, je vhodné, aby za své jednání přijali odpovědnost, byť nepochybně každý člověk dodávající materiál na kampaň a rozhodující o ní v orgánech strany musí snést jako osoba veřejného zájmu vyšší úroveň kritiky. Není naopak třeba se omlouvat za výroky, které mají povahu hodnotících soudů a nijak nevybočují z mezích obvyklé kritiky, neboť ty jsou projevem ústavou zaručené svobody projevu.

Dávám sem pro informaci tři citace z rozhodnutí soudů ve věci ochrany osobnosti.
Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce, že jde o kritiku ústavně konformní. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace členů občanské společnosti na věcech veřejných. Přitom presumpcí ústavní konformity je chráněn toliko hodnotící úsudek, nikoli tvrzení faktů, která v míře, v níž sloužila za základ kritiky, musí naopak důkazně prokazovat kritik sám.

(...)

Stěží lze trvat na naprosté přesnosti skutkových tvrzení a významné musí vždy být to, aby celkové vyznění určité informace odpovídalo pravdě.

(...)

Pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokud tento údaj není podán způsobem, že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by odporoval právu na ochranu soukromí a lidské důstojnosti. Hodnotící soud vyjadřuje subjektivní názor svého autora, který k danému faktu zaujímá určitý postoj tak, že jej hodnotí z hlediska správnosti a přijatelnosti, a to na základě vlastních (subjektivních) kritérií. Hodnotící soud nelze jakkoli dokazovat, je však nutné zkoumat, zda se zakládá na pravdivé informaci, zda forma jeho prezentace je přiměřená a zda zásah do osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, tzn. zda primárním cílem není hanobení a zneuctění dané osoby.
Kontrolní komise uspokojila veřejný zájem dostatečně tím, že v jiném řízení nezávisle přezkoumala namítané body a pravomocně rozhodla o stížnosti. Vzhledem k tomu, že jde o osobní spor mezi stěžovatelem a odpůrcem, bude po vyjádření stěžovatele nebo po marném uplynutí lhůty věc postoupena rozhodčí komisi. Kontrolní komise přitom vydá konstatování, že není třeba zvlášť chránit veřejný zájem její účastí v rozhodčím řízení.
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Petr.Holek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 839
Registrován: 24 zář 2012, 16:00
Profese: Housenka
Dal poděkování: 358 poděkování
Dostal poděkování: 1082 poděkování

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Petr.Holek »

Vážená KK lhůta pro vyjádření uběhla, Janek Wagner se k případu nijak nevyjádřil, co dál ?

Uživatelský avatar
Jakub.Michalek
Poslanec Parlamentu ČR
Příspěvky: 11730
Registrován: 22 čer 2009, 14:54
Profese: poslanec
Bydliště: Žižkov - Praha 3
Dal poděkování: 5052 poděkování
Dostal poděkování: 18414 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Jakub.Michalek »

Ahoj, vyjádříme se po dohodě zítra. Nabízím vám také zprostředkování mediátora, byli byste ochotni jednat o sporu s mediátorem?
Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů, vedoucí resortního týmu Spravedlnost
Prosím obracejte se přednostně na poslance dle resortu či gesce. Na mě se prosím obracejte e-mailem, v akutních věcech po telefonu.
Šance pro nové nápady!

Uživatelský avatar
Petr.Holek
Uživatel fóra – není člen Pirátů
Příspěvky: 839
Registrován: 24 zář 2012, 16:00
Profese: Housenka
Dal poděkování: 358 poděkování
Dostal poděkování: 1082 poděkování

Re: Pošpinění dobrého jména stížnost (KK 5/2014)

Příspěvek od Petr.Holek »

Jakub Michalek píše:Ahoj, vyjádříme se po dohodě zítra. Nabízím vám také zprostředkování mediátora, byli byste ochotni jednat o sporu s mediátorem?
Požadavky jsem přednesl pokud mediátor dokáže přesvědčit odpůrce aby splnil mé požadavky budu za přidělení rád, ale vzhledem k vyjádření odpůrce pochybuji že se tak stane...

Zamčeno

Zpět na „Vyřešená podání [archiv]“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host